Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utviklingsavdelinga 26.10.2007 KU i praksis - slik gjorde vi det Vurdering og sortering av innspill i arbeidet med arealdelen for Ål kommune Berit Heitmann.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utviklingsavdelinga 26.10.2007 KU i praksis - slik gjorde vi det Vurdering og sortering av innspill i arbeidet med arealdelen for Ål kommune Berit Heitmann."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utviklingsavdelinga 26.10.2007 KU i praksis - slik gjorde vi det Vurdering og sortering av innspill i arbeidet med arealdelen for Ål kommune Berit Heitmann Skrindo Arealplanlegger, Ål kommune

2 Utviklingsavdelinga 26.10.2007 Dagens arealdel LNF-1 Fjellområde -lite tekniske inngrep -over tregrensa -villrein LNF-2 Mellom dal og fjell -skogkledde åser -fortetting etter kvoter LNF-3 Grender, jord og skogbruk LNF-4 Hytteområde -etter ønske fra grunneier -tal hytter/tal felt

3 Utviklingsavdelinga 26.10.2007 Planprogram Etter forskrift om KU Plan for arbeidet med arealdelen. Vedtatt 3. april 2006

4 Utviklingsavdelinga 26.10.2007 Planprogram - vurderinger Oppdatere hyttepolitikken for Ål Registrere og oppdatere dagens skiløypenett Registrere grøntstruktur i store hytteområde Kartlegge reguleringsplaner Kartlegge disposisjonsplaner Vurdere innkomne utbyggingsønsker (KU)

5 Utviklingsavdelinga 26.10.2007 Kommuneplan for Ål kommune Kommuneplan for Ål – langsiktig del –vedtatt 16.11.06 3.7 I Ål vil me ha romslege, familievenlege hytteområde og turistverksemder godt tilpassa natur og landskap. Ca 700 ledige godkjente tomter 850 nye i plan

6 Utviklingsavdelinga 26.10.2007 3.7 Utmark og hyttepolitikk 1.Samarbeidsavtaler 2.Utbyggingsavtaler 3.25% fortetting, 25% utviding, 50% nye 4.Torpoåsen/Syningen –samarbeidsområde 5.Fortetting m/bedre infrastruktur 6.Mer bruk av eksisterende hytter 7.Ta omsyn til landbruks-, natur-, kultur- landskaps-, vilt- og friluftsinteressene ved utbygging 8.Ikke mer utbygging i snaufjell, sårbare og uberørte område 9.God plass mellom hyttene 10.Gi årlig tilskudd til drift av sti- og løypenettet 11.Sikre tilgang til viktige naturopplevelser (stier, lokale topper, lokale utfartsområde) 12.Varige arbeidsplasser innen turisme og naturoppleving. 13.Utleiehytter i tilknyting til gardsbruk

7 Utviklingsavdelinga 26.10.2007 Mer politikk……. Sikre utbygging i alle hytteområda i Ål. Prioritere de som ikke har fått godkjent hytter de siste 10 åra Prioritere de som ikke har på ledige hyttetomter.

8 Utviklingsavdelinga 26.10.2007 Status – kart og temakart Økonomisk kartverk fra 1992 Ortofoto –juli 2006 (fra august 2007)

9 Utviklingsavdelinga 26.10.2007 Registrering av planer

10 Utviklingsavdelinga 26.10.2007 Planer i Ål

11 Utviklingsavdelinga 26.10.2007 Skiløyper og grøntstruktur

12 Utviklingsavdelinga 26.10.2007 Innspill til planarbeidet

13 Utviklingsavdelinga 26.10.2007 Andre tema Infiltrasjon av avløpsvann Viltkart Biologisk mangfold Materialkvalitet …. Grunnvannspotensiale

14 Utviklingsavdelinga 26.10.2007 Områdevurdering

15 Utviklingsavdelinga 26.10.2007 Områdevurdering 1 - Sangefjell

16 Utviklingsavdelinga 26.10.2007 KU – skjema - områdevurdering Beskrivelse av området Fakta: Status dagens arealdel Utnytting Samferdsel Vann og avløp Strøm Grøntstruktur Landbruk Kulturminner Natur – vilt …. Utviklingspotensiale Rådmann sin tilråding

17 Utviklingsavdelinga 26.10.2007 Områdevurdering Sangefjell

18 Utviklingsavdelinga 26.10.2007 KU av innspill Innspill nr 1-3

19 Utviklingsavdelinga 26.10.2007 KU - skjema

20 Utviklingsavdelinga 26.10.2007 KU - skjema

21 Utviklingsavdelinga 26.10.2007 Hva er friluftsliv? 6.4. Retningsliner for omsynet til miljøinteresser Hovudmål: Område som er vurdert som viktig for friluftsliv må ikkje bli privatisert av t.d. fritidshus eller øydelagt med andre terrenginngrep. (Grunnlaget for vurderingane: -m.a. karta: "Fisk, friluftsliv og naturverdiar" og "Merka stigar i Ål kommune". I tillegg skal ein leggje vekt på bruken av området.) Ein skal særleg ta omsyn til:  - stigar og skiløypetrasear  - utsynspunkt  - kollar, vatn og andre naturområde som er viktig for nærfriluftslivet i fritidshus- eller buområde.  - badeplassar  - vatn med sal av fiskekort  - areal som gjev tilgjenge til viktige friluftsområde frå nærliggjande parkeringsplassar

22 Utviklingsavdelinga 26.10.2007 KU - skjema Alternativ: Tilrådd fra administrasjonen Vurdering runde 2 Avslag fra administrasjonen

23 Utviklingsavdelinga 26.10.2007 Innspill - tilråding

24 Utviklingsavdelinga 26.10.2007 Veien videre …. Konsekvenser av planen i sin helhet –Antall nye hytter –Dyrka mark – utbyggingsareal –Konsekvenser for kryss på rv7 –Videre utredninger –…. –Opptegning av ny plan –Bestemmelser

25 Utviklingsavdelinga 26.10.2007 Takk for meg…. Berit Heitmann Skrindo Arealplanlegger, Ål kommune


Laste ned ppt "Utviklingsavdelinga 26.10.2007 KU i praksis - slik gjorde vi det Vurdering og sortering av innspill i arbeidet med arealdelen for Ål kommune Berit Heitmann."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google