Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Logistikkstamdata-design Produksjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Logistikkstamdata-design Produksjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Logistikkstamdata-design Produksjon
SAP Best Practices Baseline versjon 1.604

2 Produkthierarki Logistikk
Disse dataene opprettes i BB 104 00001 Toppnivå Nivå 1 Nivå 2 00001B0001 Produkt A (Produksjon/handel) 00001B0002 Produkter B (Tjenester) Nivå 3 00001B Produkter A.01 (ordreproduksjon) 00001B Produkter A.02 (lagerproduksjon) 00001B Deler A.03 00001B Produkter B.01 00001B Produkter B.02 Alle materialstamdataposter tilordnet til produkthierarkinivå 3 CO-PA SOP-grensesnitt Produkthierarki Nivå 3 Produktgruppe Nivå 2

3 Produktgruppe Produksjon/handel
Disse dataene opprettes i BB 143 Fabrikk 1000 Nivå 1 00001B001 Produkt A Nivå 2 00001B Produkter A.01 (ordreproduksjon) 00001B Produkter A.02 (lagerproduksjon) 00001B Deler A.03 Fabrikk 1000 Material*: F226 F100-M1 F1000-P1 Material*: F126 F29 Material*: H11 S23 S25 * Ikke alle materialer som brukes, er tilordnet til prøveproduktgrupper. CO-PA SOP-grensesnitt Produkthierarki Nivå 3 Produktgruppe Nivå 2

4 Klassifisering Klasse og kjennetegn for partier
Disse dataene opprettes i BB 117 Klasse ‑ 023 YB_EXP_DATE_001 partiprodukter med utløpsdato Klasse ‑ 023 YB_EXP_DATE_002 partisøkeklasse med utløpsdato Kjennetegn LOBM_VFDAT utløpsdato, holdbarhet Kjennetegn LOBM_RLZ restlagringstid for parti Kjennetegn. LOBM_LFDAT partibestemmelse Leveringsdato Kjennetegn LOBM_VFDAT utløpsdato, holdbarhet Brukes i alle prosesser som bruker partimateri-aler Klasse ‑ 023 YB_BATCH parti-FIFO 1 Kjennetegn YB_BATCH_NUMBER partinummer Kjennetegn YB_SUPPLIER_BATCH_NUMBER leverandørens partinummer

5 Klassifisering Klasse og kjennetegn for frigivelse av innkjøpsordre
Disse dataene opprettes i BB 104 Anskaffelses-prosesser med strategi for frigivelse av innkjøps-ordrer Klasse 032 O 2 O _ CL _ REL _ CEKKO Frigivelse av innkjøpsordre på toppnivå Kjennetegn Kjennetegn Kjennetegn O 2 O _ INNKJ _ ORD _ TYPE O 2 O _ INNKJ _ ORD _ VERDI O 2 O _ INNKJ _ GRP Ordretype ( Innkjøp ) Total nettoverdi for ordre Innkjøpsgruppe Verdier Verdier Verdier FO-rammeverk Beløp og lokal Innkjøpsgruppe NB Standard IO Valuta LOB-lageroverføringsordre

6 Handelsvarer Produktstruktur
Disse stamdataene opprettes i BB 152 H12 Handelsvarer, bestillingspunkt, reg. handel (HAWA-VB) H11 Handelsvarer, Reg. handel (HAWA-PD) Brukt i alle MM-/SD-scenarier for produksjon (gjenrbukt fra handel).* H12 Handelsvarer, bestillingspunkt, tredjepart (HAWA-VB) H11 Handelsvarer, tredjepart (HAWA-PD) Brukes i tredjepart med/uten leveringsbek-reftelse Stamdata-forbedring i BB (126 – lag 2 Brukt i alle MM-/SD-scenarier for produksjon* (gjenbrukt fra handel) som viser (serienr.) H20 Handelsvarer, bestillingspunkt, serienr. (HAWA-VB) S Stamdata-forbedring i BB (117 – lag 2 Brukt i alle MM-/SD-scenarier for produksjon* (gjenbrukt fra handel) (batchstyrings funksj.) H20 Handelsevarer, bestillingspunkt, parti-FIFO (HAWA-VB) B H21 Handelsvarer, bestillingspunkt, partiets utløpsdato (HAWA-VB) B H14 Handelsvarer, innkjøpt (HAWA-PD) Brukes i Salg kjøpt produkt S Serienumre B Batchstyring * Unntatt scenarier: Tredjepartsordrebehandling og Selge innkjøpt vare

