Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trinn 3 Bruke vurdering for læring for å fremme elevenes skriveutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trinn 3 Bruke vurdering for læring for å fremme elevenes skriveutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trinn 3 Bruke vurdering for læring for å fremme elevenes skriveutvikling

2 Vi arbeider med prinsipp 2
Les Bruke vurdering for læring for å fremme elevenes skriveutvikling Notér ned nøkkelord/setninger i hver boks på lesearket mens du leser Del med gruppa di/partneren din Denne oppgaven er et forslag til hvordan en kan introdusere dagens tema og aktivisere alle deltakerne.

3 Sentrale prinsipp for Vurdering for læring
Elevers og lærlingers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de: Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem. Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.  Får råd om hvordan de kan forbedre seg. Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling. (udir.no) Underveisvurdering har til formål å fremme læring og gi grunnlag for tilpasset opplæring.

4 Læringsfremmende tekstrespons?

5 Revisjonskompetanse = skrivekompetanse
Elevenes revisjonskompetanse oppøves gjennom aktiv bruk av læringsfremmende tekstrespons Gode skrivere veksler mellom rollen som skriver og leser Skriveren står i et dialogisk forhold til egen tekst og oppnår et metaperspektiv på egen skriving Revisjonskompetanse = skrivekompetanse Metaperspektiv handler om å kunne overvåke egen skriveutvikling

6 Dette er også en form for respons…

7 Ikke all respons er læringsfremmende
«Feedback is one of the most powerful infuences on learning and achievment, but this impact can be either positive or negative» (Hattie & Timperley, 2007, s. 81) Hattie og Timperleys kjente metastudie «The Power of Feedback» (2007) peker på at tilbakemelding har stor effekt på læring og utvikling, men at det ikke er likegyldig HVORDAN dette responsarbeidet foregår. Responsarbeid gir ikke uten videre læringsgaranti. Flere forutsetninger må være på plass for at responsen skal være effektiv: den må komme på riktig tidspunkt, være selektiv, invitere til dialog, motivere for revidering og være forståelig og læringfremmende

8 Funksjonell respons gir bedre skrivere
Fem teser for funksjonell respons (Kvithyld & Aasen, 2012) Respons må gis underveis i skriveprosessen Respons må være selektiv Respons må være en dialog mellom responsgiver og skriver Respons må motivere for revidering Respons må være forståelig og læringsfremmende

9 1. Respons må gis underveis
Respons har liten eller ingen effekt hvis den kommer på en tekst eleven føler seg ferdig med Elevene utvikler skrivekompetanse de kan ta med seg i neste skrivesituasjon Alle elever har stort utbytte av at læreren er tett på under hele skriveprosessen

10 2. Respons må være selektiv
Ikke gi eleven hele diagnosen Gi respons på områder i teksten som elevene har forutsetninger for å utvikle – finne tekstens vekstpotensiale Balansere positive kommentarer og kommentarer som peker på vekstpunkter i teksten

11 3. Respons må være en dialog
Snakk med eleven om teksten: - Hva mener du her? - Kan du se saken fra flere sider? Få tak i elevens prosjekt: - Hva prøver han å få til? - Hva ønsker hun å formidle? Ikke frata eleven eierskapet til teksten Responsen må gjerne være muntlig

12 4. Respons må motivere for revidering
Elever må ikke oppleve tekstbearbeiding som straff Å rette språkfeil i en tekst som ikke blir revidert er ikke veiledning, men fungerer mer som grunngiving for karakter Læreren som korrekturleser – dreper skrivelysten

13 5. Respons må være forståelig for å være læringsfremmende
Kommentarene må være forståelige og konkrete – også positiv respons må vise til noe helt konkret som kan gjenfinnes i teksten Bedre effekt av margkommentarer enn sluttkommentarer Bedre effekt av å indikere feil i margen enn å rette dem i teksten

14 Analyseverksted 1. Arbeide sammen i grupper på tre personer
A leser tekstdel 1 høyt og kommenterer fortløpende det han legger merke til etter hvert som han leser B og C noterer det som blir sagt Bytt roller og gjør det samme med tekstdel 2 og 3 2. Bruk notatene som grunnlag for å diskutere karakteristiske trekk ved lesinga av elevtekstene. Hva legger dere merke til i denne første gjennomlesninga? Oppskrift på analyseverksted Anbefalt brukt i veiledning av eget kollegium. Be lærerne ta med en elevtekst hver fra sitt fag (oppgavebesvarelse/forklaring i matematikk og naturfag, lab.rapport, egentreningsrapport, fagtekster i ulike fag m.m) Hva bør vektlegges i en første lesning av elevtekster? Kan rettskrivinga utelukkes helt? Strategier for å overvåke elevenes skriveutvikling

15 Hvordan kan vi gi elevene læringsfremmende respons uten at vi «retter oss i hjel»?

16 Leseinstruks til lærer
Dette synes jeg at jeg fikk til… Dette jobbet jeg med å få til….. Dette synes jeg var spesielt vanskelig… Kan du se spesielt på… Spørsmål til læreren….. Å komme elevperspektivet i møte! Ved at elevene gir læreren «bestillinger» på respons, kan læreren lettere avgrense og spisse responsen sin og ikke minst vil eleven oppleve at responsen er relevant for hvor han eller hun er i sin skriveutviling.

17 Linjerespons LÆRINGSLEDELSE Tidseffektiv responsmetode
Fellesrespons på elevtekster Særlig nyttig på deler av tekst Felles språk til samtale om tekst Relasjonsbygging med utgangspunkt i faget Se ressurs om linjerespons LÆRINGSLEDELSE

18 Ta skriveopplæringa tilbake til klasserommet
Å gi respons på elevtekster kan gjøres på kort tid innenfor klasserommets ramme. Dette eksempelet viser en elevtekst som nærmer seg sluttføring, men som fortsatt har noen vekstpunkter. Læreren gir respons på sin «runde» gjennom rommet. Responsen skrives på post-it lapper og på denne måten slipper eleven å få lærerens markeringer og «kludrerier» i teksten sin. Dette gjør det lettere for elevene å ta en selvstendig avgjørelse på om hun/han vil gjøre ytterligere revisjoner i teksten.

19 Videorespons Videorespons er en tidseffektiv metode for å
gi respons underveis i en skriveprosess gi summativ vurdering dokumentere vurdering I denne ressursen ligger det en videoinstruksjon av hvordan en kan lage en videorespons. I tillegg kan man her se og høre hvordan en videorespons høres ut for en elev: Respons Anne.

20 Oppgave til refleksjonssamling
Her kan prosjektgruppa skrive inn arbeidsoppgaver til refleksjonssamlingene. Se forslag til oppgaver i instruksjonsdokument trinn 3. Evt. lesestoff som skal leses før neste samling


Laste ned ppt "Trinn 3 Bruke vurdering for læring for å fremme elevenes skriveutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google