Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVA ER HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVA ER HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE?"— Utskrift av presentasjonen:

1 HVA ER HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE?
Habilitering er: tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukernes egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet Habilitering av barn og unge handler først og fremst om tiltak på kommunalt nivå. HABU sine oppgaver er: utredning/diagnostisering råd og veiledning kurs lærings- og mestringsaktivitet

2 MÅLGRUPPER VED HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE?
Uavklarte diagnoser, syndromer, psykisk utviklingshemming, cerebral parese, ryggmargsbrokk, muskelsykdommer, progredierende tilstander, ervervet skade, utviklingsforstyrrelser, autisme Det samlede funksjonsnivået og ikke diagnose alene avgjør om pasienten skal ha helsehjelp fra HABU Ansvarsfordeling for disse pasientgruppene kan variere ved de ulike helseforetakene

3 RAMMER FOR TJENESTEN HABU er en del av spesialisthelsetjenesten og underlagt tilhørende lovverk. Spesialisthelsetjenestens hovedoppgaver er: pasientbehandling fagutvikling og forskning pasient- og pårørendeopplæring utdanning av helsepersonell HABU utfører spesifikke oppgaver pålagt i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9

4 UTREDNING OG DIAGNOSTISERING I HABU
Diagnostisk utredning Alternativ og supplerende kommunikasjon Funksjons- utredning (dagliglivets ferdigheter) UTREDNING OG DIAGNOSTISERING I HABU Spise og ernærings vansker Kognitiv utredning Nevropsykologisk utredning Utredning av tilleggsdiagnoser (Konsentrasjons- og atferdsvansker) Kartlegging av omsorgs- og miljøfaktorer

5 OPPFØLGING I HABU Lærings- og mestringskurs Samarbeid med Medisinsk
lokale fagpersoner Medisinsk oppfølging OPPFØLGING I HABU KAP. 9 Tverrfaglige konsultasjoner Veiledning ved f.eks. livsfase- overganger Familierettet oppfølging Intensive habiliterings tilbud

6 KOMPETANSE I HABU For å oppfylle krav om forsvarlighet og kvalitet i tjenesten, må HABU være bredt tverrfaglig sammensatt. Vanlige faggrupper er: lege - vernepleier psykolog - sykepleier fysioterapeut - sosionom ergoterapeut - spesialpedagog

7 HENVISNING TIL HABU Henvisninger som er samordnet og godt dokumenterte gjør at vi kan yte et best mulig tilbud. Henvisningene skal være koordinert og henvises av barnets lege, og skal skje med samtykke fra begge foreldre Henvisningene vurderes etter Lov om pasientrettigheter, med tilhørende Prioriteringsforskrift og Prioriteringsveileder for habilitering av barn og unge.

8 OPPLYSNINGER / INFORMASJON SOM KAN/BØR FREMGÅ AV HENVISNINGEN
Årsak til henvisning Aktuell problemstilling Hva har vært gjort for å løse aktuell problematikk Tidligere utredninger, rapporter, epikriser etc. Aktuelle kontaktpersoner i kommunen Individuell plan (IP) og koordinator

9 AKTUELLE SAMARBEIDSPARTNERE
Kommunale instanser Fastlege Psykisk helsevern barn og unge Andre enheter i spesialisthelsetjenesten Fylkesmannen Kompetansesentra, regionale funksjoner Foresatte

10 Mer informasjon Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Handlingsplan Habilitering av barn og unge 2009 Helsedirektoratet , IS-1692 Prioriteringsveileder, Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet, IS-1820


Laste ned ppt "HVA ER HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google