7 Returvarer Produktstruktur
Disse stamdataene opprettes i BB 152 L001 Tomgods (LEIH-ND) Returbe-handling

8 Ordreproduksjon med variantkonfigurasjon Produktstruktur
Disse dataene opprettes i BB 143 og 147 F1000-M1 – Metall med normal plastfolie F1000-P1 – Plast med normal plastfolie F1000-P1 – Gylden med normal plastfolie F1000-G2 – Gylden med spesialemballasje F100 Ferdigvare MTO VC konfigurerbar (KMAT-PD) Ordreproduksjon med varianskonfigurasjon CF K-varekategori klasse-komponent 1 Klassekomponent 2 S25 Halvfabrikata, serieproduksjon (HALB-20-PD) R20 Råvarer (ROH-PD) R28 Råvarer, emballasjefolie (ROH-PD) R27 Råvarer, emballasjeeske (ROH-PD) S21 Halvfabrikata, serieproduksjon Initiale (HALB-20 PD)  (HALB-PD) Klasse: YB_CL_TYPE_COMP_1 (S2201, S2202, S2203) VC-relasjoner: YB_PACKAGING_1 = NORMAL VC-relasjoner: YB_PACKAGING_2 = SPESIAL Stamdataforbed-ring i BB 149 lag 2 Serie- produksjon Klasse: YB_CL_TYPE_COMP_2 (S2301, S2302, S2303) S2201 Halvfabrikata dummy alternativ kilde, plast (HALB-50-PD) S2301 Halvfabrikata dummy alternativ kilde, plast (HALB-50-PD) R1401 Råmat., plast (ROH-PD) R1301 SC S2302 Halvfabrikata dummy alternativ kilde, metall R1402 R1302 S2303 Halvfabrikata dummy alternativ kilde, gylden R1403 Råmat., gull R1303 R1601 Råmat., plast (ROH-PD) R1701 Råmat., plast (ROH-PD) R1801 Råmat., plast (ROH-PD) S2202 Halvfabrikata dummy alternativ kilde, metall (HALB-50-PD) Stamdataforbed-ring i BB 138 lag 2 MM-leieproduk-sjon R1602 Råmat., metall (ROH-PD) R1702 Råmat., metall (ROH-PD) R1802 Råmat., metall (ROH-PD) S2203 Halvfabrikata dummy alternativ kilde, gylden (HALB-50-PD) R1603 Råmat., gull (ROH-PD) R1703 Råmat., gull (ROH-PD) R1803 Råmat., gull (ROH-PD) CF Konfigurerbar SC Leieproduksjon

9 Ordreproduksjon – Varianskonfigurasjon Stykklistefordeling
Disse dataene opprettes i BB 147 Variant kobles til maksimal materialstykkliste F1000 Ferdigvare MTO VC konfigurerbar (KMAT-PD) F1000-M1 Ferdigvare Materialvariant, Metall, folie (FERT-PD) F1000-P1 Ferdigvare Materialvariant, plast, folie (FERT-PD) F1000-G1 Ferdigvare Materialvariant, , folie (FERT-PD) F1000-G2 Ferdigvare Materialvariant, , eske (FERT-PD) CF K-varekategori klasse-komponent 1 Klassekomponent 2 Materialtype metall ‑ komponent 1 Materialtype plast ‑ komponent 1 Materialtype gyllent ‑ komponent 1 Materialtype gyllent ‑ komponent 1 Materialtype metall ‑ komponent 2 Materialtype plast ‑ komponent 2 Materialtype gyllent ‑ komponent 2 Materialtype gyllent ‑ komponent 2 S25 Halvfabrikata, ekstern anskaffelse (HALB-20-PD) S25 Halvfabrikata, ekstern anskaffelse (HALB-20-PD) S25 Halvfabrikata, ekstern anskaffelse (HALB-20-PD) S25 Halvfabrikata, ekstern anskaffelse (HALB-20-PD) S25 Halvfabrikata, ekstern anskaffelse (HALB-20-PD) R20 Råvarer (ROH-PD) R20 Råvarer (ROH-PD) R20 Råvarer (ROH-PD) R20 Råvarer (ROH-PD) R20 Råvarer (ROH-PD) S21 Halvfabrikat, serieproduksjon Initiale (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S21 Halvfabrikat, serieproduksjon Initiale (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S21 Halvfabrikat, serieproduksjon Initiale (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S21 Halvfabrikat, serieproduksjon Initiale (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S21 Halvfabrikat, serieproduksjon Initiale (HALB-20 PD)  (HALB-PD) R28 Råvarer, emballasjefolie (ROH-PD) R27 Råvarer, emballasjeeske (ROH-PD) Plastfolieemballasje Plastfolieemballasje Plastfolieemballasje Emballasjeeske CF Konfigurerbar

