Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ulikheter og variasjoner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ulikheter og variasjoner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ulikheter og variasjoner
Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning

2 Utvalg og svarprosent Utvalg Antall Svarprosent Elever og klasselærers vurdering av elevene 24 663 91,8

3 Elevenes motivasjon Motivasjon kan beskrives som den prisen en person er villig til å betale for å få eller oppnå noe Motivasjon er en tilstand eller situasjon som forårsaker aktivitet hos individet, styrer aktiviteten i bestemte retninger og ikke minst holder arbeidsinnsatsen ved like over tid. Den indre motivasjon dreier seg om den kognitive eller emosjonelle prosessen som foregår i den enkelte Den ytre motivasjonen vil være knyttet til en form for ytre belønning som ros, karakterer, positive tilbakemeldinger fra noen som betyr noe eller økt status. Skillet mellom indre og ytre motivasjon ikke er absolutt, og vi skal være forsiktige med å definere en indre motivasjonskilde som mer prestasjonsfremmende enn en ytre.

4 Forståelse av undervisningsdifferensiering
Smalt perspektiv individualisering Individualisert undervisning ved f.eks. individuelle utviklingsplaner, arbeidsplaner, læringsstiler, ansvar for egen læring. Nivådifferensiering, spesial-undervisning, segregering Fokus på indre motivasjon Vektlegging av individet framfor fellesskapet. Bredt perspektiv kollektivisering Samarbeidskultur i den enkelte skole Inkludering samt faglig og sosial deltakelse Fokus på kollektive tilnærminger i undervisningen i tillegg til individuell tilpasning. Fokus på både indre og ytre motivasjon. Vektlegging av struktur og tydelighet i undervisningen.

5 Motivasjon og selvregulert læring – individualisert undervisning
Mange elevers og læreres fokus ved selvstendig arbeider rettes mot å bli ferdig med aktivitetene. Dermed blir fokuset på selve læringsprosessene lite presist (Klette og Lie 2006). Veiledningen fra lærer blir ofte resultatorientert med lite fokus på strategier og refleksjon hos eleven. Veiledningen ser ofte ut til å bidra lite i forhold til elevens autonomi (Østerlind 2005) Ved mye individualisert arbeid blir lærerens veiledning mer kontrollerende på atferd enn støttende i forhold til læring og autonomi (Olaussen 2009). Elever uten støtte vil lett bli værende i sin egen sosiokulturelle bakgrunn. Paradoksalt nok kan mye individualisert undervisning hemme mer enn å fremme autonomi og selvregulering

6

7

8

9 Lærervurdert motivasjon Elevvurdert motivasjon
Sammenhenger mellom lærer- og elevvurdert motivasjon og andre faktorer i skolen Lærervurdert motivasjon Elevvurdert motivasjon Skolefaglige prestasjoner .79 .30 Bråk og uro -.43 -.61 Struktur i undervisningen .40 Variasjon i undervisningen .05 .10 Relasjon til lærer .24 Trivsel .32 .50 Thomas Nordahl

10 Motivasjon og undervisning - stianalyse
.30 .05 .24 Struktur .42 Variasjon Motivasjon .41 Relasjon elev lærer

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Faktorer med forklaringsbidrag på skolefaglige prestasjoner
Undervisnings- og læringshemmende atferd Trivsel Relasjon mellom elev og lærer Struktur i undervisningen Klasseledelse Motivasjon og arbeidsinnsats Forklart varians 58,5 %

21 Konklusjon 1. Store variasjoner mellom elevgrupper
Dansk skole kan være bedre tilpasset noen elevgrupper enn andre. Gutter skårer systematisk dårligere enn jenter Særlig gutter med en ikke-vestlig bakgrunn kommer dårlig ut. En stor andel av disse guttene kan forsøke å oppnå mestring og respekt på helt andre arenaer enn i skole og utdanning. 24,9 % av elevene i folkeskolen defineres til å ha individuelle vansker, problemer eller diagnoser Elever med atferdsproblem og elever med ADHD kommer svært dårlig ut Det er en stadig økende andel elever som mottar spesialundervisning. De har det og gjør det dårlig i skolen

22

23

24 Konklusjon2: Læreren er av avgjørende betydning
Lærere med struktur i undervisningen er til stede når timen begynner, definerer og formidler til elevene klart hva som skal foregå og oppsummerer og avslutter timene Det er påfallende hvor viktig det er med en viss ro og orden i undervisningen, og her er det store variasjoner mellom danske lærere Elever som opplever at de har et godt forhold til lærerne sine har et bedre læringsutbytte og er mer motiverte for skolearbeid Lærere som er støttende i elevenes læringsarbeid lykkes godt. Disse lærerne gjør læringen synlig for elevene Alle elever er aktive i sin egen læringsprosess, også elever med diagnoser, vansker eller en ikke-vestlig bakgrunn. Alle elever trenger deltagelse i felleskap samt forventinger og støtte fra læreren

25 Konklusjon 3: Behov for en analytisk tilnærming
Det vil alltid være noe i situasjonene som bidrar til at utfordringene opprettholdes Lærere trenger analytisk kompetanse og i dette også evne og vilje til å se på seg selv som lærer og tilrettelegger for elevenes læring. Sentrale spørsmål vil være: Hva er det som gir det beste læringsutbyttet? Hvem er det undervisningen ikke fungerer for? Hva er det som opprettholder lavt læringsutbytte og/eller problematisk atferd?

26 Opprettholdende faktorer og pedagogisk analyse
problem Utfordring/ Opprett- holdende faktor


Laste ned ppt "Ulikheter og variasjoner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google