Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Christian Grorud 926 95 500.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Christian Grorud 926 95 500."— Utskrift av presentasjonen:

1 Christian Grorud christian.grorud@gmail.com 926 95 500

2 Vé deg, eller jeg stikker hull på DIN halvdel!

3 Prioriterte saker i fylkespolitikken.. Budsjetter vs kommunenes. Fylkeskommunenes oppgaver Organisering Areal- og transportpolitikk Fylkesmannen Partistøtte

4 Prioriterte saker? Arealpolitikk, utbyggingsmønster - Biodiversitet - Grønt friluftsliv - Utslipp av klimagasser - Transportbehov/Kollektivtrafikk Videregående opplæring - Om 10-20 år sitter dagens skoleelever på fylkesting og i kommunestyrene. -Om 20 – 40 år sitter de på Stortinget -Og i regjeringen…

5 Kommunenes utgifter (Gamle tall..)

6 Akershus fk: 5,1 MRD i 2010! PS! Viktige oppgaver som ikke vises i budsjettene..

7 Fylkeskommunens oppgaver Fylkeskommunen har ansvar for: Videregående opplæring Kollektivtransport Tannhelsetjeneste, Kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen står sentralt i arbeidet med den regionale utviklingen og planleggingen i fylket, i samarbeid med andre offentlige og private aktører. + Har overtatt mange statlige veier!

8

9

10 Transportbehov Infrastruktur Kultur Kjøpekraft Energieffektivitet Logistikk Kollektivtilbud Kjøretøyteknologi Utslippsintensitet Energibærer Energikilde Renseteknologi Utslipp = kjørelengde X energiforbruk/km X gCO2/km

11 Utbyggingsmønsteret for 2050 bestemmes nå! Vi trenger større samhandling på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer for å sikre regionale utbyggingsmønstere som gir lavere transportbehov. Dette må være samhandling med klare mål. Hvordan skal samspillet i kommunesektoren sikre at dette skjer?

12 UANSETT HVOR RENE BILENE BLIR…* - Omfattende transportaktiviteter gir store fotavtrykk! * Helt rene blir de ”aldri”.

13 Stor transportvekst i Region øst (kilde: SVRØ) Utvikling i vegtrafikkindeks (kjtkm i fylket) 1992-2007

14

15 Vi kjører mest mellom kommuner. En liten andel av reisevolumet består av reiser som starter og stopper i samme kommune (interntrafikk).

16 Kjøretøy-km Vi kjører mest mellom kommuner. Kun en liten andel av reisevolumet består av reiser som starter og stopper i samme kommune (interntrafikk).

17 Akershus 2050: Dobbelt så mange innbyggere som i år 2000? Regional ATP avgjørende for at veksten skal gi minst mulig utslipp av klimagasser, særlig fra transportsektoren. Infrastrukturen for 2050 bygges NÅ.

18 Sterk befolkningsvekst i Akershus Økende press på arealer, transport og lokale, fornybare energiressurser: - Hvor skal boligene komme? - Hvilke arbeidsplasser skal det legges til rette for – og hvor ? - Hva med infrastruktur for transport, energi, vann og avløp, m.m.?

19 Fylkesmannens roller og oppgaver Fylkesmannsembetene er regionale forvaltningsorgan underlagt departementalt ansvar og styring. Fylkesmannen eller fylkesmannsembetet brukes som navn på selve forvaltningsorganet. Fylkesmann er også embetstittel for den som er satt til å lede embetet. Fylkesmannen er administrativt underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet, men utfører oppgaver for tolv departementer og åtte direktorater/tilsyn.

20 Statens fremste representant Fylkesmannen er statens fremste representant i fylket og skal arbeide for at Stortinget og Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp regionalt og lokalt. Viktige kjennetegn ved fylkesmannsembetet er formidling, veiledning, tilsyn og kontroll på sentrale samfunnsområder der kommunene er gitt ansvaret for å iverksette tiltakene. Dette gjelder innen områdene miljøvern, landbruk, samfunnssikkerhet, helse, sosial omsorg, barnevern, oppvekst, utdanning, kommunal økonomi og generell kommunal organisering og forvaltning.

21 Forts … Fylkesmannen skal holde Regjeringen og departementene orientert om viktige spørsmål i fylket. Fylkesmannsembetets rolle og utvikling er forankret i arbeidet med å utvikle en desentralisert forvaltning, og hensynet til det lokale selvstyret og enkeltmenneskets rettssikkerhet står sentralt i fylkesmannens arbeid.

22 Partistøtte Fra Staten Fra fylkeskommunen selv


Laste ned ppt "Christian Grorud 926 95 500."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google