Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studieadministrativ dag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studieadministrativ dag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Studieadministrativ dag
Bruk av regelverk Skjønn og formålsbetraktninger

2 Studentsaker Fusk Skikkethet Ekstraordinær eksamen Permisjon
Alle saker utenom det vanlige

3 Rettsgrunnlaget Forvaltningsloven (lex superior)
Universitets- og høyskoleloven (lex specialis) Lokale og sentrale forskrifter (eksamen, gradsforskrifter, opptaksforskriften) Dessuten offentlighetsloven, i noen grad straffeloven og annen relevant lovgivning

4 Enkeltvedtak Definisjon:
Avgjørelse som treffes under utøvelse av offentlig myndighet og som er bestemmende for rettigheter og plikter for en eller flere private personer. Fvl. § 2. Så godt som alle avgjørelser vi fatter for en student ved individuell behandling Feil i saksbehandling er ikke lik omgjøring av vedtak, se fvl. § 41.

5 Skjønn Forvaltningens frie skjønn
Avgjørelser vi treffer på grunnlag av skjønn, hvor det ikke følger av lov eller forskrift hva avgjørelsen skal være. For eksempel en søknad hvor både ja og nei vil være lovlige svar. Eks. kan være søknad om å få gå opp til eksamen utover tre gangers-reglen.

6 Skjønn Hjelpemidler ved bruk av skjønn Myndighetsmisbruk Lovens formål
Tidligere praksis Andre rettskilder Myndighetsmisbruk Ikke saklig og forsvarlig skjønn Vilkårlig eller svært urimelig Usaklig forskjellsbehandlinger Ikke lovfestet, utviklet i rettspraksis og teori

7 Formålsbetraktninger
Formålet: det man ønsker å oppnå med loven eller forskriften/regelverket. Det finnes ofte formålsbetraktninger i nyere lover, men disse er vage. Formålet vil uansett ofte tre tydeligere frem gjennom bestemmelsene i loven.

8 Formålsbetraktninger
Forvaltningsloven Sikre borgernes rettssikkerhet Gi forvaltningen en klar fremgangsmåte i sitt arbeid Universitets- og høyskoleloven Studentrettigheter Høy gjennomføringsgrad Kompetent arbeidskraft Dokumentering av kunnskap

9 Formålsbetraktninger
Generelt ved lovverket Rettssikkerhet for studenter Forutberegnelighet Likebehandling Etterprøvbarhet/skriftlighet Kontradiksjon

10 Hva gjør vi? Praksis – tidligere, sammenlignbare tilfeller
Forutberegnelighet Unngå usaklig forskjellsbehandling Undersøk Hva er praksis på andre studiesteder? Hva mener studieseksjonen? Andre institusjoner?

11 Ressurser Studieseksjonen/stedsadministasjonens personell
Eckhoff/Smith: Forvaltningsretten Kommentarer til lovene Forarbeider til lovene


Laste ned ppt "Studieadministrativ dag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google