Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utredning om digital tilstand i høyere utdanning – om forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utredning om digital tilstand i høyere utdanning – om forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utredning om digital tilstand i høyere utdanning – om forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng

2 Utredningens innhold Metoder Funn Videre problemstillinger

3 Utredningens innhold Strategi Infrastruktur
Kompetanseutvikling innen bruk av IKT i undervisningssammenheng Bruk av IKT i undervisning FoU innen bruk av IKT i undervisningssammenheng

4 Metoder Nasjonal dekking av infrastruktur og FoU. Data er samlet inn gjennom spørreskjema sendt til samtlige læresteder, samt fra utvalgte kompetansemiljøer, UNINETT og ABM-utvikling. For strategi, kompetanseutvikling og bruk av IKT i undervisning har vi valgt ut 12 læresteder for nærmere undersøkelse. Her er data samlet inn gjennom gruppeintervju av 2-4 sentralt plasserte personer, spørreskjema og dokumenter knyttet til strategi Evalueringen av IKT-satsingen i lærerutdanningen også brukt som datakilde.

5 Infrastruktur Nettilknytning til læresteder er god
Forbindelse innen læresteder tilfredsstillende Forbindelse til studentboliger variabel Internett og e-post for alle studenter PC-tilgang for studenter variabel, men uklart om dette er et problem Betydelig økning i digitale bibliotekressurser

6 Infrastruktur Så og si alle læresteder har innført LMS, de fleste Classfronter Alle offentlige læresteder benytter FS eller MSTAS FEIDE implementert eller i ferd med å bli det ved 25 statlige læresteder Økende grad av sentralisering av IT-tjenester ved lærestedene de siste årene Videre evaluering: PC-dekning

7 Strategi Men noen mener også at mere burde stått i overordnede planer
Det står lite i overordnede strategidokumenter Ved enkelte læresteder noe mer i underordnede planer De fleste informanter mener likevel lærestedet har en strategi, og at denne er uttrykt: Implisitt i planer, ….. Ikke bekreftet av dokumentanalyse Gjennom handling Gjennom ulike satsinger Gjennom innføring av LMS Men noen mener også at mere burde stått i overordnede planer Variasjon mellom læresteder og personer

8 Strategi Et spørsmål om relativ betydning av planlagt strategi og fremvoksende strategi Spørsmål for videre evaluering: hvordan bør arbeid med strategi legges opp for å bidra til implementering av IKT i undervisningssammenheng

9 Kompetanseutvikling Økt grad av organisering siste år. Sentre og andre former. Økt integrering av pedagogiske og teknologiske vinklinger God nok (pedagogisk) kompetanse ved læresteder med lite erfaring på området? Økt deltagelse siste årene (rundt % av studenter og fagansatte deltok i 2003) Ulike tiltak, fra korte kurs, via fagdager og veiledning til praktisk arbeid, til større utdanningsprogrammer Mye om LMS Klar erfaring: tiltak må knyttes til praktisk arbeid (”det du ikke skal bruke med en gang, kan du bare glemme”) Viktig i vurdering: skal bidra til implementering

10 Kompetanseutvikling: problemstillinger for videre evaluering
Hvilke betydning har organisatoriske grep i kompetanseutvikling for implementering av IKT? Skjer mye på LMSets premisser? Hvordan tilføre kompetanse til læresteder med lite erfaring på feltet? Viktig å få dette belyst fra fagansatte

11 Bruk i undervisning: LMS
LMS innført så og si ved alle læresteder de siste årene Gjort at pedagogisk IKT-verktøy er lett tilgjengelig for alle fagansatte Bruk varierer, to kategorier: Enkel bruk, formidle enkel informasjon og administrere innleveringer Mer avansert, ofte interaktivt Den enkle formen vanligst, betydelig mindre av mer avansert bruk Effekter: For undervisning direkte: uenighet, fra positive til negative (”sementerer eksisterende pedagogikk”) For pedagogisk refleksjon: mer enighet om positivt for dette For implementering: stor enighet om positiv effekt. Kan være et viktig første trinn i en prosess.

12 Bruk i undervisning: Digitale læringsressurser
En mengde ulike ressurser utviklet de siste årene, fra enkle tekstbaserte til større multimediale og interaktive læreprogram Vi har ikke fått gode oversikter over god/dårlig praksis fordi kunnskap om dette er spredt på lærestedene Lite utveksling av digitale læremidler mellom læresteder Liten utveksling kan ha mange årsaker Kontekstavhengighet Konkurranse Manglende kompetanse i bruk av ressurser utviklet av andre Kulturelle hinder Rettighetsproblemer Vanskelig å få oversikt Ikke økonomi til å kjøpe

13

14 Bruk i undervisning: overordnede trekk
Betydelig økt bruk pga LMS Mest enkel bruk, i noen tilfeller betydelig omlegging av pedagogikk Samme utvikling som ellers i Europa Påpekt av implementering tar lang tid, og at prosessen ikke kan forseres

15 Bruk i undervisning: Studenvurdering støttet av IKT
To former Enkel administrasjon av innleveringer Mer avansert, støtte til læreprosesser Det enkle vanligst. Langt mindre av avansert bruk, men dette har potensial for å endre pedagogikk Motivert av Kvalitetsreformen. Mulig problem: korte kurs i kvalitetsreformen og mulig ”evalueringstretthet”

16 Bruk av IKT: problemstillinger for videre evaluering
Hva er effektene av LMS-innføring for undervisning, pedagogisk refleksjon og implementering (informasjon fra fagansatte og studenter) Hvorfor ikke deling av digitale læringsressurser? Hva er effekt av økt tilgang til digitale bibliotekressurser? Hvordan drives studentvurdering ved hjelp av IKT, og hva er effektene? (positive og negative)

17 FoU Data på 800 publiserte eller pågående FoU-arbeider
Titlene sier lite om problemområder og problemstillinger Oversikten kan ikke brukes direkte for å analysere dekning av ulike områder/kunnskapshull Må gi inn i arbeidene for å gjøre dette Samarbeid med forskere viktig. Allerede innledet med InterMedia ved UiO (for å se på FoU knyttet til lærerutdanningen)

18 Viktigste problemstillinger
Effekter av LMS Hvorfor ikke deling av digitale læringsressurser? Effekter av organisering av kompetanseutvikling for implementering Effekter av studentvurdering ved hjelp av IKT

19 Oppfølgingstiltak Tre muligheter:
Omfattende statusevaluering (mange problemstillinger) Mindre omfattende statusevaluering (de viktigste problemstillingene) Undersøkelse over tid (de viktigste problemstillingene)


Laste ned ppt "Utredning om digital tilstand i høyere utdanning – om forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google