Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskningsrådets strategier for regional forskning og innovasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskningsrådets strategier for regional forskning og innovasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskningsrådets strategier for regional forskning og innovasjon
Arvid Hallén

2 Hovedpunkter Forskningsrådet må være “tett på “ regionene
Kvalitet, kritisk masse og internasjo- nalt perspektiv er førende prinsipper Forskningsrådet har et godt grunnlag for regionalt differensiert bruk av virkemidler Regionale forskningsfond og nordområde- satsinger må bygge på VRI-grunnlaget Nasjonal og regional politikkutvikling må sees i sammenheng. Sektorprinsippet, må ikke blir en hemsko Forskningsrådets regionale tenkning Innenfor en politisk kontekst der regionale myndigheter har fått et større ansvar for innovasjon og næringsutvikling regionalt, må det være et tett og aktivt samarbeid mellom det nasjonale virkemiddelapparatet og regionale myndigheter om FoU- og innovasjonsspørsmål. Samarbeidet må være langsiktig og bygge på en kontinuerlig strategisk dialog om FoU- og innovasjonsutfordringer. Kravene til forskningsmessig kvalitet, betydningen av kritisk masse og en internasjonal orientering i forskningen må være førende forskningspolitisk prinsipp uavhengig av forvaltningsnivå. Forskningsrådet har gjennom regional tilstedeværelse og VRI skapt et godt fundament for regionalt differensiert virkemiddelbruk. Etableringen av regionale forskningsfond og nordområdesatsinger må forsterke og videreutvikle det arbeidet som VRI har stimulert til regionalt. Det er behov for en mer helhetlig innovasjonspolitikk, der nasjonal og regional politikkutvikling sees i sammenheng, koordineringen på nasjonalt nivå (departementene og virkemiddelapparatet) styrkes og inter-regionalt samarbeid prioriteres. Det er særlig viktig at sektorprinsippet, slik det praktiseres i dag, ikke blir en hemsko i utviklingen av kunnskapssamfunnet. Arbeidet med å fremme regional FoU og innovasjon står høyt på Forskningsrådets dagsorden. Innføringen av regionale forskningsfond og iverksettingen av nordområdesatsinger berører hele Forskningsrådet. Det regionale engasjementet fordrer klar og samordnet støtte fra departementene. Den nye regionalmeldingen må sammen med innovasjonsmeldingen og en kommende forskningsmelding skape helhet og sammenheng i forsknings- og innovasjonspolitikken. 2

3 Virkemidler i den regionale strategien
Utvikler sitt regionale apparat Styrket regional bevissthet i nasjonale program VRI - Virkemiddel for regional FoU og innovasjon Regionale Forskningfond

4 Forskningsrådet ”tett på”
Forskningsrådet er aktivt til stede i regionene gjennom regionale representanter og VRI Forskningsrådet samarbeider med IN og SIVA og kobler næringsliv og FoU-institusjoner Kompetanseoppbygging i regionene i samspill med nasjonale programmer, nasjonal infrastruktur Forskningsrådet vil samarbeide tett med regionale myndigheter Regionene må ta eierskap til egen kunnskapsutvikling. Virkemidlene som benyttes må imøtekomme regionenes spesifikke FoU-utfordringer og prioriteringer. Dialog og partnerskapstenkning må være rettesnoren for samvirket mellom Forskningsrådet og regionale myndigheter og i den regionale FoU-mobiliseringen. Utfordringene er sammensatte og krever utvikling og iverksetting av regionale FoU-strategier og virkemidler som styrker det konkrete prosjektsamarbeidet mellom FoU-institusjoner og private/offentlige virksomheter. De regionale representantene er sentrale for å få et velfungerende samarbeid med regionale myndigheter/aktører. Disse fungerer både som ”lyttepost”, ”sparringspartner” og Forskningsrådets ”forlengede arm” i regionene. Forskningsrådet skal være en garantist for kvalitet i forskningen i tett samarbeid med regionale aktører. Det er helt sentralt å gjøre relevant kompetanse av høy kvalitet tilgjengelig for regionen, uavhengig av om den faktisk er lokalisert i regionen. Regional kompetanseoppbygging må sees i lys nasjonal kompetanse og arbeidsdeling for å avverge kvalitetsforringende fragmentering og etablering av FoU-miljøer med underkritisk masse. 4

