Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nittedal 19. sept. 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nittedal 19. sept. 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nittedal 19. sept. 2011

2 FAU Foreldreutvalget skal fremme fellesinteressene til foreldrene og delta aktivt for et godt skolemiljø Fremme et godt samarbeid mellom hjem og skole Må ha kunnskap om arbeidsområder Vi er der for elevene Skolen organiserer FAU og klassekontakter – viktig med kontinuitet Vedtekter Informasjonskanal vis a vis alle foreldre ved skolen

3 ”Tradisjonelle oppgaver…..

4 - Og viktige oppgaver… Trivsel og trygghet er viktig for oss foreldre
Trivsel fremmer læring Kjennskap til fagplaner Kjennskap til rettigheter og plikter Kjennskap til vurdering Positiv innstilling til skolen

5 Alle foreldre er en ressurs for sitt barns læring
Klassekontakter FAUmedlemmer Driftsstyre/SU Skolemiljøutvalg Gjensidig informasjon Gjensidig dialog Gjensidig tillit SAMARBEID med alle parter i skolen!

6 Hvorfor samarbeide? Begge parter arbeider mot samme mål!
Samarbeid kan avklare ulikheter og uenighet Samarbeid skaper et trygt nettverk rundt barnet Foreldre kjenner barnet best og kan gi mye verdifull informasjon til skolen Forskning sier at foreldres forhold til skolen er viktig for barnas resultater Der foreldre engasjerer seg i skolen gjør barnet det bedre på skolen

7 Hva kan foreldrene gjøre?
Min påstand er: Foreldre som er godt informert om skolen, som kjenner til Kunnskapsløftet og som er i en god dialog med lærere og ledelse, blir en positiv foreldregruppe Foreldre må gjøres kjent med fagplanene, mål i Kunnskapsløftet Foreldre bør etterspørre resultater og tiltak der resultatene ikke er tilfredsstillende Foreldre må kjenne til vurderingsformer som brukes Foreldre bør delta i drøftinger om utviklingen av skolen

8 Motivasjon for å engasjere seg!

9 Skolen kan: Holde kurs for nye klassekontakter /foreldrekontakter og nye medlemmer i FAU sammen med skolen for å avklare roller/forventninger Hvordan skolen tar imot foreldrene er viktig. Informasjon om tillitsverv, foreldremøter, konferansetimer Viktig at foreldre og kontaktlærere sammen planlegger foreldremøtene. FAU kan utarbeide plan for dette Kom med de gode eksemplene på samarbeid. Hva har vi fått til, hvorfor fikk vi det til og hvordan kan vi bli enda bedre? Positiv vinkling på tillitsverv i skolen er helt avhengig av skolens innstilling!

10 - Og……. Legge til rette for et godt samarbeide med hjemmet
Se på alle foreldre som en ressurs Legge til rette for at både elever, foresatte og lærere deltar i planlegging av utviklingssamtalene Gjennomføre foreldreundersøkelsen, og gjennom denne få viktig informasjon om hva foreldre tenker om kvalitet i skolen Resultatene fra undersøkelsene må gjøres kjent, evalueres og brukes til å forbedre kvaliteten i skolen i samarbeid med FAU Legge vekt på foreldre som en samarbeidspartner. Trekke inn kompetanse foreldre innehar.

11 Disse ble valgt til klassekontakter……..
De fikk et godt møte med skolen De mottok en god og informativ invitasjon til foreldremøte De har et positivt inntrykk av skolen De har selv et godt minne om skolen De vet at deres engasjement i skolen vil påvirke barnets læring og trivsel De er stolte som har fått tillitsvervet som klassekontakt! Og de får god informasjon fra FAU

12 Alle foreldre, uansett bakgrunn, religion eller nasjonalitet er en ressurs for sitt barns læring!

13 FAU FAU og klassekontakter har et ansvar for at alle foreldre får kunnskap om at deres engasjement er viktig for barnas læring! Positiv omtale av FAU Fokus på trivsel og trygghet Hva vil vi jobbe med på ”vår” skole Hva forventer skolen? Hvilken rolle har rektor i forhold til FAU? Få innspill fra alle foreldre Foredrag/innspill fra rådgiver, sosiallærer, helsesøster, elevråd, kontaktlærer eller andre Informere om fagplaner/mål i Kunnskapsløftet Spre informasjon! Dele informasjon! Ha fokus på eleven Jobbe for et miljø uten mobbing Ha tett kontakt med klassekontaktene Konflikter tas direkte med skolens ledelse Utarbeide rutiner for å ta imot nye foreldre/elever Samarbeid – samarbeid – samarbeid!

14 En inkluderende skole I en inkluderende skole er samarbeidsmulighetene gode mellom hjem og skole og mellom de voksne i skolen Alle elever skal lære noe ut fra sine forutsetninger De tilsatte verdsetter den kunnskapen foreldre har om sine barn Skolen er viktig som integreringsarena FAU kan utarbeide ” en velkomstpakke” til nye elever/foresatte Skolen kan invitere til velkomstmøte – i samarbeid med nærmiljøet

15 FAU kan også ha rutiner for:
”Nye” lærere Spre informasjon om elevene, klassen og klassemiljøet Lærerne trenger også tilbakemeldinger – og anerkjennelse!

