Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølging HMS-melding Møte i SF 10.02.05 Rapport om ”Myndighetenes regulering av HMS i petroleumsvirksomheten – fokus på beslutningsgrunnlaget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølging HMS-melding Møte i SF 10.02.05 Rapport om ”Myndighetenes regulering av HMS i petroleumsvirksomheten – fokus på beslutningsgrunnlaget."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølging HMS-melding Møte i SF 10.02.05 Rapport om ”Myndighetenes regulering av HMS i petroleumsvirksomheten – fokus på beslutningsgrunnlaget

2 Januar FebruarMarsApril Mai JuniJuli Arbeid med innspill som skal utgjøre et første utkast til HMS-melding Ferdig utkast til temaliste Eksterne og interne utredninger Tilbakemelding på status tiltak – rapport arbeidstakermedvirkning Videre arbeid med HMS-meldingen - Temaliste utarbeidet - Ferdigstille pågående eksterne utredninger * Serosrapport – ” Myndighetenes regulering av HMS i petroleumssektoren” * Stami/ECON – ” Kostnader ved arbeidsulykker og arbeidsbetinget sykdom på sokkelen” Første halvår-2005 - oversikt

3 Utredningsrapport utarbeidet av SEROS med faglig bistand fra Ptil Formålet har vært å bidra til en bedre forståelse for samfunns- messige begrunnelser som kan ligge til grunn for regulering av HMS Analytisk gjennomgang av viktige elementer som inngår i beslutnings- underlaget ved regelverksutforming Utviklet en modell for å systematisere viktige elementer som kan inngå i myndighetenes regelverksutforming

4 Regelverksutforming Klargjøre u tfordringer og problemstillinger Beskrive formål Identifisere relevante hensyn Vurdere alternative virkemidler og tiltak Identifisere relevante effekter Gjennomføre effektvurdering Myndighetenes gjennomgang og beslutning Implementering Evaluering Overordnede hensyn Politiske føringer Etiske vurderinger Anvendelse av føre-var og forsiktighetsprinsipper Samfunnsmessige vurderinger knyttet til storulykker og miljørisiko Teknologiske, styringsmessige og organisatoriske forhold Arbeidsmiljøhensyn Partsinvolvering, konsensus Kunnskapsutvikling Interessenter Samfunnsinteresser Regulerende myndigheter Kommersielle aktører Arbeidstaker/arbeidsgiver Viktige elementer ifm regelverksutforming

5

6 Viktige forhold som er drøftet Politiske føringer som fremkommer i stortingsmeldinger og Stortingets behandling av disse Føringen om å være foregangsnæring Nullfilosofi mht ulykker Etiske vurderinger Involvering av de som blir eksponert for risiko Plikten til risikoreduksjon Anvendelse av føre-var- og forsiktighetsprinsippet Føre-var-prinsippet er til tross for stor utbredelse ikke entydig definert Høy grad av usikkerhet gir i sin alminnelighet grunn til en forsiktighets-tilnærming, f.eks gjennom krav til barrierer og robuste løsninger Områder hvor det kan være betydelig usikkerhet knyttet til konsekvensbildet er langsiktige helseeffekter og effekter på ytre miljø.

7 Viktige forhold som er drøftet (forts) Samfunnsmessige vurderinger knyttet til storulykkesrisiko og miljørisiko Dersom mange vurderer risikoen forbundet med en aktivitet, som de ikke selv er med på, som uakseptabel, kan dette føre til at ”sosio-politiske” reaksjoner som kan tvinge frem endringer i rammevilkårene for denne virksomheten En storulykke eller en ulykke med store miljøkonsekvenser i petroleumsindustrien kan skape et politisk press som igjen fører til politiske beslutninger som kan ha store konsekvenser for rammevilkårene for sektoren Teknologiske, styringsmessige og organisatoriske krav Myndighetenes regelverksbeslutninger kan også være styrende for virksomhetenes handlingsrom ved valg av teknologiske, organisatoriske og styringsmessige løsninger I forbindelse med en regelverksbeslutning må konsekvensene mht teknologiske, organisatoriske og styringsmessige løsninger vurderes

8 Viktige forhold som er drøftet (forts) Arbeidsmiljøhensyn Ivaretakelse av arbeidsmiljøet er en viktig del av HMS-reguleringen Hvordan skal føringer arbeidsmiljøloven legger mht velferdsmessig standard vektlegges i forbindelse med en regelverksbeslutning? Drøfting av forholdet mellom helse og velferd. (kap 13 i Arbeidlivslovsutvalget (NOU 2004:5)) Drøfting forholdet mellom lov- og avtaleverk Partsinvolvering og konsensus Trepartssamarbeidet som et bærende prinsipp i reguleringen av HMS Drøfting av: –hvordan man på ulike måter involverer partene –hvordan man balanserer de ulike interessemotsetninger som er nedfelt i partsforholdet Kunnskapsutvikling Ulike erfaringer myndighetene kan vektlegge ved utforming av konkrete regelverkskrav Hvordan erfaringer med praktisering av regelverket påvirker utforming av konkrete regelverkskrav Anvendelse av fagkunnskap som erverves gjennom forskning og utvikling, både i Norge og internasjonalt

9 Viktige forhold som er drøftet (forts) Relevante effekter Gjennomgang av mulige nytteeffekter og tiltakskostnader knyttet til et regelverkskrav –Risikoeffekter –Effekter på produksjon og produksjonsstrategi –Nytteeffekter knyttet til HMS-tiltak rettet mot styring av virksomheten –Dynamiske verdiskapingseffekter knyttet til høye HMS-krav –Effekter på arbeidsmiljø –Bedriftsøkonomiske kostnader knyttet til HMS-tiltak (investeringer, driftskostnader, nedetid, fortrengning av andre prosjekter ifm revisjonsstans) –Tiltakskostnader båret av offentlig sektor Gjennomføring av effektvurderinger Forutsetninger mht hvordan virksomhetene tilpasser seg et regelverkskrav Verdsetting av effekter Ulike metoder mht verdsetting av effekter – forskjellen mellom disse er hvor langt de går i i kvantifisere effekter –Særlig en diskusjon rundt bruken av nytte-kostnadsanalyse

10 Viktige forhold som er drøftet (forts) Myndighetenes beslutning Tilfeller hvor beslutningsgrunnlaget gir et entydig råd I mange situasjoner vil effektbildet være komplekst og overordede hensyn vektlegges – beslutning basert på skjønn –Tilgjengelig beslutningsgrunnlag, beslutningen etterprøvbar Et sentralt poeng avslutningsvis Viktigheten av å involvere partene i arbeidet med å utforme selve beslutningsgrunnlaget


Laste ned ppt "Oppfølging HMS-melding Møte i SF 10.02.05 Rapport om ”Myndighetenes regulering av HMS i petroleumsvirksomheten – fokus på beslutningsgrunnlaget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google