Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte med miljørettet helsevern i Akershus,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte med miljørettet helsevern i Akershus,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte med miljørettet helsevern i Akershus,
Sosial ulikhet i helse Møte med miljørettet helsevern i Akershus, SHdir Anders Smith

2 Tenkt oppgave (”norsk stil”)
”Hva er sosiale miljøfaktorer og hva gjør kommunehelsetjenesten med dem?” | MHV Akershus 14.mars 2007

3 Hvor finner vi noe om dette i lovverket?
| MHV Akershus 14.mars 2007

4 Kommunehelsetjenesteloven § 1-2 (Helsetjenestens formål)
Kommunehelsetjenesteloven § 1-2 (Helsetjenestens formål) Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og almenheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen | MHV Akershus 14.mars 2007

5 Kommunehelsetjenesteloven § 1-3 (Oppgaver under helsetjenesten)
Kommunehelsetjenesteloven § 1-3 (Oppgaver under helsetjenesten) Kommunens helsetjeneste skal omfatte følgende oppgaver: 1. Fremme helse og forebygge sykdom, skade eller lyte. Tiltak med dette for øye organiseres som a) miljørettet helsevern | MHV Akershus 14.mars 2007

6 Kommunehelsetjenesteloven
§ 1–4, (Planlegging, informasjon og samordning) 1. ledd: Kommunens helsetjeneste skal til enhver tid ha oversikt over helsetilstanden i kommunen og de faktorer som kan virke inn på denne. Helsetjenesten skal foreslå helsefremmende og forbyggende tiltak i kommunen. | MHV Akershus 14.mars 2007

7 | MHV Akershus 14.mars 2007

8 Fig. 1.6 Totaldød etter utdanning, 45 – 59 år
| MHV Akershus 14.mars 2007

9 Fig. 1.7 Dødelighet etter inntekt (firedeler), 45 – 59 år
| MHV Akershus 14.mars 2007

10 | MHV Akershus 14.mars 2007

11 | MHV Akershus 14.mars 2007

12 | MHV Akershus 14.mars 2007

13 | MHV Akershus 14.mars 2007

14 Kan vi bruke vår ”vanlige” tankegang når det gjelder sosiale miljøfaktorer?
| MHV Akershus 14.mars 2007

15 | MHV Akershus 14.mars 2007

16 | MHV Akershus 14.mars 2007

17 Hva er en sosial miljøfaktor
Hva er en sosial miljøfaktor ? - tilgang på alkohol - tilgang på andre rusmidler - etniske motsetninger - arbeidsledighet - fattigdom - lav utdanning | MHV Akershus 14.mars 2007

18 Blir dette for vanskelig for oss? Smaker dette for mye av politikk?
| MHV Akershus 14.mars 2007

19 Kommer vi utenom sosiale faktorers betydning for helsen?
Nei, hvorfor skulle vi det? De øverst på den sosiale rangstigen har mye lavere sykelighet og dødelighet enn de som befinner seg nederst Er det helsetjenestens oppgave å gjøre noe med det? Og hvordan kan helsetjenesten eventuelt gjøre noe med dette? | MHV Akershus 14.mars 2007

20 Vi vet: at de øverst på den sosial rangstigen har mye lavere sykelighet og dødelighet enn de som befinner seg nederst at man i England på 1840-tallet formulerte det slik: fattigdom skaper sult sult skaper sykdom sykdom skaper fattigdom at trolig er det slik i dag også, men at sulten i dag fortoner seg på en annen måte | MHV Akershus 14.mars 2007

21 | MHV Akershus 14.mars 2007

22 | MHV Akershus 14.mars 2007

23 Hva består dagens sult i?
Lavt selvbilde? Lav sosial aktelse? Det å være stigmatisert? Det å være utstøtt? | MHV Akershus 14.mars 2007

