Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elise Nordskag Rådgiver areal og plan Bykle kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elise Nordskag Rådgiver areal og plan Bykle kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elise Nordskag Rådgiver areal og plan Bykle kommune
Planomtale Elise Nordskag Rådgiver areal og plan Bykle kommune

2 Litt om planarbeid i Bykle
107 gjeldende planer i kommunen Mange planer inne til behandling Aktive saker pr november 2010 = 34

3 Planomtale i PBL 2008 § 4-2. Planbeskrivelse og konsekvensutredning
Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området.

4 Planomtale i PBL 2008 For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn.

5 Interne krav til en planomtale
Beskrivelse av dagens forhold Beskrivelse av formål med planen og konsekvenser ved realisering Redegjørelse for reguleringsmessige forhold Utenom kommer krav til både plankart og bestemmelser.

6 Eksempel på innholdsfortegnelse
Analyse av naturgitte forhold: Geologi, løsmasser, hydrologi, biologisk mangfald, spesielt med tanke på villrein. Utfyllende ROS-analyse Presentasjon av planen og formålet med planen Vurdering i forhold til barn, unge og funksjonshemma

7 Beskrivelse av dagens forhold
Beskrivelse og avgrensing av planområdet Størrelse Eierforhold Grunnforhold Topografi Vegetasjon Eksisterende bebyggelse Kulturminner

8 Grunnforhold og vegetasjon
Eksempel på hvordan man enkelt kan illustrere en beskrivelse av grunnforhold og biologisk mangfold i området.

9 Konsekvenser av planen
Formål med planen Forhold til barn og unge Spesielle miljøforhold Kulturminner Forhold til trafikk og tilkomst Sjekkliste for risiko og sårbarhet

10 Risiko og sårbarhet

11 Reguleringsmessige forhold
Forhold til overordnet plan Både bestemmelser og plankart Forhold til sti og løypeplan Reguleringsstatus i planområdet Eventuelt tilstøtende areal Eventuelle avvik fra overordnet plan Disse må beskrives og begrunnes Avviker planen fra kommuneplanen skal det utarbeides konsekvensutredning. Dette avklares i oppstartskonferansen. Overordnede planer som plant annet sti- og løypeplanen må overholdes og innarbeides i planforslaget. Dette kommer i tillegg til de andre overordnede planene.

12 Forhold til overordnet plan
Eksempel på hvordan man enkelt kan vise forhold til overordnet plan.

13 Avvik frå overordna plan
Her er en bekrivelse og grunn for at denne planen ikke er helt i samsvar med overordnet plan. I dette tilfellet ble vegtraseen endret for å ivareta terrenget, men formålet for hytter ble opprettholdt.


Laste ned ppt "Elise Nordskag Rådgiver areal og plan Bykle kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google