Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolebruksplan 3 Vedtak i fylkestinget 17. desember.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolebruksplan 3 Vedtak i fylkestinget 17. desember."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolebruksplan 3 Vedtak i fylkestinget 17. desember

2 Skolebruksplan 3 - bakgrunn 9 skoler er ikke godkjent etter forskrift –mål om godkjenning innen 2012 Utforme tilbuds- og skolestruktur som samsvarer med bosettingsmønster Desentralisert tilbud Kombinerte skoler/fremtidsrettet/kvalitet Fase 1 FT desember 2007 Fase 2 FT april 2008 Fase 3 FT desember 2008

3 Skolebruksplan 3 - bakgrunn Arbeidet med SBP3 startet våren 2007 Sentrale tema i arbeidet: –Manglende godkjenning, behov oppgradering og vedlikehold –Sammensetting av skolenes tilbudsstruktur i samsvar med politiske mål –Skolenes elevgrunnlag og demografiske utvikling

4 Skolebruksplan 3 – Fase 1 og 2 Fase 1: –Faktagrunnlag kartlagt –Problemstillinger for det videre arbeidet –FT vedtok oppdraget for fase 2 på grunnlag av dette i desember 2007 (13 punkter) Fase 2: –Desentralisert tilbud og kombinerte skoler –Mulighetsstudier (inkl. Gauldal) –Arealbruk

5 Skolebruksplan 3 – Fase 3 Fase 3 –Oppdraget ble gitt gjennom vedtak i FT i april 2008 –Elevgrunnlag Trondheim Syd/vest 2700-2900 Midtbyen 1300-1500 Østbyen 2400-2600 –Tilbudsstrategi i 12 punkter (vedlegg) –Mulighetsstudier i Trondheim (3 bydeler) –Mulighetsstudier Meldal/Orkdal

6 Brukermedvirkning og prosess Styringsgruppe/referansegruppe/prosjektgruppe Brukergrupper alle berørte skoler Elevforum (representanter for elevrådene) Rektormøter Arbeidstakerorganisasjoner AMU Fagenhet for videregående opplæring Pedagogisk arbeidsgruppe

7 Trondheim sør-vest Byåsen –Flere elever på RM –Voksenopplæring? (avklares i 2009) Heimdal –Flere elever på EL og IKT-servicefag Tiller –MK nytt tilbud (30 nye plasser!) –HS beholdes

8 Trondheim sør-vest Skjetlein –Øke innen dagens tilbud –Nybygg, inkl. ridehall –BA opprettholdes Totalt blir det flere elevplasser i sør/vest Ombygging av alle skoler og godkjenning av Skjetlein

9 Trondheim øst Brundalen –Nybygg –Økt elevtall (1220) Strinda –Nybygg –Økt elevtall (1280) Ringve –Slås sammen med Brundalen –Felles rektor fra 1.08.09

10 Trondheim øst Ladejarlen –Slås sammen med Strinda –Felles rektor fra 1.08.09 Framtidig ny skole i Østbyen: Nardo/Nidarvoll Vedtak om lokalisering av fagskolen kommer i 2009

11 Trondheim midtbyen Trondheim Katedralskole – Under ombygging (630 plasser) Gerhard Schøning –Oppgradering (855 plasser) – navnebytte? –Voksenopplæring ut av midtbyen Adolf Øien –Slås sammen med Gerhard Schønings skole –Felles rektor fra 1.08.09

12 Orkdal/Meldal Orkdal –Erstatter deler av bygningsmassen med nybygg –SS og kjemi og prosess avklares rett etter 15. januar –Orkdal kommune svar til STFK innen 13. januar –FU 20. januar Meldal –TIP vg1 kun her (?)

13 Gauldal Gauldal skole- og kultursenter –Samme elevtall som i dag (330) –Bygges i samarbeid med Midtre-Gauldal kommune –190 millioner –10 500 m 2

14 Hva er vedtatt gjennomført tidligere? Hemne vgs –tilbygg ferdigstilles 2009 Selbu vgs –skolen kjøpes/tilbygg 2009 TrhKat.skole–ferdig rehabilitert i 2009 Orkdal vgs–rehabiliteres i 2009

15 Økonomi SBP3 Økt ramme fra 1 188 247 000 til 1 362 482 000 kr Finansiering: selvfinansiering, salg tomter og skole, redusert byggepris, endret tildeling vg3 MK, mindre til skoler med over 850 elever, spillemidler Finansieringsbehov på 662 400 000 Dekkes av rammen vedtatt for 2009-2012 på 559 800 000 og rentefrie lån på 150 000 000 kr 10 000 000 til Bedre skolebygg pr år i planperioden

16 Framdrift Prosjektgruppe møte 5. og 6. januar Byggeoppdrag ut i januar Byggestart fra 2008 til 2011 Ferdig fra 2009 til 2013 Detaljert plan kommer etter behandling av FRM

