Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”BARNAS PROBLEMER ER IKKE INNDELT I FAG- OMRÅDER, FORVALTNINGSNIVÅ ELLER I KONTORER. UTFORDRINGEN ER DERFOR Å SE HELE BARNET OG I TILLEGG Å FLYTTE KOMPETANSEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”BARNAS PROBLEMER ER IKKE INNDELT I FAG- OMRÅDER, FORVALTNINGSNIVÅ ELLER I KONTORER. UTFORDRINGEN ER DERFOR Å SE HELE BARNET OG I TILLEGG Å FLYTTE KOMPETANSEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”BARNAS PROBLEMER ER IKKE INNDELT I FAG- OMRÅDER, FORVALTNINGSNIVÅ ELLER I KONTORER. UTFORDRINGEN ER DERFOR Å SE HELE BARNET OG I TILLEGG Å FLYTTE KOMPETANSEN TIL BARNET I STEDET FOR BARNET TIL KOMPETANSEN” Fylkesmannen i Troms HELHETSPERSPEKTIV SJUMILSSTEGET

2 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! UTVIKLINGSARBEID SJUMILSSTEGET BARNEBYEN UNIK I LENVIK UKM UTEKONTAKTENE SAMMEN har vi iverksatt flere tiltak mot barnefattigdom

3 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! SJUMILSSTEGET Tverrfaglig møtesystem iverksatt høsten 2010 (Samarbeid med skoler, barnehager, helsesøstertjeneste, barnevern, PPT, psykisk helsetjeneste, jordmortjeneste og fysioterapitjeneste) Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (til politisk behandling nov./des. 2011) Handlingsplan mot barnefattigdom (igangsatt høsten 2011) Samarbeid med frivillige lag og foreninger (arbeidsgruppe arbeider med forslag til modeller/systemer) Frafall i videregående skoler (med i regional styringsgruppe og arbeidsgruppe)

4 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! BARNEBYEN Barns og unges kommunestyre etablert høsten 2009 Utstyrsbanken (barnefattigdom) LEO 2014 – Møteplasser i sentrum (lekeparken, skøytebane, utvikling av nye områder) Barnetråkk First Lego League Jul i Barnebyen (Pepperkakebyen m.m.)

5 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! UNIK I LENVIK Action-uker (ferietilbud) Mestringsgrupper (barn i familier med psykisk sykdom og rus, samarbeid helsesøster/psykisk helse) Fagdager (vold og overgrep, frafall i videregående skoler, skolering i ulike temaer) Foreldreveiledning (barnefattigdom) Temakvelder for foreldre Holdningsarbeid (Jentesnakk, samarbeid med skoler og helsesøstertjenesten)

6 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING Hovedsete for UKM Troms Drivkraft for ungdommelig kunst og kultur Gateteater i samarbeid med Barnebyen UKM Arctic (kunst- og kulturmøte mellom norsk og russisk ungdom på Finnsnes og i Arkhangelsk) Rockeverksted (barnefattigdom)

7 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! UTEKONTAKTENE Oppsøkende virksomhet i skoler og ulike ungdomsmiljøer Holdningsarbeid (guttesnakk i samarbeid med en av skolene) Aktivitet og mestring (i samarbeid med idrettsrådet og politi) Utstyrsbanken (barnefattigdom)

8 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! UTFORDRINGER I LENVIK HELHETSPERSPEKTIV I 2-NIVÅKOMMUNE MED MANGE ENHETER SKOLETILBUD FOR MINORITETSSPRÅKLIGE FORANKRING AV TVERRFAGLIG SAMARBEID BARNS OG UNGES RETT TIL MEDBESTEMMELSE SAMARBEID MELLOM DET OFFENTLIGE OG DET FRIVILLIGE BARNEVERN BARNEFATTIGDOM BARNS OG UNGES FYSISKE OG PSYKISKE HELSE MØTEPLASSER/SOSIALE ARENAER RUS

9 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! SITUASJONSBESKRIVELSER – LENVIK 11 skoler og 17 barnehager - alles kamp mot alle om ressurser? Mye ugjort i forhold til medbestemmelse - drukner i kampen om tid og oppmerksomhet? Samarbeid frivillige lag og foreninger – det pågår et arbeid for å lage modeller og systemer, vil det gi resultater? Skal avholde fagdager i januar med fokus på innvandrerbarn og barn med funksjonsnedsettelser Barnevern - kraftig økning siden 2008 m.h.t. antall barn Barnefattigdom - høyere andel av befolkningen som mottar sosialhjelp sammenlignet med Tromsø og Harstad

10 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! FLERE SITUASJONSBESKRIVELSER Barns og unges fysiske og psykiske helse – økning m.h.t. psykiske helsevansker, høyt antall henvisninger til BUP sammenlignet med resten av regionen Møteplasser/sosiale arenaer - her har det skjedd mye positivt, og lag og foreninger gjør mye godt arbeid. Hva med utfordringene i de digitale møterommene? Mobbing – lokalt manifest? Rusproblematikk - det er nylig registrert ei ny og stor gruppe unge rusmisbrukere. Det er registrert stort drikkepress, mye festing i private hjem, festarrangører som er slappe i forhold til regler

11 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! KAN DETTE VÆRE NOEN AV SVARENE? Kommunedelplan for oppvekst forankret i FNs barne- konvensjon, da den er overordnet all særlovgivning? a)Rett til medbestemmelse - videreutvikle barns og unges kommunestyre/ungdomsråd b)Tverrfaglig samarbeid – videreføre systemet for tverrfaglige møter i skoler og barnehager/helsestasjoner Helhetlig integreringspolitikk hvor barnas skoletilbud i større grad er tilgodesett i ressursfordelinga? Utløse potensialet som frivillige lag og foreninger utgjør i tjenesteproduksjonen for barn og unge? Barnebyhuset - samlet tjenestetilbud for barn og unge som tar for seg barns og unges fysiske og psykiske helse, herunder også rusproblemer?

12 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! PROSESSER SOM ER I GANG KOMMUNEDELPLAN FOR OPPVEKST?  Forankre og legitimere/forplikte til tverrfaglig samarbeid  Hindre ”svarteper-spill” – det er kommunen som ”har den” og sier hvem som skal møte barnet og familien  Være styrende for prioriteringer og ressursbruk  Tverretatlig kvalitets- og internkontroll med utgangspunkt i ”Sjumilssteget” og FNs barnekonvensjon SAMARBEID MED FRIVILLIGE?  På tilbudssida med tiltak når kommunen gjør vedtak?  Medspillere i forebyggingsarbeidet gjennom tildeling av kulturmidler?  En del av kulturmiddelpotten øremerket de som satser på tilbud for de som ellers faller utenom?


Laste ned ppt "”BARNAS PROBLEMER ER IKKE INNDELT I FAG- OMRÅDER, FORVALTNINGSNIVÅ ELLER I KONTORER. UTFORDRINGEN ER DERFOR Å SE HELE BARNET OG I TILLEGG Å FLYTTE KOMPETANSEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google