10 Klassifisering Klasse og kjennetegn for variantkonfigurasjon
Disse dataene opprettes i BB 147 Klasse -200 YB_CL_TYPE_COMP_1 Klasse Komponent 1 Klasse -200 YB_CL_TYPE_COMP_2 Klasse Komponent 1 Klasse -200 YB_CL_TYPE_PROD_1 Klasse Ferdigvare 1 MTP-produksjon med variant-konfigura-sjon Kjennetegn YB_BASIC-MATERIAL_1 Materialtype Kjennetegn YB_BASIC-MATERIAL_1 Materialtype Kjennetegn YB_BASIC-MATERIAL_1 Materialtype Kjennet. YB_PACKAGING_1 Emballasjetype Verdier Beskrivelse Verdier Beskrivelse Verdier Beskrivelse Verdier Beskrivelse PLAST Plast PLAST Plast PLAST Plastpenn NORMAL Folie- - emballasje METALL Metall METALL Metall METALL Metallpenn SPESIELL Spesialemballasje GULL Gull GULL Gull GULL Gullpenn

11 Lagerproduksjon – prosessindustri Produktstruktur
Disse stamdataene opprettes i BB 143 Produksjonsanvisning ikke inkludert i prosess Utl.dato F29 Ferdigvare MTS PI (FERT-PD) B Lagerproduksjon – prosessindustri Stamdata- oppskrift F29 Alle SD-prosesser For produksjon* 10 – Sluttoperasjon R15 Råvare (ROH - PD) FIFO S24 Halvfabrikat Batch-FIFO, væske (HALB-PD) B Stamdata- oppskrift S24 R09 Råvarer Batch FIFO (ROH - PD) B FIFO Alle andre råvarer brukt i MM-/ anskaffel-sespro-sesser 10 – Operasjon 1 20 – Operasjon 2 R19 Råvarer Batch FIFO, slank kvalitetsstyring (ROH - PD) B FIFO LQ Bulk- material R30 Råvarer, Batch FIFO, bestillingspunkt (ROH - VB) B FIFO LQ Slank QM B Batchstyring * Unntatt scenarier: Behandling av tredjepartsordreprosess og kjøpt element, returvarer

