Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Programfag til valg” En nyskaping innen yrkes- og utdanningsveiledning?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Programfag til valg” En nyskaping innen yrkes- og utdanningsveiledning?"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 ”Programfag til valg” En nyskaping innen yrkes- og utdanningsveiledning?
Frode Midtgård Prosjekt læreplan

3 Nye læreplaner Generell del videreføres
Del 2 Prinsipper for opplæringen Gjennomgående læreplaner for hele grunnopplæringen Bedre sammenheng GR – VGO - Bedrift Mindre detaljerte læreplaner Beskrive mål for elevenes læring Lokal metodefrihet Mål for grunnleggende ferdigheter integreres i alle fag på fagenes premisser

4 Struktur på nye læreplaner
Generell del Del 2 – Prinsipper for opplæringen Læreplaner for fag

5 Læreplaner Ideenes læreplan Den formelle læreplanen
De overordnede føringene på læreplanarbeidet Den formelle læreplanen Beskrevet i retningslinjer for utforming av læreplaner Den oppfattede læreplanen Lærebokforfatter, lærer eller instruktør sin forståelse av læreplanen Den operasjonaliserte læreplanen Hvordan formidles læreplanen i læringssituasjonen Den erfarte læreplanen Elever og lærlinger sin oppfatning av hva de har lært Goodlad, John (1979): Curriculum Inquiry. The Study of Curriculum Practice.

6 Struktur på læreplaner for fag
Formål med faget Fagets struktur og hovedområder Kompetansemål i faget Vurdering

7 Økt lokal frihet Organisering Metodefrihet Større frihet til valg av lærestoff

8 Programfag til valg Bruk av faget i yrkes- og studieveiledning
Lokale prioriteringer med lokale muligheter Bruke erfaringer fra ”Bevisste utdanningsvalg” og ”Delt rådgivingstjeneste” Forpliktende avtaler lokalt – regionalt – sentralt, partnerskap Finne løsninger og involvere lokale samarbeidsparter Ansvarsdeling kommune – fylkeskommune – fylkesmannen Forslag til ny forskrift OT og rådgivingstjenesten om bl.a. karriereplan Entreprenørskap og elevmedvirkning Muligheter og begrensinger

9 Programfag til valg Hva sa kvalitetsutvalget
Gi elever muligheter til valg, økt engasjement og bedre forutsetninger for senere utdanningsvalg Programfaget skal gjenspeile utdanningsprogrammene i videregående opplæring Skal ha egne læreplaner og skal være både teoretisk og praktisk Kunne knyttes til elevbedrift eller være et samarbeid med videregående skoler og lokalt næringsliv Erstatte skolenes og elevenes valg

10 Hva sa departementet i St. melding nr. 30
Programfag til valg Hva sa departementet i St. melding nr. 30 Knytte grunnskole og videregående skole bedre sammen Bidra til en bedre tilpasset opplæring og samtidig gi muligheter for mer praktisk aktivitet eller fordypning Utformes slik at det bidrar til opplæring tilpasset den enkelte elevs interesser og behov Utarbeides prinsipper og retningslinjer for lokal utforming av programfag Timer til programfag tas innenfor de 25% som den enkelte skole disponerer, ikke videreført

11 Programfag til valg Hva sa departementet videre…
Utvikles med utgangspunkt i læreplaner i videregående opplæring tilpasset elevene på ungdomstrinnet Må gi erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike utdanningsprogrammene Hospitering i videregående skole og/eller lokalt arbeidsliv kan være virkemidler Finne lokale løsninger og kommunene har det primære ansvaret Fylkeskommunene og kommunene har gjensidige interesser i gjennomføringen Kunne velge flere programfag Ikke styrende for elevenes senere valg

12 Programfag til valg Direktoratets arbeid med programfag
Arbeidsgruppe utarbeidet forslag til retningslinjer for programfag til valg Utarbeidet forslag til rammer for programfag til valg innenfor den foreslåtte mal for læreplaner: Nasjonalt fastsatt formål med faget Nasjonalt fastsatt timetall Lokal utarbeiding av inndeling/hovedområder Lokal utarbeiding av kompetansemål Lokal utarbeiding av vurderingsordninger

13 Programfag til valg Hva ble vedtatt av departementet
Utsatte innføring av faget til skoleåret 2008/09 Utarbeidet retningslinjer for ”Lokal utarbeiding av læreplaner i programfag til valg på ungdomstrinnet” Timetallet ble satt til 113 årstimer av 60 minutter og faget videreføres innenfor rammene av ”Skolenes og elevenes valg” på ungdomstrinnet Utprøving av ulike modeller fram til våren 2008. Spre ulike modeller for gjennomføring av opplæringen

14 Programfag til valg Hva er mulig innenfor rammene
Gi elever muligheter for valg som skal bidra til økt engasjement og bedre forutsetninger for senere utdanningsvalg Utarbeide læreplaner med k.mål og vurdering? Elevenes valg eller skolens valg? Lokalt arbeidsliv og foreninger/klubber? Samarbeid mellom ungdomsskole og videregående skole, -er dette personavhengig? Foreldre kan de ha en rolle? Bruk av IKT og LMS

15 Programfag til valg Gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i forhold til utdanningsprogrammene Hvor mange tilbud? Hvor skal opplæringen foregå og organisering? Hva kjennetegner videregående opplæring? Hva kjennetegner de ulike områdene innenfor videregående opplæring? Gi elevene bedre tilpasset opplæring med muligheter for praktisk aktivitet Praktisk tilrettelegging? Utstyr, materialer verktøy og HMS? Bruk av lærerkompetanse, GR eller VGO Karaktersetting

16 Programfag til valg Hva skal stå i den lokale læreplanen
Mål og innhold for forberedelsestiden Mål, innhold og organisering av gjennomføringsfasen Mål og retningslinjer for vurderingsfasen Ivareta helhetlige arbeidsprosesser Alternative vurderingsformer som bruk av mapper, både som læringsstøttende og i vurderingsarbeidet Standpunkt og karakter som for tilvalgsfag på ungdomstrinnet Det juridiske grunnlaget for elevenes rettigheter i dette faget som bl.a. karakterer og klagerett

17 Informasjon http://skolenettet.no/lp


Laste ned ppt "”Programfag til valg” En nyskaping innen yrkes- og utdanningsveiledning?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google