Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 2 Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 2 Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 2 Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

3 19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 3 Helsedirektoratets samfunnsoppdrag "Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjøre dette med utgangspunkt i rollen som fagorgan, regelverksforvalter og iverksetter på helsepolitiske områder."

4 19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 4 Visjon og verdier Visjon God helse - gode liv Verdier Helsedirektoratets virksomhet skal være preget av: Faglig styrke Åpenhet Samarbeid

5 19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 5 Helsedirektoratets roller Helsedirektoratet utfører sitt oppdrag med utgangspunkt i rollene som Faglig rådgiver Iverksetter av vedtatt politikk Forvalter av lov og regelverk innenfor helsesektoren

6 19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 6 Rollen som faglig rådgiver Følge med på forhold som påvirker Folkehelse og levekår Utviklingen i helse- og omsorgstjenestene Ha ansvaret for å gi råd og veiledning om strategier og tiltak Sammenstille kunnskap og erfaringer i faglige spørsmål Opptre nasjonalt normerende Være en kompetanseorganisasjon

7 19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 7 Rollen som lov- og regelverksforvalter Sentrale forvaltningsoppgaver Helsedirektoratet administrerer og fortolker helselovgivningen på vegne av departementet Myndighet til å anvende og fortolke lover og regelverk f.eks: Lov om medisinsk utstyr Abortloven Tobakksloven Alkoholloven Spesialisthelsetjenesteloven Smittevernloven Biobankloven Lov om sosial- og helsemessig beredskap Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Forvalter av tilskudd Helsedirektoratet gir ut tilskudd i milliardklassen

8 19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 8 Rollen som iverksetter av helse- og omsorgspolitikken Skal realisere departementets politikk i tråd med føringer gitt i styringsdokumenter som Statsbudsjett og tildelingsbrev Stortingsmeldinger Nasjonal helse- og omsorgsplan Regjeringens planer og handlingsplaner

9 19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 9 Globalt perspektiv Bidra aktivt i globalt arbeid Helse- og levekårsutfordringene løses best i samarbeid med andre land - f.eks. infeksjonsforebyggende arbeid, beredskapsarbeid og rusarbeid Søke løsninger som ikke gjør det vanskeligere for fattige land å løse sine utfordringer Bidra til bedre helse- og levekårsarbeid i de landene som har det dårligst - f.eks. redusere barnedødeligheten Helsedirektøren er nestleder i styret til Verdens helseorganisasjon, WHO

10 19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 10

11 19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 11 Overordnede mål for Helsedirektoratet Administrasjon: Effektiv støtte til effektiv styring Spesialist: Tjenesten anvender best kunnskap i forhold til pasientens totale behov Folkehelse Flere leveår med god helse E-helse: Trygg og enkel informasjonsflyt i helse- og omsorgssektoren Primærhelse: Helse- og omsorgstjenestene er kompetente og samhandler godt Helseøkonomi og finansiering: Finansieringsordninger som støtter opp om en effektiv og rettferdig helsetjeneste av god kvalitet

12 19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 12 Ytre og underliggende etater Helfo Kunnskapssenteret for helsetjenesten faglig uavhengig tildelingsbrev med oppgaver/bestillinger inkluderer Helsebiblioteket Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) Pasient- og brukerombudene

13 19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 13 Nettsider og magasin www.helsedirektoratet.no målgruppe er de som jobber i helse- og omsorgstjenesten

14 19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 14 Helsenorge.no www.helsenorge.no Helsemyndighetenes portal mot befolkningen. Bidragsytere er hele helse-og omsorgssektoren. Helsedirektoratet er ansvarlig redaktør. Helsedirektoratet publiserer sitt befolkningsrettede stoff på helsenorge.no

15 19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 15 Magasin God helse – gode liv Magasin med gode eksempler på hvordan økt samhandling skal gi et bedre tilbud for pasienter og brukere Sendes til hele helse- og omsorgssektoren Tips oss om saker og be om abonnement; magasin@helsedir.nomagasin@helsedir.no

16 April 2012 Postadresse: PB 7000 St Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgaten 2, Oslo Tlf: 810 200 50 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no og www.helsenorge.no www.helsedirektoratet.nowww.helsenorge.no


Laste ned ppt "19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 2 Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google