Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 1 Hovedstyremøte 26. september 2007. Norges Bank Kilde: Consensus Forecasts 2007 2008 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 26. september 2007. Norges Bank Kilde: Consensus Forecasts 2007 2008 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 1 Hovedstyremøte 26. september 2007

2 Norges Bank Kilde: Consensus Forecasts 2007 2008 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 2

3 Norges Bank SentralbankDatoKommentar Fed 17. augustFed senker diskontorenten midlertidig fra 6,25 til 5,75 prosent. 24. august Øker løpetiden på lån- opp til 30 dager. Utvidelse av papirer som godtas som sikkerhet for lån. 18. september Fed senker styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 4,75 prosent (på forhånd var det en liten overvekt i forventningene for 0,25 prosentpoeng). ECB 23. augustEkstraordinær 3 mnd tilførsel. 6. septemberECB holder renten uendret (som ventet av flertallet i markedet). Bank of England 5., 13., og 20. september Reservekravmålet og svingningsmarginene økes i flere omganger. 6. septemberBoE holder styringsrenten uendret (som ventet av flertallet i markedet). 14. og 19. september BoE tilbyr ”nødlån” til Northern Rock. 19. september BoE tilbyr likviditet med 3 mnd løpetid. Utvidelse av papirer som godtas som sikkerhet for lån. Nye tiltak fra sentralbanker (siden 15. august)

4 Norges Bank 4 Boligpriser 1) og igangsetting av boliger i USA Sesongjustert. Tolvmånedersvekst 2) Januar 2003 – august 2007 1) Medianpris på boliger 2) Tremåneders glidende gjennomsnitt Igangsetting av boliger Eksisterende boliger Nye boliger Kilder: Reuters (EcoWin) og Norges Bank

5 Norges Bank Kilde: Reuters (EcoWin) USA Japan Fremvoksende økonomier Norge Euroområdet Aksjer Indekser, 1. november 2006 = 100. 1. november 2006 – 24. september 2007 5

6 Norges Bank Kredittpåslag på foretaksobligasjoner i USA og Europa gradert BBB og på gjeld til fremvoksende økonomier Prosentpoeng. 1. januar 2004 – 24. september 2007 Kilde: Reuters (EcoWin) USA Europa 6 Fremvoksende økonomier

7 Norges Bank Pris på sikring mot kredittrisiko. 5-årige CDS-priser Basispunkter. 1. januar 2007 – 24. september 2007 Kilder: Bloomberg, Reuters og Thomson Datastream 7 DnB NOR JP Morgan Chase Europeiske banker (Itraxx-indeks) Citigroup Bear Stearns

8 Norges Bank Kilder: Reuters (EcoWin) og Norges Bank USA Euroområdet Storbritannia Norge 2) Differanse mellom pengemarkedsrente og forventet styringsrente 1) Tremåneders løpetid. Prosentpoeng. 1. april – 24. september 2007 1) Forventet styringsrente er målt ved Overnight indexed swap (OIS) 2) Anslag. Anslagene for de siste tre månedene er basert på sannsynlighetsovervekt for renteheving i september og desember. Før dette er anslagene basert på faktiske styringsrenter

9 Norges Bank Pengemarkeder Tremåneders LIBOR/NIBOR. Prosent. 1. april – 24. september 2007 Kilde: Reuters (EcoWin) 9 USA Norge Euroområdet Storbritannia

10 Norges Bank Norge USA Euroområdet 24. september 2007 Etter forrige rentemøte (16. august 2007) Storbritannia Styringsrenter og terminrenter 16. august og 24. september 2007 Kilder: Reuters (EcoWin), Bloomberg og Norges Bank

11 Norges Bank Markedet 24. september 2007 Markedet etter forrige rentemøte (16. august 2007) Referansebane PPR 2/07 Kilder: Reuters og Norges Bank Styringsrenten i referansebanen og beregnede terminrenter 1) Prosent. Per 24. september 2007 1) I beregningen er det trukket fra en kredittrisikopremie samt en beregningsteknisk differanse på 0,20 prosentpoeng for å gjøre terminrentene sammenliknbare med styringsrenten

12 Norges Bank Handelspartnernes terminrentekurve Tremåneders nominelle pengemarkedsrenter Prosent. Per 24. september Referansebane PPR 2/07 Markedet etter forrige rentemøte (16. august 2007) Markedet 24. september 2007 Kilder: Reuters (EcoWin) og Norges Bank

