Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til ungdomstrinnet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til ungdomstrinnet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til ungdomstrinnet.
Olsvik skole Velkommen til ungdomstrinnet.

2 Ny på ungdomstrinnet Større faglige krav
Arbeidsplaner med faglige målsetninger og egne målsetninger Forventes sterkere grad av selvstendighet og evne til å gjøre kloke valg Større frihet og medbestemmelse – om du er i stand til å mestre den Karakterer viser i hvor stor grad du har oppnådd målene i fag Nye fag

3 Skolen satser på At alle skal være gode lesere
At alle skal få god kompetanse i matematikk og naturfag av spennende og praktisk undervisning At dere bruker digitale verktøy som en naturlig del av undervisningen At dere får god sosial kompetanse At dere får gode tilbakemeldinger som gjør at dere utvikler dere videre At dere får opplevelser som er spesielle for Olsvik skole, og dere får vist og brukt talent dere har At dere skal være fysisk aktive og kreative

4 Hva kan du forvente på Olsvik skole?
Et godt elevmiljø med dyktige og engasjerte lærere Idrettshall – som også brukes i friminuttene Sosiale arrangementer – der alle skal bli bedre kjent med hverandre. F.eks. tur til Torfinnsheim i første halvdel av 8.trinn- Hytte 900 m.o.h. Arrangementer der elevene får vist sine kvaliteter og kreative evner Sosionom/Miljøterapeut/Helsesøster som er engasjert i at dere skal ha det bra på skolen At du skal bli sett og få utvikle deg fra ditt ståsted

5 Arbeidsmåter – læremidler - vurdering
Arbeidsplaner med målsetninger Lære på den måten du lærer best – variasjon i læringsstrategier Selvstendig arbeid under veiledning ”It`s learning” som samarbeidskanal og læringsarena. Underveisvurdering, egenvurdering er viktig for å vite hvor du er og hvor du skal

6 2.Fremmedspråk, språklig fordypning og arbeidslivsfag
TYSK FRANSK SPANSK ENGELSK fordypning ARBEIDSLIVSFAG Grupper med mindre enn 10 personer i blir ikke etablert.

7 Arbeidslivsfag Et praktisk fag som tar utgangspunkt i yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole Legger vekt på produksjon av varer og tjenester for andre (kan fungere som en elevbedrift) Selvstendighet, ansvar, medbestemmelse Et karakterfag på lik linje med de andre valgene

8 VALGFAG PÅ OLSVIK Forskning i praksis Design og redesign
Fysisk aktivitet og helse Produksjon for sal og scene Produksjon av varer og tjenester Tellende karakterer – kan fortsette neste skoleår, men ikke nødvendig

9 Forskning i praksis Idéutvikling Praktisk utforskning
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  formulere forskbare spørsmål og forslag til forklaringsmodeller  planlegge undersøkelser basert på egne eller gruppas forskningsspørsmål  delta i utforskende samtaler om egen og andres utforskning og gi konstruktive tilbakemeldinger til medelever  argumentere for egne forklaringsmodeller og konklusjoner i lys av funn og andre relevante undersøkelser Praktisk utforskning  gjennomføre planlagte undersøkelser og foreta relevante justeringer underveis  bruke relevant utstyr og metoder for innsamling og analyse av data  demonstrere og forklare virkemåten til utstyr og prosedyrer for datainnsamling i gjennomførte forskningsprosjekter  bruke gode søkerutiner og finne relevant informasjon fra ulike kilder til støtte for egen utforskning  systematisere data slik at mønstre kommer tydelig fram og anslå usikkerheter  formilde resultater fra egne prosjekter

10 Design og redesign Designprosess Produkt
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  designe en eller flere bruksgjenstander og kunstprodukter ved å bruke skisser, materialskisser eller digitale verktøy  bruke arbeidstegning og annen visuell informasjon i produktplanleggingen  foreta bevisste valg av materialer og teknikker ut fra estetikk, funksjon og miljø og mulighet for gjenbruk  dokumentere ulike løsningsalternativer i design og redesign av en bruksgjenstand eller et kunstprodukt Produkt  bruke teknikker, materialer og verktøy i produksjonen av en bruksgjenstand eller et kunstprodukt, og vurdere kvaliteten på eget håndverk  begrunne valg i designprosessen fram til et ønsket produkt  dokumentere og presentere egen designprosess og produkt  reflektere over verdien av design og redesign i et samfunnsperspektiv