17 Opplæringstilbudet 2009-2010 Behandlet i FT 17. desember Tilbudet var avhengig av vedtak i SBP3 Vedtak Orkdal/Meldal utsatt til januar 2009 –STFK i dialog med Orkdal kommune innen 15/1 I hovedsak videreføres tilbudene, kun mindre justeringer etter antall avgangselever

18 Opplæringstilbudet 2009-2010 Påbygging til studiekompetanse –Fullføre fagutdanning først (2+2) –Alle garanteres plass (23-timers kurs/<25 år) –Antall plasser på 30-timers kurs vil på sikt bli redusert

19 Opplæringstilbudet 2009-2010 Satsningsområder: Service og samferdsel –Transport og logistikk –Salg, service og sikkerhet Helse og sosialfag –Helsefagarbeider

20 Opplæringstilbudet 2009-2010 Færre plasser NTFK Kryddertimer på ST videreføres Russisk fortsetter på Ringve –Kinesisk blir ikke opprettet Realfagssatsningen fortsetter i 2009 Finanskrise? (barne og ungdom/rørlegger)

21 Opplæringstilbudet 2009-2010 Spisset toppidrett fortsetter i samarbeid med Olympiatoppen (utvides til vg2) Heimdal: Hopp-kombinert-skiskyting-langrenn- håndball (damer) Strinda: Friidrett-ishockey-fotball(damer) Melhus: Ryttersport Oppdal: Alpint I tillegg er det under vurdering skøyter på Fosen og sykkel på Melhus.

22 Opplæringstilbudet 2009-2010 Hitra/Frøya –MK blir fjernet –Arbeidsdeling mellom skolene innenfor yrkesfag på vg1 og vg2 fra 2009/2010 –Frøya vg1: DH, NA, RM, TIP –Hitra vg1: BA, EL, HS, SS

23 Opplæringstilbudet 2009-2010 Orkdal/Meldal –Tilbudet på TIP vg1 overføres i sin helhet til Meldal fra 2009/2010 (?) –Service og samferdsel til Meldal? –Salg, service og sikkerhet til Meldal? –Kjemi prosess til Meldal?

24 Opplæringstilbudet 2009-2010 Midtbyen –Felles inntak vg1/vg2/vg3 –Elev må prioritere skole Innføringskurs minoritetsspråklige –Fortsetter på Gerhard Schøning og Tiller IB-linje – fortsetter på Katta

25 Opplæringstilbudet 2009-2010 Selbu –Service og samferdsel (transport) vg1 utlyses Fosen –15% økning vg1 –MDD vg1 fordypning musikk –Drama vg2 og vg3 09/10

26 Opplæringstilbudet 2009-2010 Gauldal –Treteknikk og industriell møbelproduksjon lyses ikke ut Hemne –Vg1 BA utlyses –Ikke elektrofag

27 Opplæringstilbudet 2009-2010 Oppdal – vg1 SS utgår Røros – vg1 RM og SS utlyses Åfjord, Rissa, Melhus og Malvik ingen større endringer

28 Opplæringstilbudet 2009-2010 Tiller –30 nye plasser MK –Beholder HS Adolf Øien –Entreprenørskap fortsetter

29 Opplæringstilbudet 2009-2010 Meldal –automatisering vg3 opprettes –treteknikk vg2 opprettes –dataelektronikk vg3 opprettes ikke

30 Opplæringstilbudet 2009-2010 Hva vil SBP3 bety for elever som starter på vg1 høsten 2009? –Klasser kan bli flyttet i løpet av 3 år –For eksempel drama Ringve til Brundalen –TIP og EL Brundalen og Ladejarlen smeltes sammen –2012 de fleste på plass –2013 alle på plass

31 Rådgiverkoordinator Forskrift rådgiving iverksatt fra 01.01.09 Politisk sak FT i februar Rådgiverkurs 14. og 15. september Utdanningsvalg og KS-prosjekt God-start.no

32 Ny forskrift Eleven skal gradvis bli bevisst sine eigne interesser, dugleikar og verdiar, og få kunnskap, sjølvinnsikt og evne til sjølv å kunne ta avgjerd om yrkes- og utdanningsval. Rådgivinga skal også utvikle eleven sine evner til å vurdere moglege konsekvensar av val og førebyggje feilval. Frå 8.– 13. årstrinn skal rådgivinga leggjast opp som ein prosess. Kompetansekrav og –kriterier under arbeid

33 Ny forskrift Retten til nødvendig utdannings- og yrkesrådgiving inneber at eleven mellom anna har rett til: –rådgiving og rettleiing som er knytt til val av yrke og utdanning –oppdatert informasjon om utdanningsvegar i Noreg og andre land –oppdatert informasjon om yrkesområde og arbeidsmarknaden lokalt, nasjonalt og internasjonalt –opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og i bruk av rettleiingsverktøy –informasjon om søknadsfristar, inntaksvilkår og finansieringsordningar –opplæring og rettleiing om jobbsøking og andre søknadsprosedyrar.


Laste ned ppt "Skolebruksplan 3 Vedtak i fylkestinget 17. desember."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google