Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsdokument Økonomiplan 2011 – 2015 Årsbudsjett 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsdokument Økonomiplan 2011 – 2015 Årsbudsjett 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsdokument Økonomiplan 2011 – 2015 Årsbudsjett 2011
"Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Arbeidsdokument Økonomiplan 2011 – 2015 Årsbudsjett 2011 Formannskapsmøte Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

2 Formannskapets budsjettmøte
"Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Formannskapets budsjettmøte Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

3 Målsetting med møtet Konkludere med: Budsjettforutsetninger
"Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Målsetting med møtet Grunnlag for formannskapets budsjettinnstilling for 2011 og økonomiplan / budsjettdokument 2 (høringsdokument) Konkludere med: Budsjettforutsetninger Budsjettrammer og tiltak Investeringsplan Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

4 Oppfølging plan og perspektivmøtet
"Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Oppfølging plan og perspektivmøtet Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

5 Plan og perspektivmøtet forts
"Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Plan og perspektivmøtet forts Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

6 Plan og perspektivmøtet forts
"Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Plan og perspektivmøtet forts Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

7 Formannskapets strategisamling - oppsummering
"Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Formannskapets strategisamling - oppsummering Signalene gitt i plan- og perspektivmøtet gjelder fortsatt. Må-tiltak som følge av endringer i overordna føringer må innbakes i budsjett/økonomiplan. Punkter gitt spesiell oppmerksomhet fra tjenesteområdene følges opp som innspill i budsjettprosessen. Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

8 Budsjettforutsetninger
"Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Budsjettforutsetninger Befolkningsprognose Statsbudsjettet for 2011 Skatt og rammeanslag Renteutvikling og utvikling i lånegjeld, gjeldsforpliktelser Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

9 "Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Befolkningsprognose Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v. Folketallet pr er på 6 049, en økning på 73 personer fra eller 1,2% Prognosen på mellom 2,3 og 2,5% vekst årlig ligger noe høyere enn målsetting i kommuneplanen på 2% årlig befolkningsvekst.

10 Statsbudsjett 2011 Vekst i samlede inntekter på 5,7 mrd kr.
"Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Statsbudsjett 2011 Vekst i samlede inntekter på 5,7 mrd kr. Vekst i frie inntekter, kommunene på 2,55 mrd kr. Barnehager Opprusting av skole- og svømmeanlegg Omsorgsboliger og sykehjem Barnevern Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

11 Statsbudsjettet 2011 Deflator 2011 Skatteøre 2011
"Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Statsbudsjettet 2011 Deflator 2011 Pris og lønnsvekst i 2011 anslått til 2,8 % Lønnsvekst anslått til 3,25 % (lønn teller 2/3) Skatteøre 2011 Reduseres fra 12,8 % til 11,3% (-1,5 prosentpoeng). Skatteøren for kommunene tilpasset en skatteandel på 40% Reduserte skatteinntekter motsvares av økt rammetilskudd. Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

12 "Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Statsbudsjett 2011 Vekst i frie inntekter, kommunene på 2,55 mrd kr. Skal dekke: Lønns- og prisvekst Befolkningsvekst Pensjonskostnader Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

13 Innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskudd mm
"Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskudd mm Barnehager innlemmes med 33,5 mill kr. Barnehager justering foreldrebetaling og likebehandling 0,423 mill kr Fysioterapi økt kommunal andel med mer 0,135 mill kr Kvalifiseringsprogrammet 0,718 mill kr. Justering for økt antall elever i stat/private skoler –0,033 mill kr Justering økte timetall, leksehjelp, sfo med 0,437 millkr Justering bostøtte og portoutgifter – 0,075 mill kr Sum oppgavekorrigeringer kompensert i rammetilskuddet for Hole kommune er samlet anslått til 35,310 mill kr. Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

14 Statsbudsjett 2011 Barnehage
"Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Statsbudsjett 2011 Barnehage Rammefinansieres fra For Hole kommune vil det bli overført 33,538 mill kr fra øremerket tilskudd til rammetilskuddet. Makspris videreføres nominelt med kr ,-. Opptrapping likeverdig behandling mellom kommunal og ikke-kommunale barnehager fra 88 til 91%. Manglende pris/lønnskompensasjon og likeverdig behandling dekkes gjennom styrket rammetilskudd med 0,423 mill kr. Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

