Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektronisk samhandling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektronisk samhandling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektronisk samhandling
Status meldingsløftet: Hvilke utfordringer gir fremdriften / status i forholdet til oppfølging av samhandlingsstrategien ? Helge Gundersen IT-sjef Steinkjer, 10. februar 2011

2 Lovverket Helseregisterloven
Virksomhetsleder er databehandlingsansvarlig Instruksjonsmyndighet over de som får tilgang til personsensitive data Loven åpner ikke for ”elektronisk tilgang på tvers av juridiske virksomheter / nivåer” Personopplysningsloven § Krav til forsvarlig handtering av Informsajonssikkerhet “Databehandlingsansvarlig skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidesialitet, integritet og tilgjengelighet” Helsepersonell loven § Utlevering av og tilgang til journalopplysninger Henviser til HRL

3 Lovverket Helseregisterlovens § 13: Tilgang til helseopplysninger i den databehandlingsansvarliges og databehandlers institusjon        Bare den databehandlingsansvarlige, databehandlere og den som arbeider under den databehandlingsansvarliges eller databehandlers instruksjonsmyndighet, kan gis tilgang til helseopplysninger. Tilgang kan bare gis i den grad dette er nødvendig for vedkommendes arbeid og i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt.        Tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettet helseregister på tvers av virksomheter kan bare gis etter uttrykkelig samtykke fra den registrerte.        Én forespørsel om og tilgang til helseopplysninger i annen virksomhet kan bare omfatte én pasient om gangen.        Den registrerte har rett til innsyn i logg fra behandlingsrettet helseregister om hvem som har hatt tilgang til helseopplysninger om ham eller henne. Løsning: Meldingsbasert utveksling av elektronisk informasjon mellom juridiske virksomheter

4 IT-organisering i Helse Midt-Norge
Helse Midt-Norge IT – HEMIT Heleforetakene sin databehandler i Helse Midt-Norge Avtalte leveranser av IT-tjenester All datakommunikasjon via Norsk Helsenett Regionalt prosjektkontor i Helse Midt-Norge Ca. 20 pågående IKT-prosjekter 236 mill. kroner i investeringer på IKT i 2011 Nasjonalt IKT – Prosjektorganisasjon opprettet og eid av Helse direktoratet for styring av nasjonale prosjekter

5 Norsk Helsenett Norsk Helsenett
Elektronisk samhandling gjennom Norsk Helsenett NAV Primærlege RTV Norsk Helsenett Helseforetak HEMIT RHF DMS’er Sykehus Apotek Rus behandling Kommuner Kommuner

6 Værnestregionen IT-teknisk samhandling: Bygges opp rundt DMS-Stjørdal
Felles IT-system (Profil), tilrettelagt for bruk av elektroniske meldinger Fokus på oppbygging og bevisstgjøring av sikker e-informasjonsflyt Fokus på IT som samhandlingsverktøy Ser på utfordringen i forholdet til lovverket – databehandlingsansvaret Nytenkende – bør danne mal for andre samhandlingskommuner i HT Utfordring: Unngå forskjellighet i måten å samhandle på mellom kommuner, samkommune, DMS og sykehusene i regionen Lovverket Tenke helhetlig fra starten

7 Meldingsløftet Helse Nord-Trøndelag avleverer elektroniske meldinger
Til fastleger: Elektroniske epikriser Elektroniske røntgenbeskrivelser Laboratoriesvar Avslutter parallell papirforsendelse i løpet av høsten 2011 Forutsetning / utfordring: Fastleger må være tilknyttet Norsk Helsenett Ha system som muliggjør sending og mottak av e-meldinger Fastleger må handtere meldingsavvik for å slippe svar på papir

8 Meldingsløftet Elektroniske henvisninger til Helse Nord-Trøndelag:
Pilot: Stiklestad legekontor og Sykehuset Levanger Sluttføres i mars 2011 Tilbud til alle primærlegekontor i Nord-Trøndelag i løpet av høsten 2011 Forutsetning / utfordring: Fastleger må være tilknyttet Norsk Helsenett Ha system som muliggjør sending av elektroniske henvisninger Fastleger må handtere meldingsavvik HNT må ha på plass mottak av elektroniske henvisninger

9 Meldingsløftet Helse Nord-Trøndelag mottar elektroniske henvisninger
Mulig i dag: Elektroniske røntgenhenvisninger I løpet av 2012: Elektronisk rekvirering av laboratorieprøver Forutsetning / utfordring: Fastlegen må være tilknyttet Norsk Helsenett Ha system som muliggjør sending og mottak av e-meldinger Fastlegen må handtere meldingsavvik Helse Nord-Trøndelag må etablere elektronisk mottak

10 Øvrige aktører Rekvirenter / mottakere av e-meldinger: Barnevernet
Jordmødre Helsesøster BUP – Barne- og ungdomspsykiatrien Rehabiliteringsinstitusjoner m.f

11 Nasjonalt Meldingsløft
Utvikling og innføring av nye Nasjonale løsninger Elin-K Løsning for samhandling mellom kommuner og fastleger Gjennomføres i regi av Sykepleierforbundet Elin-A Elektronisk informasjonsutveksling for alllmennleger og avtalespesialister Gjennomføres i regi av Den norske legeforening Adresseregister NHN sitt adresseregister skal inneholde oppdatert informasjon om kommunikasjonsparter i helsesektorern. Betinger en unik HER-id for å identifisere alle kommunikasjonspartnerene

12 Nasjonalt Meldingsløft
Utvikling og innføring av nye Nasjonale løsninger Kjernejournal Skal inneholde kritisk informasjon om pasienten, legemiddelbruk og kontakt med spesialisthelsetjenesten Omdiskutert – reduserte forventninger eResept System for behandling av elektroniske resepter mellom aktører som handterer reseptinformasjon Utprøvd i Os kommune – fastlege - apotek Innføres i løpet av 2012 Dialogmeldinger Vil fortløpende bli utviklet og tatt i bruk. Blir en viktig del i utvekslingen av informasjon mellom samhandlingsaktørene.

13 Utfordringer med elektronisk samhandling
Teknisk: Aktørene må være tilknyttet Norsk Helsenett – kostnadene må aksepteres Normen for informasjonssikkerhet – må forståes prinsippene og anbefalingene i faktaarkene Aktørenes systemleverandører må legge teknisk til rette for meldingsutveksling – sykehusene, DMS’er og sam-kommuner, helse og omsorgstjenesten i kommunene. Ting tar som regel lengre tid en antatt. IKT-teknisk ekspertise må være tilgjengelig – inngå eventuelt avtale med seriøse aktører for utredning, etablering og drift

14 Utfordringer med elektronisk samhandling
Organisatorisk: Alle aktørene må ha et organisert mottak og sending av meldinger Etablere fora for elektronisk samhandling Sykehusene må få sendt den elektroniske utskrivningsnotat samme dag som pasienten overføres. Felles adresseregister – forpliktende – men har svakheter Bevisstgjøring og opplæring i handtering av avvik rundt sending og mottak av elektroniske meldinger


Laste ned ppt "Elektronisk samhandling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google