Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Innovasjon og regional utvikling. - Den regionale dimensjonen i innovasjonspolitikken. Statssekretær Frank Jenssen. KNUS 2003, Oslo 29. oktober 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Innovasjon og regional utvikling. - Den regionale dimensjonen i innovasjonspolitikken. Statssekretær Frank Jenssen. KNUS 2003, Oslo 29. oktober 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Innovasjon og regional utvikling. - Den regionale dimensjonen i innovasjonspolitikken. Statssekretær Frank Jenssen. KNUS 2003, Oslo 29. oktober 2003

2 2 Hva er forskjellen ?

3 3 Vekstkraftige regioner. Bosetting i Distrikts-Norge sikres og styrkes gjennom gode rammebetingelser for konkurranseutsatt næringsliv. Skatte- og avgiftslettelser for næringslivet og en finanspolitikk som bidrar til positiv utvikling på rente og valutakurs er god politikk for regionene. Selektive virkemidler i distrikts- og regionalpolitikken skal bidra til styrket vekstkraft i regionen. Virkemidlene over KRDs budsjett rettes inn mot nyskaping og innovasjon. Virkemidlene skal konsentreres mot ide-, utviklings- og kommersialiseringsfasene.

4 4 Helhetlig og regionalt forankret innovasjonspolitikk. Innovasjonspolitikken må ivareta helheten og samspillet på tvers av geografisk og forvaltningsmessig nivå. Politikken skal legge til rette for økt verdiskaping over hele landet. En helhetlig innovasjonspolitikk inkluderer en rekke politikkområder; utdannings, forsknings-, skatte-, konkurranse-, arbeidsmarkeds-, nærings- og regionalpolitikk. Regjeringen styrker virkemiddelapparatet, gjennom å etablere en ny virkemiddelenhet med felles brukerfront. SkatteFUNN stimulerer FoU i små og mellomstore bedrifter.

5 5 Den regionale dimensjonen i innovasjonspolitikken. Visjon: Norge skal være et av verdens mest nyskapende land. På viktige områder skal Norge ligge i tet internasjonalt når det gjelder kunnskap, teknologi og verdiskaping. Regjeringen vil satse sterkere på regioner og sentre som har vekstpotensial. Vi vil styrke vekstkraften der den allerede finnes. Norge er geografisk stort og spredtbygd, og viktige deler av verdikjedene ligger – og vil fortsatt ligge – utenfor regionale sentre.

6 6 Regioner og innovasjon. Dagens markeder preges av klarere arbeidsdeling og spesialisering mellom land og regioner. Aktører søker seg til regioner som allerede har et sterkt kunnskaps- og bedriftsmiljø innenfor deres fagområde. Utvikling av regionale sentra basert på lokale fortrinn er en forutsetning for at Norge fortsatt skal kunne utvikle næringsmiljøer som er så innovative og sterke at de klarer å tilrekke seg og holde på internasjonal konkurransedyktig virksomhet.

7 7 Regionale forskjeller. Regionale ulikheter krever innovasjonspolitikk basert på regionens muligheter og fortrinn, med utgangspunkt i det regionale næringslivets behov. Desentralisering av virkemidler, ansvar og forvaltning til regionalt nivå. Mindre øremerking av midler, og større regionalt handlingsrom for innovasjonssatsninger.

8 8 Innsats for økt kommersialisering. Innovasjon krever tilførsel av ny kunnskap, basert på langsiktig strategisk forskning, og næringsrettet forskning i privat og offentlig regi. Regjeringen øker sin innsats på kommersialisering av forskningsresultater: Gjennomgang av de virkemidler som er spesielt rettet mot kommersialisering av forskning. Styrke programmer for kommersialisering av forskningsresultater Utvikle veiledningsmateriale for bruk av immaterielle rettigheter (patenter) for SMB.

9 9 Samspill mellom næringsliv og kunnskaps- og kompetanseinstitusjoner God utnyttelse av den kunnskap og kompetanse som finnes i regionale, nasjonale og internasjonal innovasjonssystemer krever tett samspill mellom ulike aktører. Mange FoU-institusjoner har en regional forankring og samarbeider med regionalt næringsliv og virkemiddelapparat. Regjeringen vil fremme kunnskapsflyten mellom næringsliv og kunnskaps- og kompetansemiljøer regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

10 10 Innsats for entreprenørskap. Regjeringen vil: Styrke entreprenørskapsopplæringen i skole og høyere utdannelse. Gjøre det enklere å starte ny bedrift i Norge. Målrette de direkte virkemidlene mot entreprenører, unge bedrifter og små og mellomstore bedrifter med vekstpotensial. Bidra til økt risikoavlastning og tilgang til kapital i tidlig fase.

11 11 Vekstkraft gjennom innovasjon. Fra forslag til statsbudsjett 2004 Økt satsing på kunnskapsparker, næringshager og inkubatorer. Fortsatt prioritering av programmer spisset mot knoppskyting, og kommersialisering av kunnskapsbaserte forretningsideer (for eksempel FORNY, MOBI, VS 2010 og NT-programmet). Økt innsats for nyskaping i regionale kunnskapsnettverk. Økonomisk bidrag til etablering av norske ”Centers of Expertise”. Midler fra KRD har allerede realisert det første Ekspertsenteret i Ålesund. Bevilgninger fra KRD over en fireårsperiode sikrer Ungt Entreprenørskap 10 mill og forutsigbarhet for egen satsing. Styrker viktig langsiktig holdningsskapende arbeid.

12 12 Verden går fremover


Laste ned ppt "1 Innovasjon og regional utvikling. - Den regionale dimensjonen i innovasjonspolitikken. Statssekretær Frank Jenssen. KNUS 2003, Oslo 29. oktober 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google