Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fellesmøte Helsetilsynet, Pasientombudene og Rusforetaket

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fellesmøte Helsetilsynet, Pasientombudene og Rusforetaket"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fellesmøte Helsetilsynet, Pasientombudene og Rusforetaket
Rusbehandling Midt-Norge HF

2 Målsetting Redegjøre for vår behandlingsfilosofi
Gi et bilde av hvor vi står og hvor vi går Rusforetaket generelt LAR-spesielt Belyse våre kommunikasjonsutfordringer Konsekvenser av klagebehandling Dialog med dere som viktige samarbeids-partnere og premissleverandører Da jeg hold innlegg på fjordårets konferanse, var min oppsummering ift pasientrettighetene som reell rettighet eller ikke disse momentene . Videre er det nødvendig å se på hva er det vi skal oppnå med Rusreformen? Samhandling er vanskelig, og vi jeg kommer tilbake til hvordan vi arbeider i Midt-Norge for å skape større forståelse for felles utfordringer, og det er pasienter/brukere som har behov som ingen av nivåene/grenene kan dekke alene:

3 uten avhengighet av rusmidler
Visjon Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Langsiktige mål definert på 4 ben Bruker (pasientbehandling og opplæring) Organisasjon og ledelse Forskning Økonomi Hvorfor en egen visjon? HMN’s Pålag med deg for din helse gjelder som overordnet for alle foretakene. Det viktige med denne er at det handler mye om mestring for å lykkes i rehabilitering. Vi moraliserer heller ikke ift det å være helt rusfri eller ikke, og vi legger lista rimelig høyt, vår visjon er ikke skadeforebygging. Som eget HF har vi eget brukerutvalg – hjelper oss til å holde riktig fokus. Forskning. Etablert eget FOU Utvalg, Vi må dokumentere arbeidsprosessene våre, finne ut hva som fungerer og hvorfor. Økonomi, 164 MNOk i år,.

4 Helse Midt-Norge RHF Helsedepartementet Helse Sunnmøre HF
Helse Sør RHF Helse Nord RHF Helse Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nord-Trøndelag HF St. Olavs Hospital HF Rusbehandling Midt-Norge HF Sykehusapotekene Midt-Norge HF Volda sjukehus Molde sjukehus Sykehuset Namsos Universitetssykehus Psykisk Helsevern Orkdal Andre avd. Vestmo, Ålesund Veksthuset, Molde Nidarosklinikken og LAR-Midt, Trondheim Midt-Norsk Kompetansesenter for Rusfaget Ålesund Molde Kristiansund Trondheim Må si noen ord om Rusforetaket og måten vi er organisert på i Midt-Norge. Alle HF’ene har utføreransvar for ruspasienter (ref styringsdokumentene). I Midt-Norge har Rusforetaket fått en sentral rolle Har med tydeliggjøring å gjøre, og ansvar for kompleks koordinering og samhandling. Her mener jeg måten å organisere oss på, er formålstjenlig for de utfordringer vi har i Midt-Norge. Det er resultatene som teller. Ålesund sjukehus Kristiansund sykehus Sykehuset Levanger

5 Kommunene Stor del av rusomsorg og –behandling
Lovgrunnlag ikke endret, men pengestrømmen er endret Flere kommuner med kr 0 til rusbehandling Regningen ”sendes” Helseforetakene Klienten betaler prisen Flere kommuner tar sitt ansvar Bruk av omsorgsinstitusjoner God oppfølging etter behandling Økning i henvisninger fortsetter Overbehandling er ikke fornuftig, verken ut fra den enkelte brukers situasjon eller for bruk av samfunnets begrensede midler. Hva vil skje i slike kommuner, gradvis nedbygning av egen kompetanse, som igjen gjør tilbakeføring til kommunen etter behandling enda mer sårbar enn den er i dag. Og er det noe mine fagfolk har understreket for meg, så er det at i denne overgangen trengeri vi ikke redusert tilbud, tvert imot. Det er viktig å påpeke at flere kommuner tar sitt ansvar.

6 Hvordan samhandles det?
Svarte-Per spill i dag? De svarteste Per’ene sparkes over til andre? Diffus ansvarsplassering Hvem har ansvar for hvilke av ”Svarte-Pers” svarte sider? Sammensatt problem skal utløse sammensatt behandling Arbeidsgruppen Rus-psykisk helsevern skal gi oss bruksanvisninger for hvordan slik uverdig behandling kan reduseres, og lette ansattes hverdag, ved at man VET hva som kan gjøres Det er komplekst, vårt svar er å forenkle og gjøre mer forutsigbart. Og hvem er nå vi da?

7 Brukere som har behov som ingen av nivåene/grenene kan dekke alene:
Kompleks samhandling Ansvarliggjøring Holdninger Selverkjennelse Verktøy – IT løsninger, IP Avtaler og prosedyrer Arbeids- formidling Lege-/Sosial- kontor Trygde- kontor Somatikk Psykiatri Rus Organiserer kvalitets- og samhandling med psykisk helsevern i egne prosjekt Målsettingen er ingen kasteballer pga at vi ikke har et system for samhandling. Rolleavklaring og forutsigbarhet er viktig. Målsettingen er at Rusforetakets enheter skal fremstå mest mulig likt i sin samhandling med den enkelte kommune. Dette vil gjøre alles arbeid enklere, men hovedpoenget er at kvaliteten på behandlingen for den enkelte bruker skal bli høyere og jevnere.

