Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Advokat Øyvind Renslo, KS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Advokat Øyvind Renslo, KS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Advokat Øyvind Renslo, KS
Valg Konstituerende møte Kjønnsrepresentasjon ved valg og opprykk Advokat Øyvind Renslo, KS

2 Innledning Nærmere om KS Advokatene
Rettsområder som er sentrale for kommunene; Arbeidsgiversiden Kommunale myndighetsutøving Kommunen som ”privat rettssubjekt” Saksbehandlings- og organregler

3 Kommunale rettsområder
Arbeidsgiversiden Myndighetsutøving Organ/ saksbehandlings-regler Privat rettssubjekt

4 Kommunen som myndighetsutøver
”Klassisk myndighetsutøving” – forbud, pålegg, tillatelser Fordele offentlige støtte/velferdsordninger, herunder produserer tjenester (Kommunen som ”velferdsleverandør”) Kommunen i grenseområdet mellom offentlig myndighet og privat aktør (”Kommunen som privatrettslig aktør”) Kommunen som samfunnsutvikler

5 Enkelte endringene i kommuneloven fra 2007 vedr valg mv
Fastsettelse av kommunestyrets medlemstall - § 7 nr. 3 – skje senest 31. desember i neste siste år av valgperioden Kommunestyrekomitè – 10a – nå hjemlet i kommuneloven Innkalling av varamedlem - § 16 nr. 1 – innkalles fra den gruppe hvor det er forfall uansett valgmåte Avtalevalg - § 38 og § 38a – det eneste alternative til forholdsvalg

6 Lovendringer (forts) Supplering av formannskap - § 16 nr. 2 og 3 – nå nyvalg Nyvalg av medlem til formannskapet - § 16 nr. 6 – utpekes av den gruppen som har mistet representant Godkjenning av kommunevalget – § 17 nr. 2 - skjer i konstituerende møte Innbyggerinitiativ - § 39

7 Konstituerende møte Avholdes innen utgangen av oktober. Vedtaksført når 2/3 av representantene til stede/avgir stemme - § 17-1 Godkjenning av valget - § 17 nr.2, valgloven § Betydningen av klage. Nærmere om klagereglene – alle som har stemmerett kan klage (valgloven § 13-2, § 13-4), lovlighetskontroll iht til kommuneloven § 59 Det skal velges formannskap, ordfører og varaordfører Det bør også velges medlemmer til andre nemnder, men dette kan utstå

8 forts Forholdsvalg - § 36, § 37 Avtalevalg - § 38 a
Formannskapet og eventuelle kommuenestyrekomiteer velges blant kommunestyrerepresentantene. Til nemnder kan/skal også andre velges Fordelingen av representanter til formannskap og nemnder – ”den største brøksmetode” – Se Bernt Frydenberg, kommunalrett s. 89. Delegasjonsreglementer – vedtas på ny?

9 Kjønnsreprensentasjon – når krav?
Kommunestyret -ikke krav Formannskapet Nemnder – lovpålagte og andre oppnevnte folkevalgte organer – herunder styringsgrupper, arbeidsutvalg oppnevnt av folkevalgte organer Kommunale foretak - § 29 nr. 4 IKS etter lov om interkommunale selskaper - § 10, 1. ledd Allmennaksjeselskap – allmennaksjeloven § 6-11a Aksjeselskap – ikke krav Administrativt oppnevnte utvalg – ikke krav

10 Forts Sondringen mellom formannskapet/kommunestyrekomiteer
og andre folkevalgte organer Partiets kandidater fordelt på ulike lister – forbud etter § 36 nr. 1 Betydning av felleslister ved kommunevalg - § 36 nr. 2. Senere brudd på samarbeid Betydning av øvrig samarbeid under valgperioden Valg med ”gjennomgående representasjon” – § 36 nr. 2

11 Fordelingen Målet er at begge kjønn skal være representert med minst 40 % i de kommunale organer - §§ 36, 37, 38a Ved forholdsvalg; Listeforslag - § 36: Regelen om minst 40 % av begge kjønn Unntak Ved avtalevalg; Innstilling - § 36 a Gjelder både fordeling av medlemmer og varamedlemmer

12 Forts Ordfører skal kontrollere listene og innstillingen
Når det er klargjort hvor mange representanter hver liste får, og det viser seg at et kjønn ikke vil få 40 % av antallet representanter, skal kandidater fra det underrepresenterte kjønn rykke opp - § 37 nr. 3, § 38 a 3. ledd Gir uttregningen av de 40 % en brøk, avrundes oppover for underrepresentert

13 forts Særlig om hvor flere lister bare får en representant av samme kjønn, ene kjønn underrepresentert i kommunestyret Særlig om hvor en representant ikke møter Nærmere om opprykk - § 16 nr. 2 og 3 – hvis et kjønn ellers vil blir representert med mindre enn 40 % av medlemmene i organet, skal et varamedlem fra det underrepresenterte kjønn rykke opp Merk også kommuneloven § 48 nr. 5 – årsberetningen – omtale likestillingsarbeid

14 Virkningene av feil Virkning av feil i forhold til valg av formannskap og nemnder Rundskriv H-5/96 av 9. mai 1996 og H-23/03 av 16 september 2003 Er det plikt til omvalg hvor en liste likevel inneholder tilstrekkelig representanter av det underrepresenterte kjønn til å rykke opp, og slik oppfylle lovens krav til kjønnsrepresentasjon? Et ugyldig valg kan omgjøres av kommunestyret selv. Lovlighetskontroll iht kommunelov § 59.

15 Rettsvirkninger Virkning av feil i forhold til avgjørelse som formannskapet eller nemnd har tatt Avgjørelsen vil likevel være gyldig dersom feilen ikke kan hatt betydning for resultatet, jf fvl § 41 – nærmere vurdering


Laste ned ppt "Advokat Øyvind Renslo, KS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google