24 Dagens sult: Lavt selvbilde/ stigmatisering Sykdom Arbeidsledighet
Fattigdom | MHV Akershus 14.mars 2007

25 Hva kan vi gjøre? Hva skal vi gjøre?
| MHV Akershus 14.mars 2007

26 Medvirke! Men hvordan? | MHV Akershus 14.mars 2007

27 Kommunehelsetjenestelovens § 1-4, 2
Kommunehelsetjenestelovens § 1-4, 2. ledd (”medvirkningsparagrafen”) Helsetjenesten skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre offentlige organer hvis virksomhet har betydning for helsetjenestens arbeid. Slik medvirkning skal skje blant annet gjennom råd og uttalelser og ved deltakelse i plan- og samarbeidsorganer som blir opprettet. Helsetjenesten skal av eget tiltak gi informasjon om de forhold som er nevnt i annet ledd, første punktum til de offentlige organer som har ansvar for iverksetting av tiltak som kan virke inn på helsen. | MHV Akershus 14.mars 2007

28 (”Medvirkningsparagrafen” forts. ...)
Dersom helsetjenesten blir kjent med forhold som vedrører arbeidsmiljøloven, produktkontrolloven, forurensningsloven og genteknologiloven, skal helsetjenesten underrette de berørte fagmyndigheter slik at disse kan fatte vedtak. Departementet gir nærmere regler om samarbeidet med andre fagmyndigheter på områder der også helsetjenesten har kompetanse og om koordinering av tiltak. Kommunen kan samarbeide med privat organisasjon o.l. hvor det er egnet til å fremme helsetjenestens formål. Kommunen skal samarbeide med fylkeskommune, regionalt helseforetak og stat slik at helsetjenesten i landet best mulig kan virke som en enhet. | MHV Akershus 14.mars 2007

29 Helse i plan og konsekvensutredninger!
| MHV Akershus 14.mars 2007

30 Planlegging og KU Plan- og bygningsloven (”vår viktigste helselov” – stadsfysikus Fr. Mellbye) Forvaltes av miljøverndepartementet Gjør det mulig å kreve utredet helsekonsekvensene av en virksomhet eller et tiltak ute i samfunnet Det vi vet om helsekonsekvenser, skal igjen brukes for å planlegge et bedre samfunn | MHV Akershus 14.mars 2007

31 Konsekvenser av andre (andres) tiltak eller virksomhet
virksomhet ute i samfunnet Miljøvirkninger Helsevirkninger | MHV Akershus 14.mars 2007

32 Konsekvensutredninger må sees på som en del av planprosessen, kfr
Konsekvensutredninger må sees på som en del av planprosessen, kfr. Demings sirkel: | MHV Akershus 14.mars 2007

33 Konsekvensutredning i henhold til Plan- og bygningsloven (1)
Forskrift om konsekvensutredninger: § 1. Formål og generelle bestemmelser Formålet med bestemmelsene er å sikre at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer eller tiltak, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres. | MHV Akershus 14.mars 2007

34 Konsekvensutredning i henhold til Plan- og bygningsloven (2) I henhold til forskriftens § 2 er det visse planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften, f. eks. kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner der det angis områder for utbyggingsformål | MHV Akershus 14.mars 2007

35 Konsekvensutredning i hehold til Plan- og bygningsloven (3) I henhold til forskriftens § 3 er det også andre tiltak og planer som skal konsekvens-utredes. Det gjelder dersom de kan få vesentlige virkninger for miljø, natur-ressurser og samfunn | MHV Akershus 14.mars 2007

36 Konsekvensutredning i henhold til Plan- og bygningsloven (4)
§ 4 Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø, naturressurser og samfunn ..... g. gir vesentlig økning i antall personer som utsettes for høy belastning av luftforurensning eller støy, eller kan føre til vesentlig forurensning til jord, vann og sedimenter, eller medfører risiko for alvorlige ulykker, stråling og ras- og flomsituasjoner | MHV Akershus 14.mars 2007

37 Konsekvensutredning i henhold til Plan og bygningsloven (5)
h. kan få konsekvenser for befolkningens helse som følge av vesentlige endringer i befolknings-sammensetning, boligmarked, boligbehov eller behov for tjenestetilbud i. kan få vesentlige konsekvenser for befolkningens tilgjengelighet til uteområder, bygninger og tjenester | MHV Akershus 14.mars 2007

38 | MHV Akershus 14.mars 2007

39 | MHV Akershus 14.mars 2007

40 | MHV Akershus 14.mars 2007


Laste ned ppt "Møte med miljørettet helsevern i Akershus,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google