8 Erfaringer ett år - Midt-Norge
Etablert tverrfaglige henvisnings- og vurderingsrutiner (17 enheter) 25% økt kapasitet institusjonsbehandling 2 nye familietiltak Øket antall i poliklinisk behandling Ventetid LAR fra opptil 3 år – nå 8 mnd Avrusning/avgiftning er tredoblet Egen post for tvang etter Lov om sosiale tjenester 40% økning i 2005 budsjettet Rusbehandling Midt-Norge HF har under 2004 økt behandlingskapasiteten vesentlig for personer med rusrelatert problemer. I løpet av 1 år har det blitt igangsatt 2 nye familietiltak. Antall sengeplasser for avrusning/avgiftning er tredoblet, og det er oppstartet en egen post for tvang etter Lov om sosiale tjenester. Rusbehandling Midt-Norge HF sine institusjoner/avtaleinstitusjoner har i 2004 tatt i bruk lokaler for behandling i nybygg til en kostnad på over 100 million kroner.. Den døgnbaserte behandlingskapasiteten er økt med 25% siste år. Del III av regionalt rusprogram iverksettes på nyåret, og skal ha fokus på kvalitet i behandlingen, brukertilfredshet og dokumentasjon. Samhandlingen med primærkommunene er særlig viktig, og vil være et høyt prioritert satsingsområde fremover. Det vil bli inngått avtaler mellom helseforetaket og kommunene som skal klargjøre partenes ansvar og sikre kontinuitet og kvalitet behandlingen. Antall henvisning til behandling har økt vesentlig i 2004, og behovet for økning av kapasiteten er høy. Institusjonene har imidlertid effektivisert sine inntaksordninger, og det samlede belegget i rusforetakets institusjoner/avtaleinstitusjoner har vært over 93 % samlet for året. Samtidig har det blitt kjøpt stadig flere behandlingsplasser utenfor regionen for å redusere ventetiden på behandling. Pr dato 56 gjestepasienter, samt 23 på venteliste. Merk at vi har gitt betalingsgaranti for samtlige, det er altså ikke økonomiske hinder som gjør at disse venter. Ventetiden for legemiddelassistert rehabilitering har blitt vesentlig redusert i 2004, fra opp til 3 år til under 12 måneder i løpet av året. Målsettingen for 2005 er at ventetiden ikke skal overstige 6 mnd på denne type behandling. Ventetider for avrusning og spesielt langtidsbehandling er for lange. Åpningen av 7 nye avrusningsplasser har tatt unna det verste trykket, men det er fortsatt langt igjen før vi kan oppfylle brukernes ønsker om kapasitet på avrusning og direkte overgang til behandling. Samarbeidet mellom rusfeltet og psykisk helsevern er vesentlig styrket. Alle henviste pasienter får nå en tverrfaglig vurdering av sitt behandlingsbehov, noe som skal medvirke til at pasienten får rett hjelp til rett tid. Hos oss er det derfor IKKE pasientene/brukerne som betaler prisen, tilbudet er vesentlig styrket

9 Hva får vi ikke til (ennå)?
Bedre samhandling Internt mellom psykiatri, somatikk og rus Mellom oss og kommunene, inkl ansvarsdeling For lange ventetider Avrusning og langtidsbehandling Akuttfunksjonen (avrusning innenfor 24t) Kvalitet Dokumentasjon, verifikasjon og læring av avvik Pårørendeopplæring Holdninger, kunnskap og informasjon Krever kontinuerlig fokus

10 Oppsummering Midt-Norges tilbud til rusmiddelavhengige er i god utvikling Både private og statlige Psykiatriske Poliklinikker og rusteam DPS Gjør et ærlig forsøk på å løfte feltet Kapasitet og kvalitet Ikke alt dreier seg om mer penger Ser positive resultater allerede Behandler flere enn noen sinne Grunnlag for behandlingsoptimisme Samhandling, særlig med kommunene viktig Godt samarbeid, samling av ressursene viktig. Vi er godt i gang med å skape ett dyktig lag i hele regionen. Kapasiteten er for lav, vi har fortsatt uverdig venting. Løfte feltet for å hjelpe disse menneskene, som gruppe har størst sykelighet og dødelighet. Holdningsarbeid, fokus på det viktige, samordning. Dreier seg mer om ledelse. Vi øker effektiviteten og bygger ut kapasiteten, ytterligere kapasitetsøkning trengs og god sammenheng med kommunale tiltak er svært viktig Vi er realistiske optimister, vi har en klar tanke om mål og retning på arbeidet vårt, og vi ser at det nytter, svært syke mennesker får hjelp, stabler livet sitt på beina og mestrer eget liv uten avhengighet av rusmidler. Tillat meg å avslutte litt personlig. Det gjør godt langt inni sjela å se ungdommer som har vært sååå langt nede komme tilbake til livet med en styrke, motivasjon og selvinnsikt som er imponerende.

11 Hvem betaler prisen? Lovgrunnlag for kommunene ikke endret, men pengestrømmen er endret Der kommunene ikke tar sitt ansvar betaler klienten prisen Regningen ”sendes” Helseforetakene For lange ventetider Avrusning og langtidsbehandling Pasienten/brukerne betaler prisen Færre betaler prisen nå enn før Rusreformen Store reformer tar tid

12 Følg oss på web sidene våre:
Jeg er glad for å introdusere kst fagdirektør Einar Vandvik, fra Helse Midt-Norge RHF, som vil gi oss noen faglige premisser og utfordringer for henvisning, prioriteriog og rapportering


Laste ned ppt "Fellesmøte Helsetilsynet, Pasientombudene og Rusforetaket"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google