16 Vi foreldre skal være: Vaktbikkje…
Fungerer råds-organene på skolen? Blir resultater kommunisert? Gjennomføres foreldreundersøkelsen? Har skolen tiltak mot mobbing? – og har foreldre vært involvert i disse? Kjenner foreldrene til sine plikter og rettigheter? Er foreldrene kjent med Kap.9A i opplæringsloven? Er dialogen mellom skole og hjem god nok? Kan foreldregruppen/FAU bidra til et bedre læringsmiljø – og hvordan? Hvordan møter vi nye elever og deres foresatte?

17 Vi skal være engler…… Fokusere på det positive
Ivareta elevenes rettigheter Snakke positivt om skolen Engasjere oss i lekser/leksehjelp Bidra til en trygg og god skolehverdag ”Se” de elevene som ikke blir fulgt opp i samme grad Være tydelige voksne Være bindeleddet mellom alle foreldre og skolens parter! Vi skal være gode rollefigurer

18 - Og vi skal være brobyggere
Være løsningsorienterte Dyrke samarbeid – ikke konflikter Be om å bli informert om prosesser på skolen så tidlig som mulig Bidra til at alle foreldre føler seg likeverdige Møte foreldre som selv har et dårlig forhold til skole med forståelse Legge til rette for andre møtesteder enn skolebygget

19 Foreldremøter Alles ansvar! Dialog framfor informasjon
Foreldre kommer med innspill til møtet Planlegges i samarbeid med kontaktlærer Hva kan foreldre bidra med i klassen Hva trenger læreren støtte til i forhold til klassens læringsmiljø Gjennomgang av mål – og vurderingsformer Unngå ”Pansermøte”

20 Båstenkning Vi setter hverandre lett i ”bås”
Ressurssterke – ressurssvake Akademiske – ikke akademiske Synlige – ikke synlige Norske – minoritetsforeldre Hjem med kulturell kapital – hjem uten kulturell kapital Gode lærere – dårlige lærere Hvilke konsekvenser får dette for samarbeidet? Respekt for alle aktører er viktig!

21 Begrunnelser for foreldremedvirkning
Foreldre har hovedansvaret for oppdragelsen av egne barn, og samfunnet kan ikke ta over dette ansvaret. Samtidig arbeider både hjem og skole for samme mål Samarbeid kan avklare ulikheter og uenighet Alle foreldre kjenner sine barn godt, og lærerne trenger denne kunnskapen om barnet i opplæringen! Viktig med lav terskel for å ta kontakt med læreren Foreldrene er av stor betydning for hvordan elevene har det og gjør det i skolen

22 Overgang mellom skoleslag Kan FAU utarbeide gode rutiner for dette?
Hva skjer? Tett nettverk på barnetrinnet Ungdomstrinnet………….. Valgfag, nye lærere, nye medelever…… Overgang til vgs – foreldrene er viktige for barnas valg Forskning viser at foreldreengasjementet blir mindre jo lenger opp man kommer i skolen Vi foreldre er kanskje enda viktigere på ungdomstrinnet…….

23 - Ikke sant?

24 Vurdering Alle trenger anerkjennelse! Alle er gode i noe!
Dagens skole er opptatt av resultater. Prosessen på skolen er like viktig. For at vi skal kunne være en støttespiller for skolen i våre barns læring må vi vite hva elevene vurderes i Vi må kjenne til mål i fagplaner, vi må kjenne til hvilke kriterier det vurderes etter og dette må formidles enkelt Vi husker alle den ene læreren.

25 Leksehjelp er et ”hett” tema…… Kjenner vi oss igjen her?

26

27 Spørsmål til refleksjon
Hva kan gjøres for at foreldre engasjementet styrkes på vår skole Hvordan kan FAU få innspill fra øvrige foreldre/elever Hvilke saker er viktige for FAU ved vår skole? – Bør vi opprette komiteer eller undergrupper? Hvordan kan vi spre våre erfaringer? Dele erfaringer og gode eksempler? Har FAU sin egen hjemmeside? Følges årshjulet? Legges innkallinger og referater ut på nettet?

28 Fortsatt refleksjon….. I hvilken grad kjenner vi målene for læringsarbeidet? Har FAU faste møter med klassekontaktene? Vet vi hva taushetsplikten går ut på? Er vi kjent med at personal saker og saker om enkeltelever ikke skal tas opp i FAU? Har vi vedtekter i rådsorganene som er enkle å forholde seg til? Vet skolen at alle foreldre, uansett bakgrunn, religion eller nasjonalitet er en ressurs for sitt barns læring?

29 OPPSUMMERING - FAU og tillitsvalgte foreldre:
Vi trenger engasjement (kursing, foredragsholdere, skolens innstilling, invitasjoner, samarbeidsavtaler) Vi skal sette samarbeid i fokus Vi skal vite at vi er viktige i våre barns læring Vi skal vise til forskning Vi skal ha anerkjennelse - og vi skal gi anerkjennelse Vi skal bidra til en inkluderende skole Vi skal være de voksne våre barn fortjener å ha!

30


Laste ned ppt "Nittedal 19. sept. 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google