5 Ulike regioner krever ulike virkemidler
Mobilisering til økt FoU-innsats, i forståelse og samarbeid med aktørene i de regionale innovasjonssystemene VRI sammen med NCE og Arena gir grunnlag for regionale satsinger Regionale forskningsfond fra forsterker regionenes rolle i norsk forsknings- og innovasjonspolitikken Forskningsfondene vil bl.a. nødvendiggjøre regionale FoU- og innovasjonsstrategier Regionalt differensiert virkemiddelbruk - et viktig element i forsknings- og innovasjonspolitikken Regionens økte ansvar i innovasjonspolitikken bereder grunnen for en mer regionalt differensiert virkemiddelbruk som kan utløse innovasjon og verdiskaping. VRI er et eksperimentelt program som nettopp tilbyr ulike typer av virkemidler som skal møte den enkelte regions spesifikke FoU-utfordringer. Finansieringen i VRI skjer på basis av en 50/50-fordeling mellom det regionale og det nasjonale nivå. Dette sikrer felles eierskap til de VRI-prosjektene som skal mobilisere til mer FoU-innsats i regionen. VRI forutsetter regional strategisk planlegging av FoU-innsatsen. Dette behovet blir enda tydeligere med etableringen av regionale forskningsfond og satsinger i nordområdene. 5

6 Forsknings- og innovasjonspolitikken utfordres av OECD
En helhetlig innovasjons- politikk er en forutsetning for regional utvikling og innovasjon. Forsknings- og innovasjonspolitikken må sikre både kritisk masse og regional forankring og relevans Regionale prioriteringer må sees i sammenheng med nasjonale satsinger Sektorprinsippet kan bidra til fragmentering av FoU- og innovasjonsinnsatsen Forsknings- og innovasjonspolitikken utfordres av OECD OECD peker på at en helhetlig innovasjonspolitikk i realiteten er en forutsetning for regional utvikling og innovasjon. Statlige myndigheter må føre en politikk som sikrer både kritisk masse og regional forankring og relevans i forsknings- og innovasjonssystemet. Regionale prioriteringer må sees i sammenheng med nasjonale satsinger. Etableringen av regionale forskningsfond og et utvidet nordområdeengasjement aktualiserer behovet for å se med et kritisk blikk på praktiseringen av sektorprinsippet. Det er behov for sterkere koordinering i regjeringsapparatet. Sektorprinsippet kan bidra til fragmentering av FoU- og innovasjonsinnsatsen. Det er viktig at sektorprinsippet, slik det praktiseres i dag, ikke blir en hemsko i utviklingen av kunnskapssamfunnet. Påstanden om et komplekst nasjonalt virkemiddelapparat anerkjennes som en reell utfordring. Det er derfor etablert et formalisert strategisk og operativt samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA som skal resultere i tre tydeligere og mer samkjørte institusjoner, der virkemidlene utfyller og underbygger hverandre og framstår på en mer helhetlig måte for brukere (næringsliv, FoU-institusjoner og offentlige myndigheter) i hele landet. 6

7 Forskningsløft for regionene - etablering av regionale forskningsfond
Regjeringens forslag bygger i hovedsak på Forskningsrådets anbefalinger. St. prp. Nr. 1 6 mrd. kroner i fondskapital med en årlig avkastning på ca 285 mill. kr. fra 2010 5-7 regionale forskningsfond organisert med hvert sitt faglig uavhengige styre Formål å styrke forskningsevnen i regionene gjennom forskning og innovasjon Den samlete fondsavkastningen fordeles med 80 prosent etter faste kriterier, 15 prosent etter kriterier for kvalitet og samarbeid og 5 prosent til Nord-Norge Forskningsrådet utredet regionale Forskningsfond I fjor høst. Stor tilslutning.