12 Lagerproduksjon – stykkproduksjon Produktstruktur
Disse stamdataene opprettes i BB 143 Lagerproduksjon – stykkproduksjon Produktstruktur Lagerproduksjon – stykkpro-duksjon Arbeidsplan FERT 10 montering 20 endelig aksept 30 maling (utv. behandling) 40 pakking 50 GR med serienr. alternativ kilde Alle SD-prosesser for prod. ** FIFO B F126 Ferdigvarer, MTS-DI, parti-FIFO, serienr. (FERT-PD) EP PP-leieprod. (ekstern behandling) Stam-datafor-bedring i BBer i lag 2 Serie-produksjon Serie nummer RL* RW Etterarbeids-prosesser *Kan brukes, men ikke spesielt forklart i prosessen FIFO S21 Halvfabrikat, serieproduksjon Initiale (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S22 Halvfabrikat dummy alternativ kilde (HALB-50-PD) R122 Råvare Parti-FIFO, import (ROH-PD) B R128 Råvare konsignasjon (ROH - PD) CP R120 Råvare Kvalitetsstyrt (ROH - PD) Kvalitets- styring S23 Halvfabrikat underleveranse initial (HALB-20-PD)  (HALB-30-PD) SC S25 Halvfabrikat, ekstern anskaffelse (HALB-20-PD) S124 Halvfabrikat delmontering (HALB-PD) R20 Råvare (ROH-PD) R27 Råvare emballasjeeske (ROH - PD) IM R16 Råvare (ROH - PD) R13 Råvare (ROH - PD) R124 Råvare, forbruk, fast lager (ROH-VB) Arbeidsplan delmontering 10 Mekaniker CNC-behandling FB R17 Råvare (ROH - PD) R14 Råvare (ROH - PD) Serie nummer Serienumre IM Import Stamdataforbed-ring i BB 127 lag 2 Stamdataforbed-ring i BB 139 lag 2 FB Fast lageradresse Stamdataforbed-ring i BB 138 lag 2 Kvalitets- styring Kvalitetsstyring R18 Råvare (ROH - PD) RW Etterbehandling SC Leieproduksjon Anskaffelse og forbruk av konsigna-sjonsbe-holdning Kvalitetsstyring for anskaffelse med leverandørevaluering MM-under-leveranser Alle andre råvarer, SF-varer bruk i MM-/anskaff-elsespro-sesser EP Ekstern behandling B Batchstyring CP Konsignasjonsbehandling RL* Revisjonsnummer * Unntatt scenarier: Tredjepartsordrebehandling og Selge innkjøpt vare

13 Serieproduksjon Produktstruktur
Disse stamdataene opprettes i BB 143 S21 Halvfabrikat, serieproduksjon (HALB-PD) Stam-datafor-bedring i BB 149 lag 2 Serieproduksjon Arbeidsplan, serieproduksjon 10 seriemontering Råvarer brukt i MM / innkjøpsprosesser for produksjon R12 Råvarer Serieproduksjon (ROH - PD)

14 Ordreproduksjon uten variantkonfigurasjon Produktstruktur
Disse stamdataene opprettes i BB 143 Ordreproduksjon – stykkproduksjon Arbeidsplan FERT 10 montering 20 endelig godkjenning 30 maling (utv. behandling) 40 emballasje 50 GR med serienr. alternativ kilde FIFO B F226 Ferdigvare, MTS-DI, parti-FIFO, serienr. (FERT-PD) EP* Stam-datafor-bedring i BBer i lag 2 SD-prosesser i lag 1/2 ** Serieproduk-sjon Serie- nummer RL* RW* *Kan brukes, men ikke spesielt forklart i prosessen FIFO S21 Halvfabrikat, serieproduksjon Initiale (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S22 Halvfabrikat dummy alternativ kilde (HALB-50-PD) R122 Råvare Parti-FIFO, import (ROH-PD) B R128 Råvare konsignasjon (ROH - PD) CP R120 Råvare Kvalitetsstyrt (ROH - PD) Kvalitets styring S23 Halvfabrikat underleveranse initial (HALB-20-PD)  (HALB-30-PD) SC S25 Halvfabrikat, ekstern anskaffelse (HALB-20-PD) S224 Halvfabrikat delmontering (HALB-PD) R20 Råvare (ROH-PD) R27 Råvare emballasjeeske (ROH - PD) IM R16 Råvare (ROH - PD) R13 Råvare (ROH - PD) R124 Råvare, forbruk, fast lager (ROH-VB) FB Arbeidsplan delmontering 10 Mekaniker CNC-behandling R17 Råvare (ROH - PD) R14 Råvare (ROH - PD) Serie nummer Serienumre IM Import Stam-datafor-bedring i BB 127 lag 2 Stam-datafor-bedring i BB 139 lag 2 FB Fast lageradresse Stam-datafor-bedring i BB 138 lag 2 Kvalitets- styring Kvalitetsstyring R18 Råvare (ROH - PD) RW Etterbehandling SC Leieproduksjon Anskaffelse og forbruk av konsigna-sjonsbe-holdning Kvalitetsstyring for anskaffelse med leverandør-evaluering MM-under-leveranser Alle andre råvarer, SF-varer bruk i MM-/anskaffel-sesprosesser for prod. EP Ekstern behandling B Batchstyring CP Konsignasjonsbehandling RL* Revisjonsnummer * Unntatt scenarier: Tredjepartsordrebehandling og Selge innkjøpt vare, Selge fra lager, Returbehandling

