Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid mellom skole og hjem

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid mellom skole og hjem"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid mellom skole og hjem
-et vesentlig bidrag til skolens læringsmiljø (Nordahl)

2 Forskning viser: Det er sammenheng mellom læringsmiljø og skolens eget bidrag til elevenes skoleprestasjoner Skoler med spesielt godt læringsmiljø har gode læringsresultater. (Bakken 2009)

3 Foreldrene er viktigst!
Foreldrenes forventninger til skoleprestasjoner har sterkest innvirkning på elevers motivasjon og innsats. Dernest foreldrenes interesse for skolearbeid hjemme og på skolen, leksehjelp og dialog om skoleframgang (Hattie 2009) Det foreldrene gjør hjemme er 6 ganger viktigere enn det som skjer på skolen( ved årsalder) Foreldrenes oppfølging utgjør en forskjell for barn og unge sin skolegang!

4 Gjeldende rett Opplæringen i skolen skal være i samarbeid og forståelse med hjemmet (§1-1) Foreldrene har hovedansvaret for oppdragelsen Skolen har ansvaret for opplæringen - faglig innhold - arbeidsmåter - organisering av opplæringen - at elevene får tilfredsstillende utbytte av opplæringen Skolen har ansvar for å samarbeide med foreldrene om opplæringen for å skape forståelse for arbeidet som gjøres. En nødvendig forutsetning er at foreldrene deltar aktivt.

5 § 20-1 Formålet med foreldresamarbeid
Skolen skal sørge for samarbeid med heimen. (opl.|1-1 og § 13-3d) Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglige og sosiale utvikling. Begge elementene er viktige for elevens motivasjon og trivsel. Et godt foreldresamarbeid er en viktig ressurs for skolen for å styrke utviklingen av gode læringsmiljø og skape læringsresultater som bl.a. fører til at flere fullfører videregående opplæring.

6 § 20-3 Foreldresamarbeid i grunnskolen
Skolen skal holde kontakt med foreldrene gjennom opplæringsåret. Skolen skal i starten av hvert opplæringsår holde et foreldremøte der foreldrene får informasjon om - skolen - innholdet i opplæringen - foreldremedvirkning - rutiner mm

7 Foreldre har rett til: 2 planlagte utviklingssamtaler i løpet av året.
Innhold: - Hvordan eleven arbeider til daglig - Eleven sin kompetanse i fagene - Utvikling i lys av §1-1, generell del og prinsippene i opplæringen. - Klargjøre hvordan skolen og hjemmet kan samarbeide for å legge til rette for elevenes læring og utvikling. - Eleven kan delta i samtalen med foreldrene. Fra fylte 12 år har eleven rett til å delta.

8 Informasjon som foreldre skal ha:
Varsel om elevens fravær (udokumentert) Varsle dersom - det er fare for at det mangler grunnlag for karakterer i fag, orden og oppførsel - det er fare for at eleven får karakteren nokså godt eller lite godt i orden eller oppførsel Informasjon om eleven og foreldrenes rettigheter og plikter etter opplæringsloven og forskriften. Annen viktig informasjon om eleven (bidrar til dårlig psykososialt miljø, bråker, ikke finner seg til rette) med mindre det er underlagt taushetsplikt (helsemessige forhold)

9 FORVENTNINGER TIL SKOLE - HJEM SAMARBEID
KIRKEBY SKOLE

10 Dere som foresatte kan forvente fra skolen at:
Hele personalet arbeider for å skape trivsel og trygghet for elevene Alle elever møtes med ansvar, omsorg og respekt Elevene skal merke en positiv atmosfære på skolen De voksne hjelper elevene med å løse konflikter og forebygger/hindrer mobbing Det er god kvalitet på den opplæringen elevene får Elevene får tilpasset opplæring. Opplæringen evalueres kontinuerlig sammen med elevene Vi gir god informasjon til hjemmene gjennom: – Årsplaner og temaplaner – Ukeplaner – Fellesskriv fra administrasjonen - Skolens hjemmeside – Foreldremøter minst 2g/år – Utviklingssamtaler med elever og foresatte 2g/år - Skriftlig tilbakemelding

11 Skolen forventer av foreldre/foresatte at dere:
Har forventninger til elevene om at de skal yte sitt beste Viser interesse for elevenes læringsarbeid. Hjelper eleven med skolearbeid og skolegang Hjelper barna å komme tidsnok på skolen Sørger for at eleven har med nødvendig utstyr (bøker, pennal, gymtøy, riktige klær) Sørger for at eleven har med mat Holder kontakt med klassestyreren/kontaktlæreren til barnet Tar kontakt med skolen dersom dere er misfornøyd med noe


Laste ned ppt "Samarbeid mellom skole og hjem"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google