Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utredning i spesialisthelsetjenesten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utredning i spesialisthelsetjenesten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utredning i spesialisthelsetjenesten
Ole Vik Spesialpsykolog Poliklinikken ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

2 NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
Er en alderspsykiatrisk spesialinstitusjon med en spesialkompetanse innen demens. Tilbyr et bredt spekter av spesialisttjenester som tidlig diagnostikk, behandling av demens, ambulerende poliklinikk, fire differensierte utredningsavdelinger med seks heldøgns pasientplasser i hver avdeling. Har en post for pasienter med Huntingtons sykdom, med driftsavtale med Bergen Kommune Har egen Undervisningsavdeling som formidler kompetanse til primærhelsetjenesten ved undervisning, veiledning og nettverksgrupper.

3 NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
Olaviken har ca. 163 medarbeidere og opererer innenfor et budsjett på ca. 45 millioner. En privat ideell virksomhet som er eiet av Bergen Sanitetsforening, en del av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS). Olaviken er en del av spesialisthelsetjeneste-tilbudet innen Regionalt Helseforetak, Helse Vest.

4 Poliklinikken Er lokalisert i 7.etasje på Haraldsplass Diakonale sykehus. Stillinger: 4 sykepleiere, 5 psykologer, 1 psykiater/overlege, 1 allmennlege, 2 sekretærer. Poliklinikken tar i mot pasienter både på poliklinikken og arbeider ambulant. Vi reiser dit hvor pasienten oppholder seg, oftest i team bestående av sykepleier og psykolog. Poliklinikken driver også Hukommelsesklinikk to dager per uke, med fokus på tidlig utredning. Pasienten må da komme til Haraldsplass.

5 Hvem henvises til poliklinikken?
Målgruppe: Eldre med demens eller demenslignende symptomer, med psykiske eller atferdsmessige tilleggssymptomer.

6 Aktuelle diagnosegrupper:
Pasienter med uavklart demenssymptomer, hvor alderspsykiatrien rår over ressurser til å utrede disse. Pasienter med alvorlig psykiatrisk lidelse med debut etter 65 år. Pasienter over 65 år med alvorlig psykiatrisk lidelse, tidligere syk, men ingen fast behandlingskontakt i voksenpsykiatrien, eller når samtidige sykdommer og/eller høy alder gjør alderspsykiatrien hensiktsmessig. Demente med betydelige atferdsproblemer og/eller betydelig psykiatrisk symptomatologi. Alder er av mindre betydning.

7 APSD (BPSD) En relativt stor del av pasientene som henvises til NKS Olaviken har psykiske og atferdsmessige tilleggssymptomer til demens. Vi kaller dette for atferdsmessige og psykiske symptomer ved demens: APSD. Nær sagt alle pasienter som henvises fra kommunale sykehjem blir henvist på grunn av APSD. Kunnskap om forekomst og kjennetegn ved APSD er av stor betydning for utvikling av egnede behandlings- og omsorgstiltak.

8 Målsetting: Differensialdiagnostisering, utredning og avklaring i forhold til demens, delir, depresjon, psykoser og andre psykiatriske tilstander som gir demenslignende symptomer. Utredning og avklaring i forhold til type demens. Utredning av vanskelig atferd hos alderspsykiatriske pasienter, og behandlingstiltak i forhold til disse. Utredning av tidlig demens (Hukommelsesklinikken)

9 Henvisning fra lege Pasienten skal være somatisk utredet.
Blodprøver skal være besvart, tatt innen siste 3 mnd. Bakgrunnsoplysninger (utdanning, yrke, familie) Hjelpeinstanser som har vært/ er engasjert. Somatisk sykehistorie, opplysninger om alkoholbruk, medikamentbruk, røyking, hodeskader, fall, demens i familien m.m. Psykiatrisk sykehistorie, depresjon, angst, psykose, forvirring, evt. Innleggelser i psykiatrisk institusjon. Cerebral CT/ MR . Symptomutvikling. Bakgrunn for henvisningen. Hvilke medikamenter pasienten bruker.

10 Vurdering av søknad Poliklinikken vurderer om pasienten kan taes inn ved Hukommelsesklinikken, kalles inn til poliklinikken eller til ambulant vurdering. Eventuelt henvises annet sted. Innhenter nødvendige tilleggsopplysninger og rekvirerer undersøkelser (eks. blodprøver, CT, MR)

11 Vurderingsbesøk Vi gjør avtale med institusjonen/ pleie- og omsorgstjenesten, med pårørende og med pasienten. Team bestående av sykepleier/psykolog eller sykepleier/lege kommer dit hvor pasienten er, eller kaller pasient og pårørende inn til poliklinikken. Tidsbruk ca. 2-3 timer. Reisetid kommer eventuelt i tillegg.

12 Samtale med personale Beskrivelse av aktuelle problemstillinger som personalet opplever. Utløsende forhold, døgnvariasjon, reaksjon fra miljøet m.m. Pasientens utvikling etter innkomst (mentalt, psykisk, fysisk). Kartlegging av pasientens funksjonsnivå og ressurser, hjelpebehov. Hvilke tiltak har vært forsøkt? Hva ønsker personale hjelp til? Personalets vurdering av omsorgsnivå. Beskrivelse av avdelingen/posten hvor pasienten er. (antall pasienter, antall personale og lignende).

