Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedtrekk. Presentasjon 2006 Strategisk endring Hvorfor programmet? Hvordan skape endring? Hva slags endring?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedtrekk. Presentasjon 2006 Strategisk endring Hvorfor programmet? Hvordan skape endring? Hva slags endring?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedtrekk

2 Presentasjon 2006 Strategisk endring Hvorfor programmet? Hvordan skape endring? Hva slags endring?

3 Presentasjon 2006 Hvorfor programmet? Regjeringen –Satsing på lokalt miljøvern og bærekraftige lokalsamfunn (St meld nr 21 2004-2005) –Styrke samfunnsutviklerrollen og øke miljøkompetansen i kommunene (Statsbudsjettet 2006) KS –Styrke samfunnsutviklerrollen –Bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling –Den samfunnsaktive kommunen Kommunene 200 kommuner ? Piloter høsten 2006 –Ønsker å ta et bedre grep om samfunnsutviklerrollen (kommunestrukturprosjektet) –Ønsker å integrere samfunnsutviklerrollen i det ordinære plan- og styringssystemet

4 Presentasjon 2006 Hva slags endring? Programmets formål –Utvikle en mer offensiv politikk for miljø og samfunnsutvikling, sammen med kommunesamfunnet –Styrket kompetanse –Utvikle og ta i bruk verktøy og arbeidsformer –Frembringe nasjonale indikasjoner –Gi grunnlag for å videreutvikle statlige rammebetingelser og virkemidler Handler om forbedring –Forbedring i kommunen – utnytte det lokalpolitiske handlingsrommet –Forbedring i nasjonal politikk – utvide det lokalpolitiske handlingsrommet

5 Presentasjon 2006 Hvordan skape endring? KOMMUNENETTVERK FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING –Arbeide med minst to tema –Knyttes til pågående prosesser og forsterke disse i miljø- og bærekraftig retning –Samarbeide med fylkesmennene og aktivt trekke med regionale og nasjonale ressursmiljøer –Satsingen i kommunene skal forankres i overordnet planlegging og integreres i ordinære plan- og styringssystem –Resultater skal formidles lokalt og være et grunnlag for utvikling og bruk av KOSTRA og www.miljostatus.nowww.miljostatus.no Handler om kunnskap og læring, med sikte på forbedring

6 Presentasjon 2006 Kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling KUNNSKAP LÆRING FORBEDRING

7 Presentasjon 2006 Temaene Klima og energi Viktige arealpolitiske hensyn Friluftsliv, folkehelse og livskvalitet Samarbeid med Sør og Øst Framtidsrettet produksjon og forbruk. Miljøbasert næringsutvikling Kulturarven som grunnlag for nærings- og samfunnsutvikling

8 Presentasjon 2006 Nettverkenes formål: Å utvikle en offensiv politikk for miljø- og samfunnsutvikling i deltakerkommunene, i nært samarbeid med innbyggere, frivillige organisasjoner, næringsliv, regionale og statlige myndigheter. Å styrke kommunenes kompetanse innen miljø- og samfunnsutvikling Å utvikle og ta i bruk verktøy og arbeidsformer som støtter det lokale arbeidet for miljø- og samfunnsutvikling Å frembringe nasjonale indikasjoner for den utviklingen som skjer i kommunene med hensyn til miljø- og samfunnsutvikling Å gi grunnlag for å videreutvikle statlige rammebetingelser og virkemidler for det lokale arbeidet knyttet til miljø- og samfunnsutvikling

9 Presentasjon 2006 Hva bidrar KS med? Identifisere status, utviklingstrekk og mulige innsatsområder i deltakerkommunene med grunnlag i indikatorer for miljø og samfunn Informere nettverkene om gode eksempler, verktøy og arbeidsformer Involvere ressursmiljøer og beslektede satsinger som kan støtte opp om nettverksarbeidet Inspirere til videre innsats gjennom erfaringsutveksling, læring og forbedring Illustrere behov for bedre rammevilkår og virkemidler med erfaringer fra nettverkskommunene Nettverksmidler, ca 25 000,- pr år pr nettverk