8 Hovedpunkter fra utredningen
Meny av virkemidler Innovasjon og økt FoU-innsats

9 Mandat for ny utredning
Forskningsrådet og fylkeskommunene får i oppdrag å arbeide videre med utforming av de regionale forsknings-fondene. Fylkeskommunene velger fondsregioner innen 17. april 2009 Forskningsrådet er sekretariat for arbeidet. KS, relevante FoU-miljøer skal involveres. Frist for utredningsarbeidet (17. april, foreløpig utkast) 1. juni Hovedinnhold mandat: ARBEIDSDELING SAMSPILL NASJO-NALE PROGRAM FORDELING KONKURRANSE-POTT FORDELING STYRE-MEDLEMMER SEKRETARIAT RAPPORTERING ØKONOMISKE KONSEKVENSER STATSSTØTTE FINANSIERINGSORDNINGER vurdere arbeidsdelingen mellom regionalt fondsstyre, regionalt sekretariat og Forskningsrådet sentralt og regionalt drøfte forholdet til nasjonale satsinger og vurdere konkrete ordninger som sikrer samhandling mellom fondene og mot nasjonale satsinger. fremme forslag til prinsipper for styrings-, tildelings- og forvaltningsordning for ”konkurransepotten” foreslå antall medlemmer i hvert fondsstyre og konkret fordeling mellom medlemmer oppnevnt av fylkeskommunene og av staten. vurdere hvordan de regionale sekretariatsfunksjonene skal ivaretas - oppgaver og fullmakter organiseres, bemanning og kompetansekrav til personell Utredningen kommer med forslag til nærmere rapporteringskrav fra styrene ESAs statsstøtteregelverk, herunder behov for notifisering. Økonomiske og administrative konsekvenser

10 Regionale forskningsfond krever FOU-strategi vedtatt av fylketinget
Regionale forskningsfond krever FOU-strategi vedtatt av fylketinget. Hva kan den inneholde? MÅL FOU-STRATEGI Skape felles oppslutning blant relevante aktører Gjøre bevisste veivalg for regionens langsiktige FoU-investeringer Utvikle regionen til en sterk FOU-aktør med utgangspunkt i regionale fortrinn FoU- strategi som sikrer høy kvalitet og optimal regional utvikling i tråd med nasjonale og internasjonale føringer Sikre forsvarlig forvalting av regionale FoU-ressurser i samspill med nasjonale og internasjonale virkemidler Peke ut områder med felles utfordringer med andre fylker I prosessen omverdensanalyse – drøfting av regionens fortrinn og utfordringer Vurdere regionens innsatsområder – og kompetanse Plassere regionen vs. nasjonal og internasjonal politikk og virkemidler Forskningsrådet jobber med dette

11 Forskningsrådet kan bidra i det FoU-strategiske arbeidet regionalt og i forvaltningen av regionale fond Forskningsrådet har kunnskap om FoU i regionene kan overføre erfaring med å jobbe strukturert med FoU Har kunnskap om metodikk - forsight, bred medvirkning har kunnskap om FoU basert innovasjon kan initiere en nasjonal læringsarena Kan være pådriver/medspiller

12 Mål og suksesskriterier for regionale forskningsfond
De regionale forskningsfondene skal stimulere til mer bruk av FoU i offentlig og privat sektor, og slik bidra til å styrke både regionens og næringslivets konkurranseevne Tematisk fokusering Tett kobling til akademiske miljøer Samspill med øvrige virkemidler Effektiv drift Læring, anvendelse og kommersialisering

