Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Vi vandrar saman” 60 års samspill mellom kommunene og Husbanken - Veier til bedre bruk av de boligpolitiske redskapene Administrerende direktør Geir Barvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Vi vandrar saman” 60 års samspill mellom kommunene og Husbanken - Veier til bedre bruk av de boligpolitiske redskapene Administrerende direktør Geir Barvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Vi vandrar saman” 60 års samspill mellom kommunene og Husbanken - Veier til bedre bruk av de boligpolitiske redskapene Administrerende direktør Geir Barvik Kommunale boligadministrasjoners Landsråd Boligkonferanse 2006 03.05.2006

2 . Men hvordan sikrer kommunene og Husbanken best at også vanskeligstilte grupper kan bo godt og trygt?

3 Temaer: Husbanken: En 60-åring i endring Statsbudsjettet 2006 – fortsatt satsing Boligsosialt arbeid i Husbanken Husbanken – et kompetansesenter for boligrelatert kunnskap i stadig utvikling Boligadministrasjonene og NAV-reformen

4 Åpenhet, mangfold og samspill Husbanken: En 60-åring i endring

5  Fra produksjonsforankring til velferdsforankring  Fra personmarked til kommune  Større frihet, ansvar og myndighet til kommunene  Fra regelstyring til målstyring  Økt målretting. Sterkere innretting av midler etter behov – fra generell til selektiv  Fra volum til kvalitet  Fra investeringsstøtte til konsumentstøtte  Tung satsing på kompetanseutvikling  Fra sentralisme til regionalisering

6 Husbankens sentrale kontorer flyttet til nye lokaler i Drammen sensommeren 2005. Virksomheten her omfatter: Hovedkontoret Strategikontoret Forvaltningskontoret Regionkontor Arendal – kontorsted Drammen (Buskerud, Vestfold, Telemark) Tilsammen 140 årsverk Husbankens nye hovedkontor Husbanken: En 60-åring i endring

7 Statsbudsjettet 2006 Videreføring av innretting og prioriteringer Fortsatt sterk velferdspolitisk basis Fortsatt prioritering av konsumentstøtte framfor investeringsstøtte (eks. økte bevilgninger til bostøtte) Fortsatt høyt fokus på kvalitet framfor kvantitet i produksjonen. Universell utforming, bærekraft og byggeskikk. Fortsatt høyt fokus på Husbanken som kompetanse- og kunnskapsbank

8 Husbankens tildelingsbrev 2006 Sterkere fokus på –Husbankens rolle som ”overvåker” av boligmarkedet –Noe større oppmerksomhet tilknyttet ”ikke kommersielle” utleieboliger Utredes/vurderes –Ny låneordning med rente- og avdragsutsettelse til kommunene skal utredes (stimulere til offensiv tomtepolitikk) –Innretning av mulige økonomiske stimuleringstiltak for å gi beboere i fleretasjehus god adkomst til egen leilighet Ingen endring i innretting av lånefinansiering (fra volum til kvalitet) Nytt i 2006 – Stedsforming og stedsutvikling i mellomstore byer og tettsteder

9 Boligsosialt arbeid i Husbanken Prioriterte målgrupper og oppgaver: husstander med svak økonomi bostedsløse flyktninger med oppholdstillatelse personer med nedsatt funksjonsevne styrking av de kommunale boligtjenestene utvikling av kunnskap som virkemiddel Husbanken skal være et kompetansesenter for boligsosialt arbeid for stat, kommuner og andre aktører, og samordne den boligsosiale politikken med den allmenne velferdspolitikken.

10 På vei til egen bolig Strategi for forebygging og bekjempelse av bostedsløshet Basert på erfaringer fra Prosjekt Bostedsløse Helhetlig tilnærming og samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og etats- og kommunegrenser 35 kommuner mottar støtte fra Husbanken Statens tiltakspris for bostedsløse Ny kartlegging av bostedsløse kommer i mai Undersøkelse av bostedsløshet ved løslatelse fra fengsel kommer i løpet av sommeren

11 Nær halvparten av alle norske kommuner (nesten alle de største) har boligsosiale handlingsplaner Legger til rette for effektiv og helhetlig virkemiddelbruk På tide å revidere planene? Husbanken bistår kommuner som ønsker å etablere/revidere boligsosial handlingsplan Boligsosiale handlingsplaner

12 De aller fleste kommuner gjør en god jobb! Alle bør ha mulighet til å få startlån: Kommunesamarbeid om saksbehandling? Bruken av startlån bør bli mer aktiv og mer lik –Forankring i kommunens ledelse –Regionale nettverksamlinger –Intern og ekstern markedsføring Startlån Analyse og anbefalinger fra ECON i 2005

13 Bostøtte Elektronisk bostøttesøknad fra 1.termin 2006 via altinn.no Webbasert grensesnitt for kommunale saksbehandlere Ytterligere heving av boutgiftstaket med 10 000 kroner per år for hushold i de 8 største byene.

14 Boligsosiale virkemidler – utvikling av bevilgninger

15

16

17

18

19 Boligsosiale virkemidler - Antall husstander med lån og tilskudd

20 Bruk bostøtte og boligtilskudd sammen med startlån! Er samordnet virkemiddelbruk godt nok organisert? Individuell skjønnsvurdering av søkere Mer bruk av fastrente! ”Virkemiddelpakker”

21 Husbanken som kompetansesenter Husbankens boligfaglige bibliotek …blir tilgjengelig via Husbankens nye internettsider

22 Husbanken som kompetansesenter Kompetanseutvikling Kompetansetilskuddet finansierte 256 prosjekter i 2005, 50/50 boligsosialt/boligkvalitet Budsjettramme 2006: 65,8 millioner kroner Vær kreative, og søk støtte til forsøks- og utviklingsprosjekter. Søknader behandles fortløpende Kompetanseformidling Fagdager, kurs, kommunesamlinger, nettverkssamlinger og regionale kontaktfora Husbankens bibliotek www.husbanken.no Husk at kompetansetilskuddet kan også brukes til prosjekter som bidrar til formidling av kunnskap og gode løsninger

23 Boligadministrasjonene og NAV-reformen Flere i arbeid gjennom helhetlig, forenklet og brukertilpasset forvaltning av kommunale og statlige virkemidler i en etat Forenkling og helhetlig forvaltning også et mål for Husbanken Godt grunnlag for samordning av boligsosiale virkemidler og øvrige velferdsordninger Bostøtten - fundamentet for den sosiale boligpolitikken

24 Takk for oppmerksomheten! Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartnere i det boligsosiale arbeidet. Uten et godt samspill mellom Husbanken, kommunesektoren og andre aktører oppnår vi ikke at alle kan bo godt og trygt i Norge! Derfor: Ikke nøl med å kontakte ditt regionkontor eller Husbankens sentrale kontorer i Drammen hvis du har gode ideer eller spørsmål. Resultater gjennom samspill


Laste ned ppt "”Vi vandrar saman” 60 års samspill mellom kommunene og Husbanken - Veier til bedre bruk av de boligpolitiske redskapene Administrerende direktør Geir Barvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google