Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny handlingsplan for økt tilgjengelighet i 2008 - Presentasjon - Soria Moria erklæringen - Statsbudsjettet for 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny handlingsplan for økt tilgjengelighet i 2008 - Presentasjon - Soria Moria erklæringen - Statsbudsjettet for 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny handlingsplan for økt tilgjengelighet i 2008 - Presentasjon - Soria Moria erklæringen - Statsbudsjettet for 2007

2 2 Handlingsplan om økt tilgjengelighet Eksisterende handlingsplan Fram til 2010 – over 100 tiltak Økonomisk ramme Ny handlingsplan i 2008

3 3 Ny handlingsplan Rapport fra Nasjonalt Dokumentasjonssenter og SRFF Rapport fra Nasjonalt Dokumentasjonssenter og SHDIR Gap mellom politiske mål og virkelig situasjon når det gjelder tilgjengelighet m h t utemiljøer, bygninger og anlegg.

4 4 Ny handlingsplan Ny plan er forankret i Statssekretærutvalget Målet for en ny plan er å fjerne hindringer innen et gitt årstall og forebygge at nye hindringer skapes. Det legges opp til omfattende brukermedvirkning i utviklingsprosessen. Planens arbeidstittel foreslås å være ”Norge tilgjengelig innen 2020”. Sentrale innsatsområder i planen vil være bygg, uteområder/planlegging, transport, IKT og arbeid.

5 5 Ny handlingsplan Alle departementer skal fastsette en forpliktende tidsplan for når tilgjengelighet innenfor egne ansvarsområder skal nås. Planen skal ha konkrete hovedmål og delmål med tidsfrister. Det startes et arbeid med å utvikle nasjonale indikatorer for universell utforming som måler grad av tilgjengelighet innenfor de forskjellige innsatsområdene. AID vil ha koordinerings- ansvar for ny plan. Arbeidet vil skje i nært samarbeid med MD og andre berørte departementer.

6 6 Ny handlingsplan Planen skal godkjennes av Regjeringen og legges fram sammen med statsbudsjettet for 2009. Nåværende plan avsluttes ved utgangen av 2008. Ikke avsluttede prosjekter videreføres i ny plan. Det er viktig å koble arbeidet med planen til budsjettarbeidet. Arbeidet med tilgjengelighet vil kreve en innsats over flere år og vil kreve en rullerende plan. Brukermedvirkning sikres ved involvering av SRFF i planarbeidet. Det vil også være direkte kontakt med frivillige organisasjoner på feltet. Arbeidet med ny handlingsplan må ses i sammenheng med det pågående arbeidet med ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov og ny bygnings- og gjennomføringsdel i plan- og bygningsloven.

7 7 Diskriminerings- og tilgjengelighetslov Syse utvalget avga innstilling NOU 2005:8 i mai 2005 JD sendte saken på høring sommeren 2005 Høring avsluttet årsskiftet 2005-2006 180-190 uttalelser kom inn AID har ansvaret for oppfølgningen av Syseutvalgets lovforslag Prosjekt i AID og interdepartemental arbeidsgruppe Kontakt med SRFF og organisasjonene. Et forum er etablert

8 8 Mål: Ny lov i 2009 Ot prp høsten 2007 Både diskrimineringsforbud og tilrettelegging. Store utfordringer knyttet til tilgjengelighetsdelen Harmonisering – Særlig med diskrimineringsloven Virkeområder: Alle samfunnsområder, unntatt familieliv og personlige forhold

9 9 Tilgjengelighet – Forslaget i NOU Plikt til generell tilrettelegging (UU) Plikt til individuell tilrettelegging Plikt til universell utforming av bygg, anlegg og uteområder rettet mot allmennheten - Tidsfrister: Nybygg mv frist 1.1 2009 - Eksisterende bygg 1.1. 2019 - Mindretallet også tidsfrister innen IKT og transport

10 10 Hva er universell utforming Generell definisjon i handlingsplanen: UU betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. * Syseutvalget foreslo at Universell utforming innføres som en rettslig standard i loven

11 11 Hva er funksjonshemming? Nedsatt funksjonsevne er tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. Det kan f eks dreie seg om nedsatt bevegelses-, syns - eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon, eller ulike funksjonsnedsettelser p g a allergi, hjerte- eller lungesykdommer. Funksjonshemming foreligger når det er et gap mellom individets forutsetninger og omgivelsenes utforming eller krav til funksjon

12 12 Nye utredninger IKT og transport utredes med frist 1. mars 2007. SD utreder tidsfrister for ny og eksisterende transport, avgrensninger, økonomiske og administrative konsekvenser, lovfesting mv FAD utreder tilsvarende for IKT


Laste ned ppt "Ny handlingsplan for økt tilgjengelighet i 2008 - Presentasjon - Soria Moria erklæringen - Statsbudsjettet for 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google