Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ole Kr. Fauchald19.08.20141 MR i grenselandet folkerett / nasjonal rett n Røttene i nasjonal rett – samspillet mellom forfatningsrett og folkerett ä Dualisme.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ole Kr. Fauchald19.08.20141 MR i grenselandet folkerett / nasjonal rett n Røttene i nasjonal rett – samspillet mellom forfatningsrett og folkerett ä Dualisme."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ole Kr. Fauchald19.08.20141 MR i grenselandet folkerett / nasjonal rett n Røttene i nasjonal rett – samspillet mellom forfatningsrett og folkerett ä Dualisme / monisme ä EU og menneskerettigheter n Den spesielle norske situasjonen ä MR-katalogen i Grunnloven ä MR-bestemmelsen i § 110 c ä Menneskerettighetsloven 30/1999 –Diskusjonen om utvidelse til andre konvensjoner ä Diskrimineringsloven 33/2005

2 Ole Kr. Fauchald19.08.20142 Det folkerettslige MR-systemet n Forankringen i FN-charteret og i ECOSOC ä MR-rådet, Høykommisæren for MR n Hvilke rettigheter kvalifiserer som ”menneskerettigheter”? ä De tre ”generasjonene” ä Individer og minoriteter ä Universalisme ä Udelelighet n Sedvanerett og Menneskerettighetserklæringen n FN-konvensjonene og traktatorganene n De regionale systemene – Europa, Amerika, Afrika og arabiske stater

3 Ole Kr. Fauchald19.08.20143 Frihetsrettigheter n Sivile og politiske rettigheter n Frihet fra myndighetsinngrep n Uklar grense mellom ”negative” og ”positive” rettigheter n Uklare grenser for hva som er omfattet ä Eks. retten til privatlivets fred n Grader av ”relativisme” ä Unntaksfrie rettigheter ä Rettigheter det kan unntas fra ved unntakstilstand ä Rettigheter det kan unntas fra når det er ”nødvendig” og på basis av lovhjemmel – avveining mellom rettigheter

4 Ole Kr. Fauchald19.08.20144 Ytelsesrettigheter n Sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter n Hva slags forpliktelser? ä Er rettighetene av juridisk eller politisk karakter? ä Grunnspørsmål: er det mulig å tenke seg håndheving av rettighetene gjennom domstoler? ä Den kvalifiserte forpliktelsen i henhold til CESCR art. 2 –Respektere, beskytte, oppfylle – innebærer både ”negative” og ”positive” elementer ä Den brede unntaksadgangen: CESCR art. 4 n Spørsmålet om implementering og håndheving

5 Ole Kr. Fauchald19.08.20145 Kollektive rettigheter n Den afrikanske tradisjonen n Minoritetsvern og selvbestemmelsesrett ä Art. 1 i CCPR og CESCR n Tillegget av vern av andre kollektive interesser – fred, miljø og utvikling

6 Ole Kr. Fauchald19.08.20146 Grensene for MR n Kan juridiske personer ha MR? ä Utgangspunkt i ordlyd ä Åpnes for det i EMK, ikke i SP n Innebærer menneskerettighetene plikter for andre enn stater? ä Statenes plikt til å sikre mot inngrep fra private ä Privates mulighet til å påberope seg rettigheter direkte overfor andre private (”drittwirkung”) ä Individers ansvar for menneskerettighetsbrudd – forbrytelser mot menneskeheten n Stedlig virkeområde – utenfor statens jurisdiksjon?

7 Ole Kr. Fauchald19.08.20147 Jus og skillet mellom fred og krig n Behov for fundamentalt forskjellige rettssystemer? ä Forskjell på intern rett og folkerett ä Er det realistisk å ha rettsregler i krig? Draft articles on state responsibility ä Traktatrett og sedvanerett – krigens folkerett som ”lex specialis” ä Problemer i forhold til etterlevelse – kravet om statspraksis n Unntakstilstand ä Suspensjon av grunnleggende rettigheter? ä Grunnleggende endringer av kompetanse

8 Ole Kr. Fauchald19.08.20148 Når foreligger det krig? n ”armed conflict” ä Er det noen terskel? ä Små grensetrefninger ä Enkeltstående hendelser – systematiske aggresjonshandlinger ä Terrorhandlinger og ansvar for opprørsgrupper ä Er partenes hensikt relevant? ä Hvor finnes relevant praksis? n ”international” ä Interne konflikter ä Overgangen fra intern til grenseoverskridende – hva slags faktorer? n Når er krigen avsluttet?

9 Ole Kr. Fauchald19.08.20149 Traktatretten n Haag-konvensjonene om krigføring ä Protokoll I til Geneve-konvensjonene n Geneve-konvensjonene om vern av ikke-stridende ä Felles art. 3 til Geneve konvensjonene ä Tilleggsprotokollen om interne konflikter ä Folkemordkonvensjonen n Forsvarssamarbeid ä Hvilken kompetanse har forsvarsalliansene? n Avtaler om nedrustning og forbud mot våpen ä Hvilken rolle spiller FN? ä Forbud mot kjemiske og biologiske våpen ä Forbud mot miner og klasevåpen ä Atomvåpensaken (2996) n Avtaler (og vedtak) om handel med våpen

10 Ole Kr. Fauchald19.08.201410 Internasjonal strafferett n Forholdet mellom krig og strafferett ä Hvorfor er det særlig behov for internasjonal strafferett i krig? ä Krigsforbrytelser – tidligere domstoler ä Aggresjonshandlinger n Strafferett i fredstid ä Utvidelse – interne konflikter, folkemord ä Grensen mellom internasjonalisering av strafferett og internasjonal strafferett n Internasjonalisering av forbrytelser ä Strafferettslig samarbeid, utlevering n Rollefordeling mellom nasjonal rett og folkeretten ä Unntakstilstand og nasjonale rettssystem ä Komplementaritetsprinsippet


Laste ned ppt "Ole Kr. Fauchald19.08.20141 MR i grenselandet folkerett / nasjonal rett n Røttene i nasjonal rett – samspillet mellom forfatningsrett og folkerett ä Dualisme."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google