13 Samtale med personale, forts.
Gjennomgang og utfylling av OBS demens skjema. Gjennomgang og utfylling av Cornell skala for depresjon ved demens. Eventuelt oversikt over problematferd og hyppighet (Cohen-Mansfield Agitation Inventory). Kartlegging av søvnmønster (SOV skjema)

14 Samtale med pårørende Pårørendes observasjoner mht. utvikling av mental svikt hos pasienten. Hvilke symptomer kom først, hvordan har det utviklet seg, når startet det, m.m. Pårørendes beskrivelse av problemer. Er det stor variasjon i mental fungering eller annen fungering? Endringer i pasientens personlighet, væremåte, følelsesmessige fungering, innsikt, m.m. Somatisk sykehistorie som pårørende kjenner til. (Observasjoner mht. nedsatt gangevne, forvirringsepisoder, fall og hodeskader, alkohol, løsemidler, demens i familien m.m.)

15 Samtale med pårørende, forts.
Hva hjelper pårørende pasienten med i dag, hvilke belastninger/bekymringer oppleves? Hva ønsker pårørende at pasienten skal få hjelp til? Har pårørende behov for oppfølging og informasjon om demens? Utfylling av Cornell skala for depresjon ved demens, eventuelt utfylling av OBS demens skala m.m.

16 Samtale med pasient Psykolog gjennomfører klinisk vurderingssamtale og eventuell kognitiv testing av pasienten. Observasjon av psykomotorisk tempo, gangfunksjon, pasientens forståelse av aktuell situasjon, påkledning/hygiene, kontaktevne, kommunikasjonsferdigheter m.m. Hjemmebesøk er en verdifull kilde til informasjon! Vurdering av psykiske symptom som kan fremkomme i samtale. Pasientens innsikt i egen svikt, bekymringer, ønsker.

17 Samtale med pasient, forts.
Dersom det er mulig gjennomføres kognitiv testing. Aktuelle tester: Mini mental Status (MMS), Neurobehavioral Cognitive Status Examination (Cognistat), Boston Naming Test, Word Fluency Test, Hopkins / California Verbal Learning Test, Trailmaking Test A-B (fokusert oppmerksomhet og delt oppmerksomhet), Klokketegning, Visuokonstruktive oppgaver, Ray Complex figure Test, Visual Memory Test og utvalgte deltester fra WAIS. Vurdering av depresjon: MADRS.

18 Poliklinikkmøte Tverrfaglig møte hvor alle faggrupper er tilstede (sykepleier, psykolog, lege, psykiater). Hvert behandlerteam legger frem sine saker til gjennomgang på poliklinikkmøtet. Gjennomgang av alle aktuelle opplysninger og teamets vurdering av pasientens tilstand. Drøfting av diagnose, råd om miljøtiltak, medikamentelle anbefalinger, vurdering av omsorgnivå. Hva kan vi bidra med i forhold til pasienten. Er det behov for ytterligere utredning m.m.

19 Konklusjon etter poliklinikkmøtet
Tverrfaglig team avgjør om pasienten kan følges opp poliklinisk eller om det er behov for innleggelse ved utredningsavdelingen ved Olaviken. Eventuelt anbefaling om oppfølging fra andre instanser.

20 Poliklinisk oppfølging
Råd om medisinering. Råd og veiledning til personale. Videre utredning av pasienten, eventuelt ytterligere kartlegging av døgnvariasjon m.m. Vurdering av omsorgsnivå, evt. anbefaling om sykehjemsplass, skjermet enhet eller lignende. Anbefaling om igangsetting av miljøtiltak og annen behandling. Hjelpeverge? Vurdering av sertifikat? Pårørendes behov.

21 Poliklinisk oppfølging, forts.
Teamet gir tilbakemelding til pårørende, personale og evt. pasient om konklusjon fra poliklinikkmøtet. Reiser evt. tilbake for å gi råd og veiledning til personale. Utprøving av tiltak. Samarbeidsmøte med Pleie- og omsorgstjenesten og pårørende? Epikrise sendes til henvisende lege. Oppfølging etter 3 mnd. Hvordan går det? Evaluering av tiltak, evt. nye anbefalinger.

22 Innleggelse ved utredningsavdelingen
Dersom det er behov for ytterligere utredning, observasjon over døgn, utprøving av miljøtiltak og medikamentell behandling. Innlegges etter Lov om Psykisk Helsevern, frivillig eller etter tvangsparagraf. Typisk utredningsopphold vil vare seks uker, men dette varierer fra pasient til pasient. Ved spesielt vanskelige problemstillinger og behov for ytterligere stabilisering/behandling kan oppholdet vare lenger.

23 Oppsummering Lege henviser pasienten.
Vurderingsteam gjør en vurdering av pasienten basert på: -vurderingssamtale og nevropsykologisk testing, -komparentopplysninger fra henviser, pårørende og pleiepersonalet. Pasienten tas opp i tverrfaglig poliklinisk team der det konkluderes i forhold til diagnose og videre anbefalinger. - Pasienten følges opp poliklinisk. - Det anbefales innleggelse til utredningsopphold. Henvisende lege gis tilbakemelding i epikrise.

24 Målsetting: Differensialdiagnostisering, utredning og avklaring i forhold til demens, delir, depresjon, psykoser og andre psykiatriske tilstander som gir demenslignende symptomer. Utredning og avklaring i forhold til type demens. Utredning av vanskelig atferd hos alderspsykiatriske pasienter, og behandlingstiltak i forhold til disse. Utredning av tidlig demens (Hukommelsesklinikken)

25 Hukommelsesklinikken
Friskere pasienter- hvor det er spørsmål om hukommelsesproblemer eller andre symptomer som kan være uttrykk for en begynnende demensutvikling

26 Hukommelsesklinikken forts.
Team består av sykepleier, psykolog og lege Pårørende samtaler med sykepleier. Pasienten blir mer omfattende testet av psykolog. Det foretas somatisk undersøkelse av lege. Teamet konkluderer Det gis tilbakemelding til pasient og pårørende som siste del av konsultasjonen.


Laste ned ppt "Utredning i spesialisthelsetjenesten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google