Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)?
Pedagogisk-psykologisk tjeneste er en tjeneste som tilbys i alle kommuner. Tjenesten er en av førstelinjetjenestene, noe som innebærer at PPT er den instans foresatte, helsestasjon, barnehager, skoler og andre kan kontakte direkte ved behov for råd og bistand. Hvorfor har vi PPT? Målsettingen for tjenesten er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte behov får best mulig vilkår for læring og utvikling, og at den enkelte får et helhetlig tilbud. Alle elever har rett til opplæring i samsvar med de evnene og forutsetningene de har. Også førskole-barn med funksjonsvansker kan ha rett til spesialpedagogisk hjelp. Spesial-pedagogisk hjelp er imidlertid alltid et frivillig tilbud. Henvisningsgrunn til PPT kan f.eks være; syns- og/eller hørselshemning (mistanke om) forsinket utvikling/skjevutvikling Utredning; Ved hjelp av samtaler, observasjon og forskjellig type testing, forsøker PPT å fremstille et mest mulig fullstendig bilde av barnets behov og fungering. Observasjonen foregår i barnehagen/ skolen, mens samtaler og testing som oftest skjer i PPTs lokaler i Rådhuset. språk-/kommunikasjonsvansker lærevansker/fagvansker atferds-/samspillsvansker sykdom som krever spesiell tilrettelegging i hjem, barnehage eller skole. Hvordan arbeider PPT? Tjenesten i Nittedal har åtte fagstillinger, noen psykologer og noen pedagoger. PPT har tverrfaglig samarbeide med skoler, barnehager, andre kommunale tjenester som fysioterapi, pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjeneste. Der mange instanser skal samarbeide, opprettes en ansvarsgruppe for å lette koordineringen av arbeidet. PPT kan ved behov henvise til andre instanser som habiliteringsenheter, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), samt fylkeskommunale syns- og audio-pedagogiske sentre. Henvisning til statlige kompetansesentre skal også skje via PP-tjenesten. Alle som jobber i PPT har taushetsplikt. Tjenestens arbeidsmåter deles inn i tre hovedområder: Oppfølging; PPT driver ikke behandling. Vår oppfølging kan skje i form av kurs, råd og veiledning til foresatte, barnehageansatte og lærere. Sakkyndig vurdering; PPT er en sakkyndig instans, og skal uttale seg om behov for styrking, tilpasning og tilrettelegging av tilbud i barnehage og skoleverk. PPT skal uttale seg ved søknad om spesialpedagogisk hjelp i barnehage, om spesial-undervisning i skolen, om fritak for karakterer i ett eller flere fag, fremskutt eller utsatt skolestart og inntak på særskilt grunnlag på videregående skole.

2 Hvordan få hjelp fra PPT?
PPT har et eget henvisningsskjema. Skjemaet kan man få ved alle skoler og kommunale barnehager eller på kommunens hjemmeside Vi kan også nås på I tillegg til foresatte, kan både helsestasjon, barnehage og skole melde behov for bistand til PPT. Henvisning skal uansett alltid skje med samtykke fra foresatte. Barn og unge kan selv ta kontakt med PPT. Dersom man er under 16 år, vil PPT i samarbeid med barnet/ungdommen informere foresatte om kontakten. Barn, ungdom og foresatte har rett til et tilbud om en pedagogisk-psykologisk tjeneste i nærheten av hjemstedet. Foresatte skal samtykke i at barn/ungdom blir henvist til PPT. Foresatte har rett til å være med når det skal avgjøres hvilke tiltak som skal settes i gang for barnet/ ungdommen. De som jobber i PPT har taushetsplikt, og kan ikke uten samtykke gi opplysninger videre til andre instanser. Alle tjenester ved PPT er gratis. PPT En informasjon om pedagogisk-psykologisk tjeneste i Nittedal kommune. Nittedal PPT 2007


Laste ned ppt "Hva er pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google