Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planbestemmelser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planbestemmelser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Planbestemmelser

2 Til kommuneplanens arealdel
§ 11-8 Om hensynssoner med bestemmelser og retningslinjer § 11-9 Generelle bestemmelser § Bestemmelser til byggesonen § Bestemmelser til LNFR og sjø/strand

3 Bestemmelser til reguleringsplan
§ 12-7 punktene 1- 14 Tidligere rammebestemmelse erstattes av oppregning.

4 Hensynssoner § 11-8 Retningslinjer Bestemmelser

5 Retningslinjer til hensynssoner
§ 11-8 bokstav c) Sone med særlige hensyn til LNRF, grønnstruktur, landskap, bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø Retningslinje om begrensning av virksomhet og vilkår for tiltak Retningslinjer om praktisering av annen lovgivning

6 Bestemmelser til hensynssoner § 11-8 bokstav a
§ 11-8 bokstav a) Sikrings-, støy og faresoner med angivelse av fareårsak Forby eller sette vilkår for tiltak/virksomhet

7 Bestemmelser til hensynssoner § 11-8 bokstav b
Sone med særlige krav til infrastruktur Krav til infrastruktur i et utbyggingsområde både som forbud eller påbud Se § 11-9 nr. 3 og 4 (Generelle bestemmelser)

8 Bestemmelser til hensynssoner § 11-8 bokstav c
Sone med særlige hensyn til LNRF, grønnstruktur, landskap, bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø og randsone til vernet område Bestemmelser for randsonen for å hindre vesentlig forringelse av verneverdiene i vernet område

9 Bestemmelser til hensynssoner § 11- 8 bokstav d
Båndlagt område (ikke hjemmel for bestemmelser)

10 Bestemmelser til hensynssoner § 11-8 bokstav e)
Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer, herunder med særlige samarbeids- eller eierformer samt omforming og fornyelse Bestemmelser om særskilte gjennomføringsvirkemidler.

11 Generelle bestemmelser § 11-9, uavhengig av arealformål
Om plankrav Om innholdet i utbyggingsavtaler Løsninger for vannforsyning, avløp, veg (transport), tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme Rekkefølgekrav

12 Generelle bestemmelser (forts.)
5. Byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav, universell utforming, leke/ute/oppholdsplasser. Skilt/reklame, parkering (frikjøp) og utnytting av boligmassen (§ 31-6)

13 Generelle bestemmelser (forts.)
6. Miljøkvalitet, estetikk, natur, landskaps og grønnstruktur, herunder om midlertidige og flyttbare konstruksjoner og anlegg 7. Hensyn som skal tas til bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø 8. Forhold som skal avklares og belyses i videre reguleringsarbeid, miljøoppfølging og miljøovervåking

14 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 1 til 4
Unntak fra plankrav Fysisk utforming av anlegg Hvilke arealer som skal være til offentlig formål eller fellesareal Lokalisering, bruk og strenghetsklasser for avkjørsler til veg Områder der forsvaret selv kan fatte vedtak

15 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 5 og 6
Landbruksbygg: Omfang, lokalisering og utforming Omfang og lokalisering av spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse Bruk og vern av vannflate, vannsøyle og bunn Tillate nødvendige bygninger i 100-metersbeltet langs sjøen

16 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 5 og 6 (forts.)
5. Forbud mot tiltak inntil 100 m fra vassdrag, sikre kantvegetasjon, sikre allmennhetens tilgang til strandsonen 6. Bestemmelser om ferdsel i områder med spesielle vernehensyn på sjøen. 7. Om artsgrupper eller arter av akvakultur

17 Bestemmelser til reguleringsplan. § 12-7 nr. 1 til 14
utforming, herunder estetiske krav, og bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet, vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet eller forbud mot former for bruk, herunder byggegrenser, for å fremme eller sikre formålet med planen, avveie interesser og ivareta ulike hensyn i eller av hensyn til forhold utenfor planområdet,

18 Bestemmelser til reguleringsplan nr 3
3. grenseverdier for tillatt forurensning og andre krav til miljøkvalitet i planområdet, samt tiltak og krav til ny og pågående virksomhet i eller av hensyn til forhold utenfor planområdet for å forebygge eller begrense forurensning

19 Bestemmelser til reguleringsplan 4 og 5
4. funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer, herunder krav for å sikre hensynet til helse, miljø, sikkerhet, universell utforming og barns særlige behov for leke- og uteoppholdsarealer, 5. antall boliger i et område, største og minste tomtestørrelse, og nærmere krav til tilgjengelighet og boligens utforming der det er hensiktsmessig for spesielle behov,

20 Bestemmelser til reguleringsplan nr 6 og 7
6. bestemmelser for å sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner og kulturmiljøer, herunder vern av fasade, materialbruk og interiør, samt sikre naturtyper og annen verdifull natur, 7. trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestem-melser for bil og sykkelparkering, herunder øvre og nedre grense til parkeringsdekning,

21 Bestemmelser til reguleringsplan nr.8 og 9
8. krav om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse, jfr. § 27-5 9. retningslinjer for særlige drifts- og skjøtselstiltak innenfor arealformålene nr. 3, 5 og 6 i § 12-5

22 Bestemmelser til reguleringsplan nr. 10 og 11
10. krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen, og at utbygging av et område ikke kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester som energiforsyning, transport og vegnett, helse- og sosialtjenester, barnehager, friområder, skoler mv. er tilstrekkelig etablert, 11. krav om detaljregulering for deler av planområdet eller bestemte typer av tiltak, og retningslinjer for slik plan.,

23 Bestemmelser til reguleringsplan nr. 12 til 14
12. krav om nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen, samt undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre virkninger for miljø, helse, sikkerhet, tilgjengelighet for alle, og andre samfunnsinteresser, ved gjennomføring av planen og enkltiltak i denne, 13. krav om fordeling av arealverdier og kostnader ved ulike felles tiltak innenfor planområdet i henhold til jordskiftelovens §2 bokstav h, jf. § 5 andre ledd. 14. hvilke arealer som skal være til offentlige formål eller fellesareal.


Laste ned ppt "Planbestemmelser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google