Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NTP: Sør-Trøndelags posisjon og viktigste saker. Samle kreftene Gjennomslag sentralt oppnås ved Klare og forståelige prioriteringer Enhetlig og samlet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NTP: Sør-Trøndelags posisjon og viktigste saker. Samle kreftene Gjennomslag sentralt oppnås ved Klare og forståelige prioriteringer Enhetlig og samlet."— Utskrift av presentasjonen:

1 NTP: Sør-Trøndelags posisjon og viktigste saker

2 Samle kreftene Gjennomslag sentralt oppnås ved Klare og forståelige prioriteringer Enhetlig og samlet opptreden Derfor viktig nå: Tydeliggjøre de viktigste prosjektene for S-T i NTP Forankring og oppslutning i fylket/regionen Aktivt informasjons- og påvirkningsarbeid

3 Målsettinger for Sør-Trøndelag E6 Sør – 3 ”pakker” (FT 25.2.09) Pakke 1: Tonstad-Jaktøien – Inngår i Miljøpakke Trondheim Som også = Sluppen – Stavne – Bompengeinnkreving ”betydelig” – Mål: Iverksetting 2010 Pakke 2: Skjerdingstad – Håggåtunnelen (Støren) – Bompengeinnkreving ca 80% –Mål: Iverksetting 2012/13 Pakke 3: Sør for Støren – Oppdal sentrum, iverksetting 2010 – Korporals bru-Vindalsliene, iverksetting 2010 – Begge forutsatt 100% statlig finansiert, men kan se hele strekningen som én samlet pakke (med bompenger) hvor statens andel inngår E39 Harangen - Høgkjølen Iverksetting 2010 Elektrifisering Trønderbanen Iverksetting 2010-13 (første del av planperioden) Økt ramme Øvrige riksveger Mål: Doblet ramme, evt betydelig bedre vilkår for satsing i 10- årsperioden For eksempel at Vegvesenets planleggingsramme økte fra 14,5 mrd til 30 mrd

4 E6 Pakke 1: Målsettinger Vs. NTP-forslaget STFK Pakke 1: Tonstad-Jaktøien Inngår i Miljøpakke Trondheim Som også = Sluppen–Stavne Betydelig bompengeandel/annen lokal finansiering Mål: Iverksetting 2010 NTP Pakke 1: Jaktøien-Tonstad: 1500 Mkr, oppstart 2010 Foreløpig fullfinansiering med bompenger Sluppen-Stavne: (”aktuelt” med) 300 mill i 2014-2019 Betinget av opplegg for delvis bompengefinansiering.

5 E6 Pakke 2: Målsettinger Vs. NTP-forslaget STFK Pakke 2: Skjerdingstad – Håggåtunnelen (Støren) Bompengeinnkreving ca 80% Mål: Iverksetting 2012/13 NTP Pakke 2: Skjerdingstad – Støren: Ikke omtalt, men indirekte: – SD ”er kjent med at kommunene langs E6 og rv. 3 mellom Oppland grense og Trondheim har gått inn for prinsippet om delvis bompenge- finansiert utbygging av E6 på denne strekningen. – SD ”er i utgangspunktet positiv til et slikt initiativ. Statens eventuelle andel … vil utgjøre den statlige finansieringen av de prosjekter som er foreslått gjennomført eller startet opp i planperioden.”

6 E6 Pakke 3: Målsettinger Vs. NTP-forslaget STFK Pakke 3: Sør for Støren – Oppdal sentrum, iverksetting 2010 – Korporals bru-Vindalsliene, iverksetting 2010 – Begge forutsatt 100% statlig finansiert, men kan se hele strekningen som én samlet pakke (med bompenger) hvor statens andel inngår NTP Pakke 3: Vindalsliene-Korporals bru: – Oppstart i 2010-2013 (70 mill.kr) – Fullføring i 2014-2019 (300 mill.kr), totalt 370 mill.kr, alt statlige midler. E6 Oppdal sentrum: – Statlige midler til fullfinansiering i 2010- 2013. Mer om E6 Soknedalen (også Melhus- Støren?) ”Aktuelt å bruke statlige midler i siste seksårsperiode. Omfanget av utbygging avhenger av om det blir tilslutning til et samlet opplegg for delvis bompenge-finansiering av E6 på strekningen Oppland grense – Trondheim.”

7 E39: Målsettinger Vs. NTP-forslaget STFK E39 Harangen - Høgkjølen 2010-2013 NTP E39 Harangen - Høgkjølen Oppstart 2010-2013 (100 mill) Fullføring i 2014-2019 (260 mill), totalt 360 mill.kr.

8 Øvrige riksveger: Målsettinger Vs. NTP-forslaget Økt ramme Øvrige riksveger Dobling(?) i 10-årsperioden fra 14,5 mrd til 30 mrd Økt ramme Øvrige riksveger – videreført 2009-ramme – vurderes nærmere i Kommuneproposisjonen ifm overføring av vegnett til fylkene – Rentekompensasjons-ordning lansert

9 Trønderbanen: Målsettinger Vs. NTP-forslaget STFK Elektrifisering Trønderbanen 2010-2013 NTP Elektrifisering Trønderbanen Vurderes for 2014-19 ”…oppgradering av strekningen Trondheim-Steinkjer på Trønderbanen. I denne sammenheng vil det også bli vurdert om det skal foretas en elektrifisering av banestrekningen. …vil bli vurdert i andre del av planperioden …elektrifisering av Meråkerbanen, inklusiv behov for fjernstyring og annen opprustning av banen, bli(r) vurdert (samtidig).”

10 Fokus i arbeidet fremover? 1.Sikre og forsterke E6 Støren- Oppdal + E39 a)Forplikte på de forslagene som ligger inne b)Forsere statens bidrag = raskere realisering 2.Vurdere samlet prosjektpakke E6 a)Jf formuleringer om mulig økte statlige midler Soknedal dersom samlet bompengepakke b)Samlet bomfinansiering Melhus- Oppdal – felles innkreving for alle delstrekninger c)Trondheim med, eller se Miljøpakken for seg? 3.Økt statlige bidrag til Miljøpakke Trondheim, inkl E6 a)700 mill til vei og miljøtiltak = 12% statlig bidrag. Oslo/Bergen har 20- 30% b)Merk: Miljøpakken har 15- årsperspektiv, NTP er 10 år. 4.Trønderbanen – fremskynde elektrifisering? 5.Kommuneproposisjonen a)Økonomiske rammer og betingelser for overføring av vegnettet til fylkeskommunene


Laste ned ppt "NTP: Sør-Trøndelags posisjon og viktigste saker. Samle kreftene Gjennomslag sentralt oppnås ved Klare og forståelige prioriteringer Enhetlig og samlet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google