Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. 2 Programfag til valg på grunnskolen Høring og oppsummering av høringen Bodø Mandag 19. mai 2008 Frode Midtgård.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. 2 Programfag til valg på grunnskolen Høring og oppsummering av høringen Bodø Mandag 19. mai 2008 Frode Midtgård."— Utskrift av presentasjonen:

1 1

2 2 Programfag til valg på grunnskolen Høring og oppsummering av høringen Bodø Mandag 19. mai 2008 Frode Midtgård

3 3 Premissene for høringen Ulike forsøk og modeller Erfaringsrapport oversendt 9. oktober 2007 Bestilling av høringsoppdraget i møte mellom departement og direktorat 25. oktober 2007 Forarbeidet til høringen skal være dialogbasert

4 4 Spørsmålene i høringen a)Vurdering b)Regulering av 25% c)Navn på faget d)Grunnleggende ferdigheter e)La hele PTV inngå i å ta på videregående nivå f)Tidsbruk g)Generelle kommentarer

5 5 Om høringen og oppsummeringen Høringsperiode fra 4. januar til 7. mars 163 avlagte høringer hvorav 16 uten kommentarer Oppsummert i perioden 12-14 mars av innleid kompetanse i tett samarbeid med direktoratet Møte 13. mars i KD om hovedtendenser Gjennomgang i ALP i UDIR 26. mars Behandlet i direktørmøte i UDIR 31. mars Oversendt KD 2. april

6 6 Hovedtendenser i svarene a)Vurdering Vurdering vil gi økt status til faget Over 60 % av instansene ønsker deltatt/ikke deltatt Utfordrende å komme fram til kompetansemål, vurderingskriterier og kjennetegn for måloppnåelse De som jobber nær elevene er negative til tallkarakter Mappevurdering blir trukket fram som en egnet metode Fagets egenart tilsier deltatt, mange aktører og arenaer Modning og refleksjon en viktigere del av faget enn i andre fag

7 7 Hovedtendenser i svarene B) Regulering av 25% 90 % mener at ordningen med omdisponering av inntil 25 % også skal gjelde dette faget Flertallet argumenterer for dette som et generelt prinsipp for alle fag brukt til elevens beste og må brukes med kløkt C) Navn på faget 77 % av høringsinstansene mener at navnet skal forandres, men opplever det vanskelig å foreslå nytt navn Navnet er innarbeidet men må skille seg fra PTF Noen forslag bl.a. noe med karriere, men står mellom Opplæringsvalg eller Utdanningsvalg

8 8 Hovedtendenser forts… D) Grunnleggende ferdigheter På lik linje med andre fag og de fleste mener at forslaget er dekkende Noen misforståelser da CV, jobbintervju blir nevnt Hva med GRF i de fagene man henter innhold fra… E) PTV inngår i å ta fag på videregående nivå 75 % av instansene mener at det ikke skal være mulig, men er positiv til at deler kan tas De vil gå glipp av viktig kompetanse Dreier seg om egenutvikling og refleksjon

9 9 Hovedtendenser forts… F)Tidsbruk De fleste gir sin tilslutning til det oppgitte timetallet 42 instanser støtter omfanget på 113 timer, mens 7 instanser skriver at det er for lite, og samme antall mener 113 timer blir for mye Mange mener mye om den prosentvise fordelingen av fagets hovedområder, men dette kommer under generelle kommentarer

10 10 Hovedtendenser forts… G) Generelle kommentarer Struktur og prosentvis fordeling av hovedområdene –Manglende lokalt handlingsrom og nye forslag Beskrivelsen av hovedområdene –Noen ønsket eget hovedområde i entreprenørskap Kompetansemål –Mange ønsket seg nasjonale mål i alle tre områdene Økonomi –De samme argumenter dukker opp Næringsliv/entreprenørskap –Mange ønsker litt mer fokus på dette jf. ovenfor

11 11 Kort oppsummert Utarbeidet en nasjonal læreplan og foreslått endring av navnet til Utdanningsvalg Tydeliggjort formålsteksten Fjernet omfangsangivelsen på de enkelte hovedområdene Nasjonale kompetansemål i alle de tre hovedområdene Innført vurdering uten standpunktkarakter og med deltatt/ikke deltatt Kommentarer: Ingen vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for skoler og skoleeier. Vil understreke betydningen av å følge implementeringen av faget