13 Norges Bank Kilder: Bloomberg, Reuters (EcoWin) og Norges Bank I-44 (venstre akse) Veid rentedifferanse (høyre akse) 24. september 2007 1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs Tremåneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44) 1) Januar 2002 – desember 2010 Gjennomsnitt 1. - 24. september 2007 Etter forrige rentemøte (16. august 2007) 13

14 Norges Bank 14 Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – august 2007 Høyeste indikator Laveste indikator KPI Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 1) Høyeste og laveste indikator av KPI-JAE, en vektet median og et trimmet gjennomsnitt av delindeksene i KPI Inflasjonsmål

15 Norges Bank KPI-JAE 1) Totalt og fordelt etter importerte og innenlandsk produserte varer og tjenester 2). Anslag fra PPR 2/07 (stiplet). Tolvmånedersvekst. Prosent Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Norskproduserte varer og tjenester (0,7) Importerte konsumvarer (0,3) KPI-JAE 15 1) KPI justert for avgifter og uten energivarer. Det er i tillegg justert for beregnet virkning av reduserte maksimalpriser i barnehager i 2006 2) Norges Banks beregninger

16 Norges Bank 16 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Arbeids- og velferdsetaten (NAV) Arbeidsmarkedet 1) Omleggingene av AKU har gitt brudd i tidsserien mellom 2005 og 2006 AKU-ledighet Registrerte ledige Sysselsetting Antall tusen personer Arbeidsledighet Prosent. Sesongjustert AKU 1) KNR

17 Norges Bank Investeringstellingen. Oljevirksomhet Antatte og utførte investeringer. Milliarder kroner 2007 2003 2004 2005 2006 Anslag gitt året før Endelige tall Anslag gitt inneværende år Kilde: Statistisk sentralbyrå 2008

18 Norges Bank Investeringstellingen. Industri Antatte og utførte investeringer. Milliarder kroner Kilde: Statistisk sentralbyrå 2007 2003 2004 2005 2006 Anslag gitt året før Endelige tall Anslag gitt inneværende år 2008

19 Norges Bank Varekonsumindeksen Volum. Sesongjustert. Januar 2000 – juli 2007 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 19

20 Norges Bank Lønn per produsert enhet i Fastlands-Norge Firekvartalersvekst. Glattet. Prosent. 1. kvartal 1996 – 2. kvartal 2007 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

21 Norges Bank Lønnsandel 1) Prosent. 1996 – 2006 Kilder: Statistisk sentralbyrå, NAV og Norges Bank 1) Lønnskostnader som andel av faktorinntekt. Markedsrettet virksomhet i Fastlands-Norge

22 Norges Bank Foretakenes kreditt 1) og likvide midler 2) Tolvmånedersvekst 3). Prosent. Januar 2000 – juli 2007 (K3 til juni) Kilde: Statistisk sentralbyrå Samlet kreditt (K3) Pengemengde (M2) 1) Ikke-finansielle foretak i Fastlands-Norge (K3) 2) Ikke-finansielle foretaks pengemengde (M2) 3) Transaksjonsbasert vekstberegning 22

23 Norges Bank 23 Boligpriser og husholdningers gjeld Vekst fra samme måned/kvartal året før. Prosent Januar 2001 – august 2007 (K2 til juli) Boligpriser Gjeld Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes forening, FINN.no, ECON, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Eiendomsmegler- bransjen Statistisk sentralbyrå K2

24 Norges Bank 1/05 3/04 2/05 3/05 1/06 2/06 3/06 2/07 1/07 Styringsrenten Kilde: Norges Bank PPR 2/07 Strategiintervall Rentebeslutning 15. august

25 Norges Bank 25 Pengepolitisk strategi Forløpet for renten som skisseres i PPR 2/07, uttrykker hovedstyrets avveiing mellom hensynet til å bringe inflasjonen opp mot målet og hensynet til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting. I lys av denne avveiingen vil økningen i renten skje gradvis, slik at vi kan vurdere virkningene av renteendringer og annen ny informasjon om den økonomiske utviklingen. Når vi har et inflasjonsmål, følger det at vi vil være vare for virkningene på kronekursen av økte renter når prisstigningen er lav. Styringsrenten bør ligge i intervallet 4½ - 5½ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 31. oktober, betinget av at den økonomiske utviklingen blir om lag som anslått. Pengepolitisk rapport 2/07


Laste ned ppt "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 26. september 2007. Norges Bank Kilde: Consensus Forecasts 2007 2008 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google