Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 11 Hovedstyremøte 25. juni 2008. Norges Bank 22 Kilde: Statistisk sentralbyrå Vektet median KPI-JAE 1) 20 prosent trimmet snitt KPI Ulike.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 11 Hovedstyremøte 25. juni 2008. Norges Bank 22 Kilde: Statistisk sentralbyrå Vektet median KPI-JAE 1) 20 prosent trimmet snitt KPI Ulike."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 11 Hovedstyremøte 25. juni 2008

2 Norges Bank 22 Kilde: Statistisk sentralbyrå Vektet median KPI-JAE 1) 20 prosent trimmet snitt KPI Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – mai 2008 1) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer

3 Norges Bank 3 KPI, KPI-JAE 1) og KPIXE 2) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – desember 2008 3) KPI-JAE KPIXE Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank KPI 1) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer 2) KPIXE: KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser 3) Anslag for juni - desember 2008

4 Norges Bank 4 Norskproduserte varer og tjenester (0,7) Importerte konsumvarer (0,3) KPI-JAE Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank KPI-JAE 1) Totalt og fordelt etter importerte og innenlandsk produserte varer og tjenester 2). Anslag fra PPR 1/08 (stiplet). Tolvmånedersvekst. Prosent 1) KPI justert for avgifter og uten energivarer 2) Norges Banks beregninger

5 Norges Bank 5 Forventet konsumprisvekst om to og fem år 1) Prosent. 2. kvartal 2002 – 2. kvartal 2008 Forventet konsumprisvekst om 2 år Forventet konsumprisvekst om 5 år 1) Gjennomsnitt av forventningene til arbeidslivsorganisasjoner og eksperter i finansnæringen og akademia Kilde: TNS Gallup

6 Norges Bank 6 Tremåneders realrente 1), styringsrealrente 1), tiårs realrente 2) og den normale realrenten i Norge 3) Prosent. Kvartalstall. 1. kvartal 1996 – 2. kvartal 2008 4) 1) Deflatert med tolv kvartalers glidende gjennomsnitt (sentrert) av inflasjonen målt ved KPI. Anslag på KPI fra PPR 2/08 er lagt til grunn 2) Tiårs swaprente deflatert med inflasjonsmålet 3) Beregninger kan indikere at den normale realrenten for Norge for tiden ligger i den nedre enden av området 2½ - 3½ prosent 4) Gjennomsnitt fra 1. april til 20. juni er benyttet for 2. kvartal 2008 Intervall for normal realrente Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Tremåneders realrente Tiårs realrente Styringsrealrente

7 Norges Bank 7 Kapasitetsutnytting 1) Knapphet på arbeidskraft 2) Norges Banks regionale nettverk. Kapasitetsskranker Prosent. Januar 2005 – mai 2008 1) Andel som svarer at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i etterspørselen 2) Andel som svarer at tilgang på arbeidskraft vil være en begrensende faktor for økt produksjon/omsetning Kilde: Norges Bank

8 Norges Bank 8 BNP Fastlands-Norge 1) og anslag Firekvartalersvekst. Sesongjustert. Prosent 1. kvartal 2005 – 4. kvartal 2008 SAM PPR 2/08 Fastlands-Norge Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 1) Markedsverdi

9 Norges Bank 9 Oljepris (Brent Blend) i USD per fat Terminpriser (stiplede linjer) 1) I USD 23. juni 08 Kilder: Thomson Reuters, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 10. mars 08 (PPR 1/08) Prisindekser 1) for norsk eksport i NOK 1. kv. 2002=100. 1.kv. 2002-1.kv. 2008 28. mai 08

10 Norges Bank 10 Investeringsstatistikk for petroleumsindustrien Antatte og utførte investeringer (løpende priser). Milliarder kroner. 2005 – 2009 Kilde: Statistisk sentralbyrå Anslag gitt inneværende år

11 Norges Bank 11 Internasjonale råvarepriser 1) Indeks, uke 1 2002 = 100. Uke 1 2002 – uke 25 2008 Kilder: Thomson Reuters, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Jordbruksprodukter utenom mat Matvarer Industrivarer Samlet råvareindeks Metaller 1) I USD