15 Lagerproduksjon – Intern produktutvikling Produktstruktur
Disse stamdataene opprettes i BB 143 Arbeidsplan FERT 10 montering 20 endelig godkjenning 30 maling (utv. behandling) 40 emballasje 50 GR med serienr. alternativ kilde FIFO B* F326 Ferdigvare, PLM, Batch-FIFO, serienr. (FERT-PD) EP* Stykk- liste, arbeids-planopp-retting i BB 210 PLM - Intern produkt-utvikling Serie-produksjon Serie- nummer* RW* RL* *Kan brukes, men ikke spesielt forklart i prosessen FIFO S21 Halvfabrikat, serieproduksjon Initiale (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S22 Halvfabrikat dummy alternativ kilde (HALB-50-PD) R122 Råvare Parti-FIFO, import (ROH-PD) B R128 Råvare konsignasjon (ROH - PD) CP R120 Råvare Kvalitetsstyrt (ROH - PD) Kvalitets- styring S23 Halvfabrikat underleveranse initial (HALB-20-PD)  (HALB-30-PD) SC S325A Halvfabrikat, ekstern anskaffelse (HALB-20-PD) S124 Halvfabrikat delmontering (HALB-PD) R20 Råvare (ROH-PD) R27 Råvare emballasjeeske (ROH - PD) IM R16 Råvare (ROH - PD) R13 Råvare (ROH - PD) R124 Råvare, forbruk, fast lager (ROH-VB) FB Arbeidsplan delmontering 10 Mekaniker CNC-behandling R17 Råvare (ROH - PD) R14 Råvare (ROH - PD) Serie- nummer Serienumre S325B Halvfabrikat, ekstern anskaffelse (HALB-20-PD) IM Import Stam-datafor-bedring i BB 127 lag 2 Stam-datafor-bedring i BB 139 lag 2 FB Fast lageradresse Stam-datafor-bedring i BB 138 lag 2 Erstatning i ECM-delprosess Kvalitets- styring Kvalitetsstyring R18 Råvare (ROH - PD) RW Etterbehandling SC Leieproduksjon Anskaffelse og forbruk av konsigna-sjonsbe-holdning Kvalitetsstyring for anskaffelse med leverandør-evaluering MM-underleveranser Alle andre råvarer, SF-varer bruk i MM-/anskaffel-sesprosesser EP Ekstern behandling B Batchstyring CP Konsignasjonsbehandling RL* Revisjonsnummer

16 SAP Best Practices Arbeidsstasjonshierarki
Disse stamdataene opprettes i BB 143 TOT_PLNT Fabrikk – toppnivå 0001 PVRSN_MF Prosess-/serieproduksjon – toppnivå 0001 (kap. 001/002) DISCR_MF Stykkproduksjon – toppnivå 0001 (kap. 001/002) MANU_SERV Produksjonsservice – toppnivå 0001 (kap. 001) BLANDING Blande væske 0008 (kap: 001/002) PACK01 pakkelinje 0001 (kap. 001) PLANT_MC Fabrikkvedlikehold 0005 Tapping Tappe væske 0008 (kap: 001/002) PACK02 Arbeidsstasjon for håndpakking 0001 (kap. 001) Tjenester 0003 Tjeneste 1 0003 Emballasje Pakke væske 0008 (kap: 001/002) MONTERING Kapasitet maskin 0001 (kap. 001) Tjeneste 2 0003 Kveiling Kveiling serieproduksjon 0007 (kap. 001) TESTING kapasitet maskin 0001 (kap. 001) Ikke realisert i BL V1.603 – mulig forbedring for produksjonsrelaterte tjenestestyringsscenarier TEKNISK CNC-behandling 0001 (kap. 001) ARBEID Arbeid maskin/person 0001 (kap. 001/002)

17 © 2010 SAP AG. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.  Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.  Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.  IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.  Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.  Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.  Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.  UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.  HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.  Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.  JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.  SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.  Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries.  All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.  The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.  This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice.  SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence.  The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Laste ned ppt "Logistikkstamdata-design Produksjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google