12 12 Yrkes- og karriereveiledning §9-2 i opplæringslova Elevane har rett til nødvendig rådgiving om utdanning, yrkestilbod og yrkesval og om sosiale spørsmål. Departementet gir nærmare forskrifter. §22-2 i forskrift til opplæringslova Den enkelte eleven har rett til å få rådgiving om utdannings- og yrkesval. Ved overgangen frå grunnskole til vidaregåande opplæring skal det leggjast særleg vekt på rådgiving om kva dei ulike studieretningane fører fram til. Den enkelte eleven skal få informasjon om utdanning, yrke og arbeidsmarknad. Dette omfattar mellom anna informasjon om grunntrekka ved utdanningsvegane i Noreg og andre land yrke og arbeidsmarknad lokalt, nasjonalt og internasjonalt ulike inntaksvilkår, søknadsfristar, lånevilkår, finansieringsordningar. Informasjonen og rådgivinga må leggjast opp slik at eleven gradvis kan utvikle kunnskap, sjølvinnsikt og evne til sjølv å kunne ta avgjerd om vidare utdanning og framtidig yrke, utan omsyn til tradisjonelle kjønnsroller.

13 13 Formål Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få innsikt i og praktisk prøve ut interesser, evner og anlegg kan bidra til at flere foretar kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrker. Faget skal bidra til en økt forståelse for arbeidslivets krav til kunnskap og kompetanse. Opplæringen skal gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer ulike utdanningsprogram i videregående opplæring og aktuelle yrker. Elevene skal gis mulighet for praktisk aktivitet eller fordyping. Opplæring i faget skal legge til rette for at den enkelte elev får prøve ut og reflektere over sine valg. Opplæringen skal legge til rette for bruk av hensiktsmessige arbeidsformer og ulike læringsarenaer som kan gi både teoretisk og praktisk faglig tilnærming gjennom kontakt og samarbeid med videregående skoler og arbeids- og næringsliv. Opplæringen skal stimulere til læring og legge grunnlag for videre opplæring, arbeid og livslang læring.

14 14 Beskrivelse av hovedområdene Videregående opplæring og arbeidsliv Hovedområdet dreier seg om strukturen i videregående opplæring og om innholdet i de ulike utdanningsprogrammene. Videre omfatter hovedområdet hvordan ulike utdannings- og karriereveier kan føre frem til ulike yrker knyttet til valgte utdanningsprogram. I hovedområdet inngår innsikt i arbeidsmuligheter og fremtidsutsikter, også for lokalt arbeids- og næringsliv. Utprøving av utdanningsprogram og yrker Hovedområdet omfatter praktisk og teoretisk aktivitet knyttet til utdanningsprogram og yrker. Utprøving av minst to ulike utdanningsprogram inngår i hovedområdet. Refleksjon og valg Hovedområdet omfatter kartlegging og refleksjon rundt egne interesser og forutsetninger knyttet opp mot eget utdannings- og yrkesvalg.

15 15 Kompetansemål Videregående opplæring og arbeidsliv Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring Forklare forskjellen på strukturen for studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglige utdanningsprogram, og samtale om hvordan disse kan gi ulike karrieremuligheter Vurdere arbeidsmulighetene innenfor noen valgte utdanningsprogram og yrker Utprøving av utdanningsprogram og yrker Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Planlegge, gjennomføre og dokumentere aktiviteter og arbeidsoppgaver innen flere valgte utdanningsprogram fra videregående skole og/eller arbeidsliv Refleksjon og valg Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Reflektere over og presentere utdanninger og yrker i forhold til egne interesser og forutsetninger Vurdere videre valg av utdanning og yrke basert på erfaringer fra utprøvingen

16 16 Vurdering Standpunktvurdering 10. årstrinn eller på det årstrinnet faget blir avsluttet –Deltatt/ikke deltatt Eksamen for elever Eleven har ikke eksamen i faget Eksamen for privatister Det er ingen privatistordning i faget


Laste ned ppt "1. 2 Programfag til valg på grunnskolen Høring og oppsummering av høringen Bodø Mandag 19. mai 2008 Frode Midtgård."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google