11 Fysisk aktivitet og helse
Fysiske aktiviteter Mål for opplæringen er at elevene skal kunne  delta i ulike fysiske aktiviteter som utfordrer både koordinative og fysiske egenskaper  praktisere ulike fysiske aktiviteter gjennom å samhandle med og oppmuntre medelever, og til å gjøre sitt beste og forholde seg til eventuelle regler  utfordre egne fysiske forutsetninger  reflektere over sammenhengen mellom fysisk aktivitet, mestring og bevegelsesglede Kosthold og helse  planlegge, gjennomføre og vurdere et individuelt aktivitets- og kostholdsopplegg ut fra egne forutsetninger  reflektere over sammenhenger mellom eget energiinntak og energiforbruk  reflektere over aktuelle råd og anbefalinger som er knyttet til kosthold og fysisk aktivitet  lage enkle og hensiktsmessige måltider i forbindelse med fysisk aktivitet

12 Produksjon for sal og scene
Skape Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  utvikle og formidle egne ideer til en produksjon  improvisere over og videreutvikle ideene ved bruk av egen kropp og stemme, instrumenter eller andre kunstneriske virkemidler  utvikle og bruke tekniske løsninger i en produksjon  kjenne til grunnleggende budsjettering for en produksjon  skape et audiovisuelt eller scenisk uttrykk, alene eller sammen med andre Formidle  presentere en eller flere produksjoner for publikum  bruke kommunikasjon og samspill i formidlingen  grunngi og vurdere egne valg av kunstneriske virkemidler  reflektere over og evaluere produksjonen som helhet

13 Produksjon av varer og tjenester
Ideutvikling Mål for opplæringen er at eleven skal kunne identifisere behovene for varer og tjenester på skolen eller i lokalsamfunnet vurdere hvordan behovene kan tilfredsstilles gjennom nye varer og tjenester eller ved å videreutvikle dem som allerede eksisterer utvikle en forretningsidé og etablere en virksomhet Produksjon planlegge, produsere, markedsføre og tilby en vare eller tjeneste til en definert målgruppe sette opp et enkelt budsjett og et enkelt regnskap for arbeidet utnytte ressurser i lokalsamfunnet på en formålstjenelig måte

14 Natur og miljø Friluftsliv Miljø
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne • ferdes mest mulig sporløst, trygt og respektfullt i ulike typer natur og værforhold • gjøre veloverveide valg av rute og leirplass • høste eller samle fra naturen og benytte, tilberede eller bevare ressursene • forklare hvordan allemannsretten og regler for høsting, jakt og fiske regulerer ferdsel og bruk av naturen i lokalmiljøet eller regionen Miljø • kartlegge hvordan naturen brukes i lokalmiljøet og vurdere om det er en bærekraftig forvaltning av ressursene • utforske og registrere lokale miljøendringer og reflektere over mulige forklaringer til endringene • forslå tiltak som kan hindre uønskede miljøendringer

15 Hva ønsker vi å vite om deg?
Hvem er du? Positive egenskaper Interesser Lesing og regning Læring – hvordan lærer du best. Annet skolen bør vite. Viktig at du fyller ut skjemaet nøye, det vil danne grunnlag for klassesammensettingen

16 Hvordan blir vi gruppert i klasser?
Opplysningene på skjemaene er viktige Samarbeid mellom lærerne på Alvøen og Olsvik Alle skal ha noen i gruppa de kjenner godt og de kan jobbe godt sammen med Ingen endringer på gruppene blir gjort før tidligst etter høstferien

17 Veien videre Foreldremøte – 4.juni – kl. 19.30
Besøksdag på skolen – møte noen av lærerne som vil være på trinnet.

18 Hjertelig velkommen til Olsvik skole
VI gjør hverandre sterkere. VI SKAL TA GODT VARE PÅ DEG, SLIK AT DU LÆRER OG UTVIKLER DEG.


Laste ned ppt "Velkommen til ungdomstrinnet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google