Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitative og kvantitative metoder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitative og kvantitative metoder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitative og kvantitative metoder
Forelesning 20/9

2 Viktige momenter fra sist
To måter å koble sammen teori og empiri på: Det deduktive perspektivet Lager først en teori om årsakssammenheng Samler deretter empiri for å teste om teorien er riktig Det induktive perspektivet Samler først inn empiri Lager deretter en forklaring om årsakssammenheng basert på hva empirien forteller oss

3 Det deduktive perspektivet
Tar utgangspunkt i følgende teori: ”The closer we are watched, the better we behave” Hvordan kan denne teorien testes empirisk? Setter opp overvåkningskamera i et område hvor det tidligere har vært mye hærverk, tagging, osv. Etter en viss tid samler vi inn data om forekomsten av hærverk, tagging, osv. i dette området Hvis dataene viser en nedgang i tilfeller av hærverk, tagging, osv. sammenliknet med situasjonen før overvåkningskameraet ble satt opp, så er teorien sannsynliggjort Hvis dataene ikke viser en slik nedgang, så er teorien falsifisert

4 Det induktive perspektivet
Fremgangsmåte: Samler inn data i to transportbedrifter I den ene bedriften er bilene utstyrt med GPS-overvåkning I den andre bedriften er bilene ikke utstyrt med GPS-overvåkning Hvis leveringspunktligheten er størst i den første bedriften (som bruker GPS), så kan vi lage følgende teori: ”GPS fører til større punktlighet fordi sjåførene vet at arbeidsutførelsen blir overvåket”

5 Dagens forelesning Kvalitative og kvantitative metoder:
Generelle kjennetegn og ulikheter Kvalitative og kvantitative teknikker Intervju Observasjon Dokumentstudie

6 Generelle kjennetegn og ulikheter
Avstand og nærhet: Kvalitative metoder – nærhet til enhetene Kvantitative metoder – avstand til enhetene Enheter og variabler: Kvalitative metoder – få enheter, mange variabler (dybdekunnskap) Kvantitative metoder – mange enheter, få variabler (oversiktskunnskap) Gyldighetsområde: Kvalitative metoder – begrenset gyldighetsområde (det spesielle, for eksempel case-studier) Kvantitative metoder – stort gyldighetsområde (det generelle, representativitet viktig)

7 Bruk av kvalitative metoder
Kvalitative metoder benyttes når: Vi ønsker å studere et fenomen i dybden Når vi ønsker å forstå et fenomen Når vi ønsker å lage teorier Når vi ikke har ambisjoner om å komme frem til resultater av generell eller allmenngyldig karakter

8 Bruk av kvantitative metoder
Kvantitative metoder benyttes når: Vi ønsker å skaffe oss oversikt over et fenomen Når vi ønsker å beskrive et fenomen Når vi ønsker å teste teorier Når vi har ambisjon om å komme frem til resultater av generell eller allmenngyldig karakter

9 Kvalitative intervjuer
Kan foregå på to måter: Ansikt til ansikt Telefon Struktur: Faste spørsmål eller temaområder Ingen svaralternativer Utfordringer: Tidkrevende å planlegge og gjennomføre En god del etterarbeid Direkte kontakt mellom forsker og undersøkelsesenheter (påvirkning) Fordeler: Detaljerte data (utfyllende svar) Kan stille relevante oppfølgingsspørsmål

10 Kvantitative intervjuer
Kan foregå på to måter: Spørreskjema Telefon Struktur: Faste spørsmål Faste svaralternativer Utfordringer: Vet ikke hvordan spørsmål og svaralternativer blir tolket/forstått av undersøkelsesenhetene Lite detaljerte data Fordeler: Kostnadseffektiv datainnsamling (lave kostnader pr enhet som inngår i undersøkelsen) Ingen direkte kontakt mellom forsker og undersøkelsesenheter Svarene kan analyseres matematisk/statistisk

11 Observasjon Kvalitative opplegg: Kvantitativt opplegg:
Observerer enhetene i deres ”naturlige miljø” Formålet er å forstå hvordan og hvorfor enhetene tenker og handler slik de gjør Kvantitativt opplegg: Observere enhetene for å kategorisere forekomsten av ulike typer atferd Skjer på basis av bestemte kriterier, for eksempel hvor ofte ulike handlinger utføres

12 Dokumentstudie Kvalitative opplegg: Kvantitative opplegg:
Analysere relevante tekster som inneholder informasjon om temaet/problemstillingen Kartlegge de argumenter, synspunkter, verdier, beskrivelser som kommer til uttrykk Formålet er å forstå hvordan og hvorfor enhetene tenker og handler som de gjør Kvantitative opplegg: Telle forekomsten av ulike ord/begreper, argumenter eller synspunkter som uttrykkes i teksten Formålet er å kartlegge hva som er viktig for enhetene ved å rangere bruken av ord/begreper, argumenter eller synspunkter på basis av hvor ofte de forekommer

13 Masteroppgaver i forvaltningsinformatikk
Det vanligste undersøkelsesopplegget: Case-studier (for eksempel ved å studere hvordan bestemte organisasjoner anvender ulike IT-løsninger eller ivaretar forskjellige rettslige krav) Kombinasjon av kvalitative intervjuer og dokumentstudier (dybdedata med tanke på å forstå/forklare) Induktiv tilnærming (kan bli bedre på å trekke ut generelle lærdommer fra studiene)


Laste ned ppt "Kvalitative og kvantitative metoder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google