Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøte i foreldrerådet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøte i foreldrerådet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmøte i foreldrerådet
30 Mai 2011

2 Agenda 1. Velkommen og godkjenning av møteinnkalling
2.       Valg av ordstyrer, referent og 2 representanter til å underskrive referat 3.       Godkjenning av årsberetning (er lagt ut på hjemmesiden under referat 10-11) 4.       Gjennomgang av regnskap. Forslag til vedtak. Regnskap er godkjent av årsmøte hvis revisor valgt av årsmøte godkjenner det. 5.       Forslag til satsningsområder for skoleåret 2011/2012 ut over det som er beskrevet i årsberetning. 6.       Valg Formell godkjenning av de trinnvalgte representantene fra vårens foreldremøter Valg av                       i.      Leder. Forslag om at nåværende nestleder fra årets 1. trinn velges som ny leder                      ii.      Nestleder. Forslag om at vervet tas av en fra 1. trinn                     iii.      Sekretær.                     iv.      Kasserer. Valg av 3 representanter til Samarbeidsutvalget                  i.      Forslag. Nytt FAU velger selv representanter i SU på første møte i nytt FAU Valg av revisor

3 Velkommen Avtroppende FAU og Klassekontakter
Påtroppende FAU og Klassekontakter Det er ikke rapportet inn FAU rep med vara for neste års 4 og 5 trinn. 1 trinn velges på foreldremøte 6/7 Godkjenning av møteinkalling

4 Formaliteter Valg av ordstyrer: Leder av FAU
Valg av referent: Leder av FAU Valg av 2 til å signere protokoll Tor Fredriksen Janne Kristin Olsen

5 Årsberetning (Viktigste saker)
Få på plass en fungerende struktur i FAU arbeidet Lage et fungerende årshjul som hjelper nytt FAU å få oversikt over hva som skjer i løpet av et år. Få til bedre kommunikasjon mellom FAU og klassekontakter. FAU representant informerer på trinnets foreldremøte FAU representanter skal rapportere om status ift klassekontakter eget trinn på hvert FAU møte Klassekontakter inviteres til første og siste møte i FAU. (og er hjertelig velkomne på alle møter) Virksomhetsplan Arbeidet for å få frem gode beskrivelser av kvantitative og kvalitative mål som man kan følge opp skolens arbeid ut fra. Skolens rutiner rundt mobbing og hendelser på skolen Skolen har redegjort for rutiner. Det er informert om rutiner på alle foreldremøter Tydeliggjort hva som er riktig fremgangsmåte hvis man som foreldre har noe som man ønsker å ta opp med skolen: Ta kontakt direkte med elevens kontaktlærer. Lagt vekt på å oppfordre foreldre til å besvare årets brukerundersøkelse (ca 28% i år mot 24% i fjor. Fortsatt for lite). Nytt ordensreglement Tydeliggjøring av hva som forventes av skole, foreldre og elever.

6 Årsberetning (Viktigste saker)
Kvalitet i skolen Bidratt til at det lages en skriftlig redegjørelse som foreldre kan lese igjennom før foreldresamtaler. Dette bidrar til at vi som foreldre kan stille forberedt til foreldresamtalen. Hvordan kan skolen synliggjøre hva man har oppnådd på hvert trinn gjennom skoleåret? Hvordan synliggjøre det gode arbeidet som lærere/skole gjør? Hvordan vet skolen at elevene kommer til ungdomskolen med et godt grunnlag for å lykkes der. Det er klarlagt at det ikke er mulig å registrere FAU ved Rud skole som frivillig organisasjon i Brønnøysund registrene.

7 Årsberetning (Viktigste saker)
Faste aktiviteter arrangert av klassekontakter og foreldre (Bruk av skolens hjemmeside) Gå til skolen aksjon, høst og vår. 1 trinn (i år er det bare gjennomført på våren) Juletrefest 2. trinn Julelunsj (5-7 trinn) Rud dagen-TV aksjonen (4. trinn) Foreldrebidrag fredagssamling på våren(Ikke avholdt) (4 trinn) Disco (3 stk) 5. trinn Lesevake 6. trinn 17 mai. 7. trinn med assistanse fra 6 trinn FAU benytter anledningen til å takke for årets innsats og gratulere alle med vel gjennomførte oppgaver.

8 Årsberetning (Økonomi)
Solid økonomi Inngående saldo: Kr Resultat så langt: Kr Forpliktelser: ca Kr Ny saldo: ca Kr Kommer godt med i Jubileumsåret 2012

9 Forslag til satsningsområder 2011/2012
Bidra aktivt i 100 års jubileet (Egen jubileumskomitee) Arbeide systematisk ut fra årshjul Trafikksituasjonen ved Rud Synligjøre dette bedre i kommunale planer Se videre på muligheter i skolevegen Holdningsarbeid blant foreldrene (Det er dessverre vi foreldre som utgjør trafikkproblem i praksis) Ny trafikktelling i regi av elevrådet Følge opp innføringen av frivillig leksehjelp (hvordan sikre foreldreinvolvering) SFO. Hva er riktig balanse mellom fri lek og styrte aktiviteter. Hva kan gjøres for å videreføre den positive trenden som har vært ved SFO. Spesielt fokus på informasjon i forkant av helåpne dager (SFO som selger av et produkt) Kommunikasjon mellom skole og hjem Arbeide for at elektronisk informasjon etableres som en standard (Mail og SMS)

10 Godkjenning av regnskap
Da regnskapet ikke er ferdig, men hovedlinjene er redegjort for fremmes følgende forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes hvis revisor (valgt av årsmøtet senere i dag) godkjenner det.

11 Valg (FAU) Formell godkjenning av trinnvalgte representanter (valgt på vårens foreldremøter) Leder av FAU: Forslag: Nåværende nestleder Janne K Olsen Nestleder av FAU: Forslag: Ny representant på 1 trinn. Sekretær: Forslag: Nytt FAU fordeler jobb internt Kasserer: Forslag: Eirik Stijfhoorn har sagt seg villig til å sitte 1 år til for å sikre kontinuitet i funksjonen

12 Valg av representanter til SU
Forslag Påtroppende leder av FAU Ny nestleder av FAU Nytt FAU velger selv den 3. representanten i SU.

13 Valg av revisor Tom Schrøder (3. trinn)

14 Takk for i dag Ha en fantastisk sommer


Laste ned ppt "Årsmøte i foreldrerådet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google