Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling
NUFA 7 og 8 mai 2014 Presentasjon er laget av Holdes av Arild Pedersen

2 Historisk En bredt sammensatt prosjektgruppe med deltagere fra kommuner, helseforetak, primærleger og pasientorganisasjoner

3 Bakgrunn IKT handlingsplan - Programmer og tiltak
Pasientbehandling og Samhandling Klinisk støtte Ressurs og kompetanse (Virksomhetsstyring) Logistikk og økonomi Teknologi og infrastruktur Nytt EPJ/PAS Pasientforløpsarbeid Kompetanseløft kliniske system Samhandlingstiltak (meldingsløftet) Klinisk arbeidsflate Strukturert pasientjournal som basis for datagrunnlag for forskning IKT-støtte forskning Ny LAB-løsning Medikament-forsyning Lagring og presentasjon medisinske bilder Kompetanse-oversikt Integrere aktivitets-planlegging og ressursstyring Virksomhets- og risikostyring Kvalitetsprosessystem Nytt logistikk og økonomisystem Infrastrukturløft Identitets- og tilgangsstyring Teknologiplan HMN Samordne prioritering av MTU og IKT Vår satsning bygger på en godt forankret strategi i HMN og som kommunene har sluttet seg til St. meld 9 og 10 er viktige fundament for det videre arbeidet og det er noe som spesielt opptar kommunesiden Virksomhetsarkitektur

4 Produkt fra forprosjekt
Hva skal vi få til - Visjon og mål Hvordan skal vi komme dit - Planer - Et forprosjekt handler i hovedsak om disse to tingene.

5 Ledelsen i HMN har satt ambisjonsnivået og det skal vi følge opp.
Vi er nå i et forprosjekt og da må vi legge lista høyt. Økonomi, kost-nytte, risiko, modenhet etc kan være av en slik art at man må neskalere eller gjøre ting i etapper

6 Skisse til faseplan for Pasientbehandling og Samhandling inkl nytt PAS/EPJ
Planen er tentativ Det viktigste er at vi kjører et forprosjekt som gir oss underlag for å fatte en god beslutning for det videre arbeidet Vi snakker om en første installasjon av en ny løsning i slutten av 17, det kan være mange etapper fra der og fram til at man har en felles løsning for helsetjenesten i Midt norge Det er viktig å påpeke at her er det flere aktiviteter enn et prosjekt for nytt PAS/EPJ. Bl. a så er standardiseringsprosessene viktig og krevende. Vi har her skissert 5 år til dette arbeidet.

7 Produkter i forprosjekt
Erfarings-rapport Prosjekt- rapport Sluttrapport Visjons og måldok. Business case Anskaffelses-strategi Program-direktiv Prosjektplan Anskaffelse Kommunikasjons-strategi Opplærings-strategi Vi må jobber bredt i forprosjekt både i forhold til underlag for beslutning, men også for å sikre gode planer for et videre arbeid Hoveddokumentet er prosjektrapporten Teststrategi Kvalitets-plan Plan for risikostyring Prosjekt-håndbok Interessent-analyse

8 Organisering forprosjekt
Referansegrupper Leveransestrømmer Prosjektleder Per Olav Skjesol Visjon og mål Opplæring Business Case Kommunika-sjonsplan Risikostyringsplan Kvalitetsplan Anskaffelses- strategi Programdir. Prosjektplan anskaffelse Teststrategi Interessent-analyse Ressurser Tildeles arbeidsoppgaver Prosjektstøtte Lars H Hegrenes Kommunikasjon Risiko Kvalitet Prosjekthåndbok Økonomi Annet praktisk Programstyret Vise AD Stein Kaasa Styringsgruppe eHelse AD Nils Kvernmo Vi har ekspertise til å lede de forskjellige leveransestrømmene Vi har en bredt sammensatt ressursgruppe som sørger for bredde i arbeidet og forankring i sine respektive organisasjoner Prosjekt og programstyreorganisasjonen er til sammen over 40 personer

9 Organisering av program
Program pasientbehandling og samhandling Nytt PAS/EPJ Meldingsløft eResept nnnnn Vår forprosjekt handler om å skaffe et visjons og målbildet for området. Pågående prosjekter forventer vi at understøtter det målbildet og bidrar til gjennomføringen av det. Vår plan er å legge dette under en felles ledelse.

