Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medieanalyser Helse Midt- Norge Oppsummering 25.02.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medieanalyser Helse Midt- Norge Oppsummering 25.02.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medieanalyser Helse Midt- Norge Oppsummering 25.02.08

2 Bakgrunn Høsten 2007 er det gjennomført medieanalyser for alle helseforetakene i Helse Midt- Norge. De funn som ble gjort er samlet i denne presentasjonen. I alt 561 artikler er analysert med hovedvekt på artikler i tidsrommet september-desember 2007. Medieklippene er hentet fra Opoint – Helse Midt-Norges medieklipptjeneste. Det er kun nyhetsoppslag publisert på nett som er inkludert i analysen. Utvalget av artikler som blir presentert fra de enkelte mediene på internett varierer. Utvalget er begrenset til medier som er allment tilgjengelige, og som enten er riksdekkende, regionalt eller lokalt tilknyttet Helse Midt-Norge RHFs ansvarsområde Fagtidsskrifter er ikke inkludert

3 Bakgrunnsmateriell I analysen er det tatt utgangspunkt i Overordnet strategi for Helse Midt-Norge 2004-2007  Visjon  Hovedmål Kvalitetsstrategi  Strategiens mål

4 Type oppslag I hovedsak er det reportasjer, men antallet lederartikler og leserbrev er noe større i enkelte foretak

5 Hvor var oppslaget? Det er St. Olavs Hospital som omtales mest i nasjonale medier, men Helse Nord- Trøndelag og HMN RHF gjør seg også gjeldende. Ellers er det største fokuset fra lokale medier i nedslagsfeltet. HMN RHF blir mye omtalt i Møre og Romsdal knyttet til funksjonsfordelig og nye bygg.

6 Tema HMN RHF får mye fokus på grunn av økonomi og budsjettbehandling. Også HNM&R har mye fokus her. Helse Sunnmøre og NM&R har mye fokus på arbeidstagerforhold. St. Olavs Hospital får mye oppmerksomhet på grunn av forskning, men også HN-T får oppslag her. Redusert tilbud får noe oppmerksomhet på Nordmøre, dårlig kvalitet eller feilbehandlinger genererer oppslag på Sunnmøre og i Nord-Trøndelag. St.Olavs greier å få en del fokus på rene helsetema.

7 Medisinsk tema Sterkt fokus på Psykisk helsevern i Helse NM&R og Sunnmøre som skyldes omorganiseringer. Det påvirker HMN RHF også. Interessen for tema knyttet til graviditet er fortsatt stor, mens fokuset på kreft er borte. Livsstilssykdommer kommer som tema, og er allerede stort i RHF. Akuttbehandling får mye oppmerksomhet i Nord-Trøndelag.

8 Hvem profilerer sakene? Andre ansatte er en stor gruppe i flere foretak. Tillitsvalgte gjør seg sterkt gjeldende i Helse NM&R og HMN RHF. Stor forskjell i hvor mye foretaksledelsen profilerer det enkelte foretak.

9 Hvem tar tilsynelatende initiativet På ST. Olavs og Helse Sunnmøre er foretak og RHF dominerende avsender, mens gruppen andre bidrar sterkere i de andre foretakene og i RHF.

10 Kvalitet St.Olavs Hospital HF og Helse Nord-Trøndelag klarer å kommunisere kvalitet uvanlig godt. I de andre er det flere negative enn positive saker. Dette gir seg også utslag hos RHF som har over 50% av sakene knyttet til samme tema og region.

11 Omdømme – hvordan påvirkes dette av media St. Olavs Hospital har en svært god uttelling på positive omdømmesaker. Også Helse N- T oppnår flere positive saker enn negative. I de øvrige er det til dels betydelig flere negative enn positive saker.

12 Hvordan reagerer foretakene på negativ omtale? Kun Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Midt-Norge RHF har så mange artikler at det er relevant å måle dette. I begge tilfellene bidrar responsen til å styrke foretakets omdømme. Det lave antall artikler tyder på utstrakt bruk av kun en kilde i avisene eller manglende mulighet til å få komme med tilsvar.

13 Pasientenes trygghet Medieomtalen bidrar til å styrke pasientenes opplevelse av trygghet ved St. Olavs Hospital og i Helse N-T. De øvrige bidrar den til å svekke opplevelsen av trygghet. Dette gjelder medieomtalen, men erfaringene viser at andre parameter påvirker opplevelsen av trygghet sterkere. Særlig gjelder dette egne tidligere erfaringer eller slekt og venners erfaringer. Hvordan dette kan slå ut i valg av sykehus finnes det ingen kjente empiriske undersøkelser på.

14 Ansattes motivasjon Det er varierende grad av fokus på ansattes motivasjon gjennom medieoppslag. Dette kan ha betydning for status, rekruttering, effektivitet og sykefravær.

15 Eier troverdighet - hvordan påvirkes denne av oppslagene? Det er et vanskelig tema å måle noe som gjenspeiles i høy prosentandel nøytralt. Men i de oppslag der dette åpenbart påvirkes er variasjonen stor blant foretakene.

16 Hvem er tilsynelatende mottaker? Media brukes i liten grad til å sende budskap opp i systemet, eks. til bevilgende myndigheter eller til helseforetakene og HMN RHF.

17 Oppsummering  Mange utenforstående bidrar til omdømmeprofil.  For store avvik mellom foretakene i forhold til kvalitetsinntrykket som skapes i media.  Det samme er tilfelle for omdømmet. Spesielt på St. Olavs Hospital er det et kraftig skifte i hvordan kommunikasjonen påvirker omdømmet.


Laste ned ppt "Medieanalyser Helse Midt- Norge Oppsummering 25.02.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google