10 Presentasjon 2006 Andre ressurser Direktoratet for naturforvaltning har utlyst midler som nettverkene kan søke på Fylkesmannen skal bidra med kompetanse og oppfølging Andre regionale aktører

11 Presentasjon 2006 Rådgivere ( 9 stk) Rådgiverne skal Invitere, inspirere og inkludere kommune Identifisere status, utvikingstrekk og innsatsområder i deltakerkommunene Informere nettverkene om gode eksepler, verktøy og arbeidsformer Involvere regionale aktører som kan støtte opp om nettverksarbeidet

12 Presentasjon 2006 Hva forventes av deltakerne? Politisk vedtak om deltakelse og forankring i administrativ ledelse Dekke egne utgifter til reise og opphold Aktiv deltakelse fra de som er direkte berørt: –Politikere –Toppledelse –Plan, styring, miljø og samfunn Knytte satsingen til overordnet planlegging Integrere i ordinære plan- og styringssystemer Eget utviklingsarbeid mellom samlingene

13 Presentasjon 2006 Flere nettverksrunder 1. nettverksrunde –Okt. 2006 – des. 2007 –Mulighet for å gå over i 2. runde direkte, eller å justere tema/deltakere 2. nettverksrunde –Jan 2008 – Juni 2009 –Fokus på folkevalgte etter lokalvalget 3. nettverksrunde –Juni 2009 – des 2010 –Fokus på nye KOSTRA-tall

14 Presentasjon 2006 5 Pilotnettverk: Nord- Gudbrandsdalen ((Skjåk, Lom, Sel, Vågå, Dovre, Lesja) Nedre Glomma regionen ( Hvaler, Sarpsborg, Fredrikstad) Lindesnesregionen ( Lindesnes, mandal, Audnedal, Marnardal) Aktørorientert miljøforvaltning ( Hole, Lier, Drammen, Nedre Eiker) Overordnet planlegging og samfunnsutvikling ( Nittedal, Norddal, Masfjorden, Øvre Eiker og Oslo)

15 Presentasjon 2006 Pilotnettverkene Funksjon: Sikre at programmet er relevant for norske kommuner Rolle: –Bidra i oppstarten –Ligge noen måneder foran samlinger i det ordinære nettverksarbeidet –Gjennomføre utviklingsprosjekter på vegne av programmet, som kanaliseres inn til samlingene

16 Presentasjon 2006 Indi- kator Inter- aksjon Inte- grering Reg plan Ramme K/EBOsN-G ArealNGRBNi, No, Ma, Ra LindN-G Fri&LivBØE, Ra, Os LindN-G P&FNGRNi, No, Ko, Ra, Os Lind KulturNo, Ma, ØE, Ko N-G SørOs

17 Presentasjon 2006 Universell utforming innenfor kommunenettverk for miljø – og samfunnsutviking. Som nettverkstema? LIVSKRAFTIGE KOMMUNER – den sosiale dimensjonen LIV KRAFT RETNING (bevegelse og utvikling) Kjennetegn velfungerende lokalsamfunn: Vital, lokal selvstyre Allsidig, demokratisk foreningsliv Full sysselsetting, høy yrkesdeltakelse Økologisk bærekraftig utviking TRIVSEL For alle … de som er funksjonshemmede, barn og unge, eldre osv.

18 Presentasjon 2006 UU innenfor alle områder som et overordna prinsipp eller Spes innenfor temaene : Folkehelse og livskvalitet Arealpolitiske hensyn og friluftsliv KS er oppatt av å lage et system hvor en kan formidle gode eksepler- Her kan UU inngå.


Laste ned ppt "Hovedtrekk. Presentasjon 2006 Strategisk endring Hvorfor programmet? Hvordan skape endring? Hva slags endring?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google