15 "Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Statsbudsjett 2011 Skole Kompenseres for helårseffekt av tiltak i statsbudsjettet for 2010: Økt timetall og leksehjelp, totalt 0,424 mill kr. Helårseffekt av skyss SFO, totalt 0,013 mill kr. Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

16 Statsbudsjett 2011 Barnevern
"Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Statsbudsjett 2011 Barnevern Kommunale barnevern styrkes med et nytt øremerket tilskudd. Tilskuddet skal i hovedsak gå til nye stillinger evt andre tiltak som kan styrke barnevernet. Midlene fordeles gjennom fylkesmannen med rammer for hvert fylke. Buskeruds ramme er på 11,2 mill kr. Søknad fra kommunene skal være politisk behandlet og forankret. Søknadsfristener Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

17 "Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

18 Anslag på skatt og rammetilskudd
"Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Anslag på skatt og rammetilskudd I statsbudsjettet (se tabell foran) er det for alle kommunene tatt utgangspunkt i regnskap ,4% vekst. For Hole betyr det prognose 2010 på frie inntekter på 214,5 mill kr og 259,8 mill kr i 2011, nominell vekst på 4%, reell vekst på 1,2%. Prognose for Hole for 2010 er 226,7 mill kr og 272 mill kr i Tilsvarere KS prognose med alternativ 3 års gj.snitt. Det er også rådmannens forslag. I tillegg er det lagt inn en økning som følge av befolkningsprognosene. Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

19 KS prognose – alternativ med 3 års gjennomsnitt vedr skatteprognose
"Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" KS prognose – alternativ med 3 års gjennomsnitt vedr skatteprognose Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

20 Alternativ med skatteinntekter på 140% av landsgjennomsnittet.
"Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Alternativ med skatteinntekter på 140% av landsgjennomsnittet. Kommunen har en stor utfordring i forhold til store svigninger i skatteinntektene fra ett år til et annet. I forhold til landsgjennomsnittet (ekskl selskapsskatt): 2007: 143% 2008: 184% 2009: 132% Prognose 2010: 153% Legger man til grunn en gjennomsnitt skatteinntekt pr innbygger på 140% av landsgjennomsnittet blir det ca 8 mill kr mindreinntekt i 2011. Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

21 "Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Renter på lån m.v. Kommunens lånegjeld vil pr være ca 336 mill kr. Grovt sett vil en gj.snittlig renteøkning på 1 prosentpoeng gi en økt driftskostnad på 3 mill kr. Årlig rentekostnad ved 3%, 4% og 5% rente i 2011 (før avdrag og nytt låneopptak): 3% rente i 2011: ca 10 mill kr 4% rente i 2011: ca 13,4 mill kr 5% rente 2011: ca 16,8 mill kr. Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

22 Renteprognose 2011: 3,5% p.a. 2012: 3,75% p.a. 2013: 4,20% p.a
"Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Renteprognose Basert på bl.a Norges Banks pengepolitiske rapport 2/2010 og markedets spådommer gjennom fastrentetilbud for de neste fire årene er følgende renteprognoser lagt til grunn: 2011: 3,5% p.a. 2012: 3,75% p.a. 2013: 4,20% p.a 2014: 4,50% p.a. 2015: 5% p.a. Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

23 Momskompensasjon investeringer
"Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Momskompensasjon investeringer Fra 2010 er det innført ordning med gradvis inntektsføring i investeringsregnskapet fram til 2014. Signalene fra plan- og perspektivkonferansen er at hele tilskuddet bør tilføres investeringene. Tilskuddet vil fortsatt inntektsføres i driftsregnskapet i overgangsperioden, men med en pliktig overføring til investeringsregnskapet fra 20% i 2010 til 80% i 2013. Hole hadde i 2009 vel 19 mill kr i tilskudd. Overføring av midler fra drift til investeringer ble 8,3 mill kr. Rådmannen legger til grunn at kommunen følger minimumskravene jf vedtatt økonomiplan pga nedjusterte skatteanslag.. Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

