Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tema 2: Effekter av inn(ut)vandring på lønn, sysselsetting, velferd i mottager- og sender land - Hvem vinner og hvem taper?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tema 2: Effekter av inn(ut)vandring på lønn, sysselsetting, velferd i mottager- og sender land - Hvem vinner og hvem taper?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tema 2: Effekter av inn(ut)vandring på lønn, sysselsetting, velferd i mottager- og sender land - Hvem vinner og hvem taper?

2 Effekter av inn (ut) vandring Innvandring betyr altså et positivt skift i tilbud av arbeid og (som oftest) endring i arbeidsstyrkens kompetansemessige – og geografiske sammensetning Det er dette vi (økonomene) analyserer effektene av: Hva ser vi effektene på ? Fokuserer på to hovedtemaer - Hvordan lønns- og sysselsettingsutviklingen i den opprinnelige befolkningen påvirkes via tilpasningsmekanismene i arbeidsmarkedet - Hvordan skattebyrden påvirkes Kort oppsummert: Befolkningens økonomiske velferden før og etter skatt

3 Lønn L w1 E= p F f L T1T2 T1 w2 E= p R h L Flyttestrøm w2 w1 Lønn, inntekt og sysselsetting - før og etter ut (inn) vandring -i sender og mottakerlandene Modell 1: En type arbeidskraft (L), et rikt (høy produktivt) og et fattig (lav produktivt) land Makro produktfunksjoner i: Rikt land Q R =h(L R ), Fattig land: Q F =f(L F ) Lønnsfastsettelse : Markedslikevekt ved full sysselsetting. Produsentene tilpasser seg som profittmaksimerende, PK-ere. Dette gir 1.o.b: Rikt land: p R h L =w R, Fattig land: p F f L =w F, L T =L E i begge land Resultat: Lønnsutjevning mellom land og høyere produktivitet i verdensøkonomien

4 Lønn L T1T2 T1 Hvem vinner og hvem taper på migrasjonen ? Vinnere: Kapitaleiere i rike land får [fgjh], Arbeiderne i fattige land får [abdc], Emigrantene får [ijmn]-[dekl] Tapere: Kapitaleiere i fattige land mister [abec], arbeiderne i rike land mister [fgih] Migrasjonsoverskuddet i innvandringslandet: gji a b c de f g hi j klmn Flyttestrøm w2 w1 E= p F f L E= p R h L

5 Migrasjonsoverskuddet (MO) i innvandringslandet Antar: Befolkningen (evt en kapitalist) i innvandringslandet eier kapitalen (som er gitt) Bedriftene er pm og pk i produkt -og arbeidsmarkedet Produktfunksjon i innvandringslandet: (1)Q=h(L), h L, h LL <0, L = N+M, N = lokal befolkning, M= innvandrere, Bedriftenes tilpasning i to situasjoner: 1) M=0: h’(N)=w 1 og 2) M>0, f’(N+M)=w 2 De lokale arbeidernes underskudd: (w 1 -w 2) N = [h’(N+M)- h’(N)]N De lokale kapitalistens overskudd: Π 1 -Π 2 = h(N+M)- h’(N+M)[N+M] –[ h(N)- h’(N)N] MO= h(N+M)- h(N)- h’(N+M)M,

6 Modell 2:

7 Modell 2: Gevinst og tap ved innvandring for befolkningen i mottakerlandet – på kort (dK=0) og lang (dr=0) sikt w1 w2 E= h L (K=K 0,L), E= h L (K=K 1,L), T1T2 w3 Etterspørselskurven - lang sikt Etterspørselskurver - kort sikt

8 EFFEKT AV INNVANDRING FOR DEN LOKALE BEFOLKNINGEN I INNVANDRINGSLANDET Modell 3: Skatt på arbeidsinntekt i innvandringslandet, en type arbeidskraft (L) og kapital (K) i produktfunksjonene, full sysselsetting Produktfunksjon i innvandringslandet: (1)Q=h(K,L), L = N+M, N = lokal befolkning, M= innvandrere, h K, h L, h KL >0, h KK,h LL <0 Markedslikevekt: (2) r= h K (K,L), w= h L (K,L), r= markedsrenta, w=lønn, produktpris=1 Skattesystemet: (3) S=twL, 0<t<1, S er totalt skattebeløp, T er antall trygdede i befolkningen, b=S/T er beløpet so utbetales pr trygdet. Antar: Alle trygdede er innfødte, alle innvandrere jobber, b er gitt fra politikerne, lokale eier all kapitalen Inntekten til den lokale befolkningen: (4) I LB =rK+(1-t)wN+bT

9 Inntektsendring for de lokale ved innvandring på kort sikt, dK=0, dr>0 (5) Inntektsendring for de lokale ved innvandring på lang sikt, dr=0, dK>0 (6)

10 Modell 3: Inntekt og inntektsfordeling i innvandringslandet før innvandring E= h L (K,L), Kapitaleiere: rK Arbeidstakere: (1-t)wL Trygdete: bT Lønn w1 T1 L tw1

11 Modell 3: Gevinst og tap ved innvandring for befolkningen i mottakerlandet – på kort sikt (dK=0) w1 w2 t 1 w1 t 2 w2 E= h L (K=K 0,L), K+, L- K+ L+ Gevinst for arbeiderne p.g.a lavere skattebyrde T1T2 Gevinst for kapitaleierne =tap for arbeiderne p.g.a dw< 0 Gevinst for kapital eierne p.g.a. nye arbeidstakere med høyere marginal produksjonsverdi enn lønn

12 Modell 3: Gevinst og tap ved innvandring for arbeiderne i mottakerlandet – på lang sikt (dr=0) w1 w2 E= h L (K=K 0,L), E= h L (K 1,L), T1T2 w3 L- L+ t 3 w 3 =t 2 w 2

13 Modell 4: Effekt av innvandring – via endringer i næringsstruktur (produktmix): en økonomi med to sektorer - en kapitalintensiv X, en arbeidsintensiv Y, homogen arbeidskraft (L) Rybczynski-teoremet: Økt tilgang på en innsatsfaktor fører til økt produksjon av den varen som er intensiv i bruken av vedkommende faktor og redusert produksjon av den andre varen Hva skjer ?: KS: dw, dX>0, dY>0, kapitalavkastning opp i begge sektorer, men mest i Y sektor LS: Kapital overføres fra X til Y sektor, dX 0 ═> positivt skift i etterspørselen etter L i Y, negativt i X. men + skift i Y > - skift i X (p.g.a mer L pr kr investert i den arbeidsintensive prosessen) ═>dL>0 og dw>0.

14

15 w1 w2 1 2 3 LkLk LaLa M Modell 4: Effekt av innvandring – via endringer i næringsstruktur: L Før dM>0 =1 (π a = π k ) Etter dM>0: kort sikt=2 (π a> π k ), lang sikt =3 (π a = π k ),


Laste ned ppt "Tema 2: Effekter av inn(ut)vandring på lønn, sysselsetting, velferd i mottager- og sender land - Hvem vinner og hvem taper?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google