12 Norges Bank 12 Konsumprisvekst utland Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – mai 2008 UK Euroområdet USA Japan Sverige Kilde: Thomson Reuters Russland Brasil India 1) Kina 1) Engrospriser

13 Norges Bank 13 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Styringsrenter og terminrenter 28. mai og 23. juni 2008 Norge USA Euroområdet 23. juni 2008 Etter forrige rentemøte (28. mai 2008) Storbritannia

14 Norges Bank 14 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank I-44 (venstre akse) Veid rentedifferanse (høyre akse) 28. mai 2008 23. juni 2008 1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs Tremåneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44) 1) Januar 2002 – desember 2010 23. juni 2008

15 Norges Bank 15 Realvalutakurser Avvik fra gjennomsnittet 1970 – 2007. Prosent Snitt januar - juni 2008 1) Relative konsumpriser Relative lønninger Kilder: Statistisk sentralbyrå, Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU), Finansdepartementet og Norges Bank Gjennomsnitt for ”oljealderen” 1) Tall for 2008 er gjennomsnitt for utviklingen fram til 23. juni

16 Norges Bank 16 Boliglånsmarked Aksjemarked Kilde: Thomson Reuters Kredittmarked Kredittderivatmarked Bear Stearns Europeisk finans (Itraxx-indeks) Merrill Lynch JP Morgan Chase Norge OSEBX Europa Stoxx S&P 500 USA, BBB Europa, BBB Storbritannia Tyskland Spania Danmark Irland Norge

17 Norges Bank 17 Differanse mellom tremåneders pengemarkedsrente og markedets forventninger om styringsrenten 1) Prosentenheter. Historisk (fra 1. juni 2007) og fremover (per 23. juni 2008) Norge 2) USA Storbritannia Euroområdet Kilder: Bloomberg, Thomson Reuters og Norges Bank 1) Forventet styringsrente er avledet fra Overnight Indexed Swap (OIS) renter. For Norge er tallene anslag på markedets forventninger om styringsrenten

18 Norges Bank 18 Kilde: Statistisk sentralbyrå Rentemargin Utlånsmargin Innskuddsmargin Bankenes rentemargin 1) Oppdeling i innskudds- og utlånsmargin. 2) Prosentenheter 1) Alle banker i Norge 2) Innskudds- og utlånsmargin er målt mot 3-måneders pengemarkedsrente

19 Norges Bank 19 Boliglånsrente Pengemarkedsrente Styringsrenten, pengemarkedsrente 1) og bankenes utlånsrenter på nye lån 2) Prosent. 3. mai 2007 – 23. juni 2008 Kilder: Norsk familieøkonomi AS og Norges Bank 1) Tremåneders NIBOR (effektiv) 2) Renter på nye boliglån på 1 million kroner innenfor 60% av kjøpesum med flytende rente. Tall for de 20 største bankene, vektet etter markedsandeler Styringsrenten

20 Norges Bank 20 Kilde: Norges Bank Styringsrenten i referansebanene i PPR 1/08 og PPR 2/08 med usikkerhetsvifte fra PPR 1/08. Prosent PPR 1/08 PPR 2/08 90% 70% 50% 30%

21 Norges Bank 21 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Referansebanene i PPR 2/08. Prosent Produksjonsgap KPIXE 1) KPI 90% 70% 50% 30% Styringsrente 1) KPIXE: KPI justert for avgiftsendringer og midlertidige endringer i energipriser

22 Norges Bank 22 Styringsrenten Kilde: Norges Bank Strategiintervall 1/05 3/04 2/05 3/05 1/06 2/06 3/06 2/07 1/07 3/07 PPR 2/08 1/08 PPR 1/08 2/08

23 Norges Bank 23 Hovedstyremøte 25. juni 2008


Laste ned ppt "Norges Bank 11 Hovedstyremøte 25. juni 2008. Norges Bank 22 Kilde: Statistisk sentralbyrå Vektet median KPI-JAE 1) 20 prosent trimmet snitt KPI Ulike."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google