Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styret – hjertet i foreningen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styret – hjertet i foreningen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Styret – hjertet i foreningen

2 Styrets oppgaver Fremme medlemmenes interesser Lede laget
Felles ansvar Arbeide for samhørighet Representere Diabetesforbundet utad

3 Styrets oppgaver Sette mål for arbeidet i lokalforeningen
Planlegge og forberede aktiviteter for medlemmene Informasjon til medlemmer Ansvar for foreningens økonomi, for eksempel søke midler Fordele og følge opp oppgaver Samarbeid med andre, for eksempel andre foreninger, fylkeslag

4 Et styre bør… …formidle planer, ideer og visjoner …være oppdatert
…støtte …oppmuntre …gi ris og ros …hjelpe hverandre fram …trekke det beste ut av hverandre …skape motivasjon …skape entusiasme …skape samarbeid

5 Styremedlemmene Når styret skal møtes etter årsmøtet er det naturlig å gjennomgå målsetninger og arbeidsoppgaver. Videre bør styret fordele roller og oppgaver blant styremedlemmene som i størst mulig grad er i samsvar med den enkeltes interesseområde.

6 Styrets sammensetning
Leder Nestleder Kasserer Sekretær Studieleder Øvrige styremedlemmer Varamedlemmer Lokalforeninger skal bestå av 2-6 styremedlemmer Fylkesstyret skal bestå av 3–7 styremedlemmer og 3 varamedlemmer Fylkesstyret kan nedsette et arbeidsutvalg på 3 medlemmer og en vara

7 Utvalg og prosjekter Styret kan opprette for eksempel
Kontaktpersoner: helsekontakt, eldrekontakt Brukerrepresentant til Diabetesforum Studieutvalg Gruppeutvalg: barn/familieutvalg, Ungdiabetes, voksne, eldre Temautvalg, økonomi, organisasjon osv. Andre prosjektgrupper

8 Lederrollen De tradisjonelle lederoppgavene:
Er ansvarlig overfor styret Utarbeider plan og saksliste for styremøtene for eksempel sammen med sekretæren Forbereder saker som skal behandles i styret Skal ha oversikt over hva som skjer til en hver tid i laget Delegerer arbeid og får tilbakemelding Leder har kontakt med media

9 Viktig for en leder Være lagleder Sørge for møteavvikling Ha oversikt
Sørge for planlegging

10 Laglederrollen Trivsel er viktig
Frivillig arbeid i Diabetesforbundet bør være trivelig og givende Styret bør ha et miljø som oppleves som trygt og atmosfæren bør være god styremedlemmene i mellom Et styre skal jobbe effektivt, men vi skal ikke glemme hverandre Kontakt også utover styremøtet er hyggelig og nyttig

11 Alle skal delta Alle tillitsvalgte er like viktige
Hvert enkelt medlem i et styre skal bli hørt og få komme til orde Det er viktig å sørge for at ingen får lov til å dominere

12 Engasjement fra alle Fordeling av arbeidsoppgaver bør gjøres slik at det stemmer med den enkeltes interesser og kompetanse Gi ansvar, vis tillit det skaper engasjement

13 Møter Leder har ansvar for at konstitueringsmøte blir holdt, her blir oppgaver og roller fordelt Leder setter opp en møteplan i samråd med styret Leder planlegger årsmøtet i samarbeid med styret

14 Møter, forts. Skriftlig møteinnkalling med saksliste sendes ut i god tid Leder har ansvar for at de rette sakene blir tatt opp til rett tid Protokollen skal være avklarende, inneholde saksnummer, hva saken gjelder, vedtak og hvem som er ansvarlig for gjennomføring Kopi av protokoll sendes tillitsvalgte og kontaktpersoner. Lokalforening sender sin protokoll til fylkesstyret og fylkesstyret sender til sekretariatet

15 Møteledelse Møteledelsen kan med fordel gå på omgang blant styremedlemmene Styret blir enig om prioritering av sakene avhengig av hvor lenge møtet skal vare Møteinnkallingen bør inneholde tidsramme for møtet Møteleder må sørge for at det er fattet vedtak i saken før neste sak behandles Møteleder fungerer ofte også som ordstyrer

16 Lederens ansvar for oversikt
Leder har ansvar for at oppgavene blir gjennomført i henhold til vedtak og avtaler Leder har ansvar for at fremdrift og gjennomføring blir meldt tilbake og bekreftet av de enkelte på styremøtene Leder har ansvar for å sette inn tiltak dersom vedtatte saker ikke blir utført

17 Leders ansvar for planlegging
Leder har ansvar for at styret utarbeider aktivitetsplan Leder har ansvar for at styret utarbeider årsmelding Leder har ansvar for at regnskapet blir ført fortløpende Leder sørger for at styret får økonomisk statusrapport på styremøtene Leder sørger for at regnskapet legges fra i revidert stand på årsmøtet

18 Fordeling av oppgavene
Nestleder: Skal være leders stedfortreder Skal ha oversikt over hvordan lederen arbeider og hvilke rutiner som følges Skal alltid være oppdatert om hva som skjer Skal ha kontakt med media Skal utføre oppgaver i samsvar med arbeidsfordelingen styret har vedtatt

19 Fordeling av oppgavene
Sekretæren: Skal skrive protokoll fra styremøtene Skal skrive referater fra andre møter/aktiviteter Skal være ansvarlig for all korrespondanse Skal være ansvarlig for arkivet Skal skrive årsberetningen og rapporter Skal sende inn rapporter i rett tid

20 Fordeling av oppgavene
Kassereren: Skal føre regnskapet på en oversiktlig måte Skal til en hver tid ha oversikt over styrets økonomi – og informere styret om økonomien på hvert styremøte Skal utarbeide budsjettforslag i samarbeid med leder/styret Skal ha kjennskap til kilder for økonomisk støtte

21 Fordeling av oppgavene
Studielederen: Skal organisere og lede informasjons- og studiearbeidet Skal drive PR for studiearbeidet Skal utarbeide studieplaner for laget Skal være kontaktperson i forhold til Funksjonshemmedes Studieforbund Skal drive opplæring av tillitsvalgte

22 Fordeling av oppgavene
Styremedlemmer og varamedlemmer: Skal være styrets kontakt overfor spesielle grupper Ta del i møter og andre arrangementer Skal utføre oppgaver som de er blitt delegert Varamedlemmer er stedfortredere og utfører oppgaver på lik linje med de øvrige styremedlemmene

23 Oppgaver - styreverv Del inn i grupper etter verv
Diskuter aktuelle problemstillinger Erfaringsutveksling Sørg for at de som er ny i vervet sitt får maler, ulike oppsett osv.

24 Oppgave teamarbeid Tenk igjennom:
Hva må til for at vi skal fungere som et team? Hva må leder og medlemmene i styret gjøre for å bidra til at teamet blir best mulig? Hvilke roller bør fylles i et team?

25 Oppgave - skape team Hva er viktig for deg i teamet?
Hvordan liker du å bli behandlet? Hva er viktig for din utvikling?

26 Teambygging Betyr å bygge et fellesskap, et miljø for samarbeid
Hva må til? Trygghet Flere roller må fylles

27 Noen teammedlemmer du kan møte:
Den kreative Utføreren Den sterke personligheten Pessimisten Grubleren Analytikeren Beslutningsvegreren Den ”systemtro” Den inkluderende Gruppearbeid: Diskuter og finn en negativ og en positiv side ved hver av disse typene medlemmer


Laste ned ppt "Styret – hjertet i foreningen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google