10 Oppsummering av noen internasjonale erfaringer
Prosjekter og løsninger Flere tilsvarende prosjekter gjennomført Internasjonalt Danmark og Finland gjennomføre nå å prosjekter med relativt likt utgangspunkt som oss Flere aktuelle løsninger med ulike filosofier og konsepter – som igjen har sine styrker og svakheter Trender og mål Pasientmedvirkning og involvering Strukturert journal og klinisk beslutningsstøtte Overvåkning og oppfølging av innbyggernes helsetilstand (Forebygging) Gevinster Pasientsikkerhet og behandlingskvalitet Sammenhengende helsetjenste Effektivitet Viktige læringspunkter Dette er ikke et IKT prosjekter men organisasjonsutvikling Valg av implementerings modell må passe for organisasjonen Ha en klar og tydelig visjon før anskaffelse Betydelige gevinster med helhetlige løsninger for hele helsetjenesten Ledelsesforankring Omfattende standardiserings arbeid Trender og mål Strukturert journal og kliniske beslutningsstøtte For å sikre og forbedre Samhanlding eventuelt i stedet for kvalitet. Pasientsikkerhet er kvalitet Læringspunkter Det handler like mye om å anskaffe en implementering som å anksaffe en løsning. Vi trenger en innføring som gir lavest mulig produksjonsstap Trenger flere læringspunkter på innføring

11 Angrepsvinkel Visjon Gevinsthypoteser/Tiltak/Krav Visjon Nivå 1 Mål
Vi ønsker å framskaffe en visjon for framtidens helsetjeneste Denne vil trenge noen hovedmålsettinger for å kunne realiseres (nivå 1). Dette kommer trolig til å bli et overordnet mål innenfor disse 3 områdene Innbygger / Pasient (i sentrum, medvirkning, egne ressurser) Ansatt (hva betyr det for de ansatte) Ledelsen Nivå 2 er mer detaljer mål og kan være IKT mål (nivå skal være virksomhetsmål og ikke IKT – mål Nivå 3 Her kommer tiltakene og gevinsthypotesene. Her vil eksisterende prosjekter (nasjonale og lokale ) komme inn. Her vil det være behov for å diskutere samarbeid og stor drift i forhold til gjennomføring

12 Helhetlige pasientforløp trenger helhetlig IKT - støtte
Hvilken verdi skal vi skape for pasienten? Pasientens egenomsorg Redusert egenmestring Egenmestring Innbygger Pasient Innbygger Sette pasienten i sentrum Fokusere like mye på den gule linjen som de grønn/blå dippene Forebygging i stedet for reaktivitet Primærhelsetjeneste Spesialisthelsetjenester

13 «Bedre pasientflyt på tvers»
Spesialitet I Spesialitet II Spesialitet III Kommune I Standardiserte forløp Pasientforløp B Pasientforløp C D Det er mange siloer som skal åpnes opp Her kommer det mye kulturendring inn – vi er ikke vant til å tenke på tvers og i prosesser. Samtidig må vi bevare alt det gode arbeidet som skjer i siloene

14 Risikovurderinger Manglende lederforankring og forståelse
Motstand mot endring Manglende kapasitet og kompetanse i prosjektorganisasjonen. Feil valg av IKT – løsning Manglende standardisering av prosesser For mange strategiske tiltak ender opp mot høyt kostnadsestimat Tilstrekkelig endring av lovverk Nasjonale prosjekter og føringer går i annen retning Manglende styringsmodell som omfatter spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten

15 Et felles prosjekt for primærleger, kommuner, helseforetak for felles PAS/EPJ vil utgjøre en konkret forskjell for innbyggere og helsepersonell: Pasienten involveres, pasientens egne ressurser tas i bruk, pasienter får tilgang til journalen Nivåene deler informasjon og planer for utredning og behandling, dermed kan pasienten oppleve at helsevesenet henger sammen og at alle aktører i helsevesenet ser helheten rundt pasienten Beslutningsstøtte gir effektiv formidling av kunnskap om beste praksis til alt helsepersonell (en ny måte å formidle spesialistkompetanse ut i flere ledd) Beslutningsstøtte skjer ut fra forhåndsplanlagte pasientforløp og gir forutsigbarhet for pasienter Beslutningsstøtte vil effektivisere dokumentasjonsprosesser, dermed helsepersonells bruk av tid Strukturert journal gjør forskning om behandling blir mye mer effektiv, og medisinske metoder raskere kan forbedres Alle nivåer får teknisk plattform som kan koble til og lagre data fra velferdsteknologi på en omforent måte Nytt sykehus i Møre og Romsdal bygges med ny IKT, ikke gammel – dette har betydning for planlegging Vår strategi gjengitt på en ny måte

16 Trygghet Respekt Kvalitet
- Et trygt og felle verdigrunnlag er nødvendig i et så krevende arbeid som dette. Det minner vi oss selv på hver dag. Trygghet Respekt Kvalitet


Laste ned ppt "Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google