24 "Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Driftsoversikt – Sentrale inntekter og utgifter, ramme til fordeling drift Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

25 "Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Driftsoversikt – fordeling av rammer på tjenesteområder/rammeområder (forslag som alternativ til tj.kategorier) og avsetninger (netto disposisjoner) Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v. * Pga overgang til nytt økonomisystem er ikke 8 mill kr avsatt til lønnsoppgjøret 2010 fordelt. I rammene for 2011 er det gjort et anslag på fordelingen, etter endelig fordeling vil rammene for 2011 bli justert forholdsmessig.

26 Ubalanse / negativt handlingsrom
"Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Ubalanse / negativt handlingsrom Med de forutsetninger som er lagt til grunn for sentale inntekter og utgifter, samt konsekvenser av økte kostnader (se innspill fra tjenestelederne) er det en ubalanse på 15 mill i 2011 økende til 17 mill kr fremover. Ikke midler til risikoavsetning eller egenfinansiering av investeringer Tiltak: Vurdere muligheter for økte inntekter og reduserte kostnader. Ny vurdering av nye tiltak/innspill. Forslag om prosentvis fordeling på områdene barnehager, skoler og tekniske områder. Tiltak og konsekvenser utarbeidets i samarbeid med tjenesteledere til formannskapets møte Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

27 "Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Nye innspill fra tjenestelederne (merket med grått er innarbeidet i rådmannens forslag): Konsekvenser av vedtatt økonomiplan i forhold til revidert budsjett pr oktober Driftskonsekvenser av vedtatte investeringstiltak Nye tiltak som følge av oppgaveendringer, befokningsvekst m.v. Lokale vedtak m.v. Innsparingsforslag fra tjenestelederne Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

28 Info og publikumstjenesten
"Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Info og publikumstjenesten Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

29 Administrasjon og fellesutgifter
"Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Administrasjon og fellesutgifter Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

30 "Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Skole Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

31 "Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Helse inkl KPPT Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

32 "Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Nav Hole Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

33 Pleie, rehabilitering og omsorg
"Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Pleie, rehabilitering og omsorg Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

34 Tiltak funksjonshemmede
"Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Tiltak funksjonshemmede Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

35 "Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Plan og utvikling Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

36 "Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Kultur og kirke Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

37 "Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Teknisk, eiendom og VA Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

38 "Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Rammeforslag 2011 Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

39 Nye rammerområder fra 2011 - forslag
"Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Nye rammerområder fra forslag For å få bedre samsvar mellom budsjett og regnskapstall foreslås omlegging i forhold til at kommunestyrets budsjettrammer fordeles iht tjenestekategorier basert på KOSTRA-funksjoner til ramme/tjenesteområder hvor tjenestesteder som naturlig hører sammen sorteres under samme rammeområde. Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

40 "Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

41 "Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Investeringsplan Utgangspunkt er vedtatt investeringsplan Det foreslås noen endringer, disse er merket med rød kursiv. Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

42 Investeringsplan 2011-2015 – ikke rentable investeringer
"Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Investeringsplan – ikke rentable investeringer Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

43 Investeringsplan 2011-2015 ikke rentable investeringer forts.
"Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Investeringsplan ikke rentable investeringer forts. Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

44 "Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Investeringsplan rentable investeringer og totale investeringer. Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.

45 Total oversikt investeringsplan 2011-2015 med finansieringsplan
"Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid" Total oversikt investeringsplan med finansieringsplan Kommenter utviklingen. Også her bør kommunen ha målsetting om gjeldsnivået, for eksempel at gjelden ikke skal overstige xx,x % av driftsinntektene. Kommenter også hvor stor andel av gjelda som er forbundet med selvfinansierende investeringer (VAR, m.m.), lån til videre utlån, m.v.


Laste ned ppt "Arbeidsdokument Økonomiplan 2011 – 2015 Årsbudsjett 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google