13 Oppsummering av Forskningsrådets regionale strategi
Forskningsrådet anerkjenner regionene som viktige utviklingsaktører Forskningsrådet er garantist for kvalitet og relevans i forskningen Forskningsrådet er en sentral, regional utviklingsaktør Forskningsrådet er aktivt til stede i regionene Forskningsrådet har virkemidler for fremme av regional FoU og innovasjon Forskningsrådet forutsetter utvikling av regionale FoU-strategier Forskningsrådet vil stimulere til læring på tvers av regionene Forskningsrådet anerkjenner regionene som viktige utviklingsaktører utvide og fordype den strategiske samhandlingen med regionale myndigheter og utviklingsaktører. Forskningsrådet er garantist for kvalitet i forskningen forskning som både er av høy kvalitet og som samfunnet har behov for. Forskningsrådet er en sentral, regional utviklingsaktør Forskningsrådet er en sentral del av det næringsrettede virkemiddelapparatet, sammen med Innovasjon Norge og SIVA. Og samarbeider tett med universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og den delen av næringslivet som driver aktivt med FoU. Forskningsrådet er aktivt til stede i regionene nettverk med regionale representanter i 12 regioner som dekker samtlige fylker. Forskningsrådet har virkemidler for fremme av regional FoU og innovasjon VRI er Forskningsrådets spydspiss for kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping i norske regioner. SkatteFUNN, skattefradragsordningen for bedrifters FoU-utgifter, er en særdeles viktig mobiliseringsarena for næringslivets FoU-aktivitet. De nasjonale programmene er Forskningsrådets viktigste virkemiddel for utvikling av kunnskapsintensivt næringsliv, også i regionene. Forskningsrådet forutsetter utvikling av regionale FoU-strategier en omverdensanalyse som drøfter regionens mulige fortrinn og svakheter i forhold til nasjonale og internasjonale drivkrefter og trender regionens innsatsområder sett i lys av nåværende og fremtidige muligheter, utfordringer og kompetanse helhet og sammenheng i regional, nasjonal og internasjonal politikk og virkemidler Forskningsrådet vil stimulere til læring på tvers av regionene samarbeid mellom regionene når det gjelder de prosessene det her er snakk om, slik at de kan utveksle erfaringer om: Prosesser og metode Analyse av sentrale innovasjonsutfordringer Analyse av spesifikke næringsområder Analyse av bruk av kunnskapsallmenningen, inter-regionalt og nasjonalt

14 Troms: Elisabeth Blix Bakkelund  Vårt regionale team Nordland: Eivind Sommerseth Regional tilstedeværelse for aktiv medvirkning til mer FoU i hele landet Finnmark: Dagny Haga Møre og Romsdal: Arthur Almestad Sogn og Fjordane: Dag Lothe  Trøndelag: Lars André Dahle Hordaland: Atle Markussen  Buskerud, Vestfold og Telemark: Kristi Agerup  P.t. 10 regionale representanter, kontorplass ved Innovasjon Norges distriktskontorer Vært i virke siden 1. april 2004 – en nasjonal ressurs for Forskningsrådet med en regional forankring Hedmark, Oppland: Sissel Slettum Bjerke Oslo, Akershus, Østfold: Tom Skyrud  Rogaland: Hilde Aarsheim Agder: Harald Sveier

15 De regionale representantene:
samarbeider aktivt med regionale aktører og fremmer forskning og utvikling deltar i strategiske nettverk i regionene – partnerskapene, VRI- prosessen deltar i interne utredninger og prosjekter skal bedre kundeservicen regionalt skal øke regional forståelse for FoU skal bringe regionale FoU- utfordringer inn i Forskningsrådets prosesser Operative så vel som strategiske oppgaver VRI - Virkemidler for regional FoU og innovasjon. VRI er Forskningsrådets spydspiss for forskning og innovasjon i regionene, og en bærebjelke i Forskningsrådets regionale strategi. VRI ivaretar regionale prioriteringer og skal fremme kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping gjennom regional samhandling. VRI er en viktig brikke i de regionale partnerskap.


Laste ned ppt "Forskningsrådets strategier for regional forskning og innovasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google