Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt rehabilitering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt rehabilitering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt rehabilitering
Regional Brukerutvalgskonferanse. Mandag 4. november

2 Bakgrunn Samhandlingsreformen/Overføring oppgaver til kommunene
Avtalene/samarbeidsfora Klargjøring av ansvar mellom kommuner og HF Noen pasienter ”faller mellom stolene” Pasientbehandling i endring Krav til forskningsbasert behandling Dokumentasjon av effekt Brukermedvirkning Mestring

3 ”Gjeninnsette i verdighet”
Rehabilitering = ”Gjeninnsette i verdighet”

4 Rehabilitering - ”offisiell definisjon”
”tidsavgrensa, planlagde prosessar med klare mål og verkemiddel, der fleire aktørar samarbeider om å gi nødvendig assistanse til brukaren sin eigen innsats for å oppnå best mogeleg funksjons- og meistringsevne, sjølvstende og deltaking sosialt og i samfunnet.” St.meld nr.21/99 Ansvar og meistring

5 Kunnskapsbasert rehabilitering

6 Diagnosegrupper rehabilitering
Lungesykdommer Diabetes/Amputasjoner Nevrologiske sykdommer Psykiatri Rus Overvekt Smerter og sammensatte symptomlidelser Aldersrelatert funksjonssvikt Hodeskader Ryggmargskader Hjerneslag Trafikkskader Kreft Revmatiske sykdommer Artrose (Protesekirurgi) Syn-/hørseltap Rygglidelser Hjertesykdom

7 Befolkningsutviklingen i Norge
Kilde: NOU 2005:3 Fra stykkevis til helt

8 Hvem skal få rehabilitering hvor?
Alle har behov for tjenester i kommunene Noen har behov for tjenester både i kommunene og spesialisthelsetjenesten

9 Avklaring av ansvars og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet (Rapport IS-1947)

10 ”Nye” pasientgrupper som kommunene skal ta seg av
Pasienter med overvekt Andre livstil-relaterte tilstander Opptrening etter protesekirurgi Artroser/degenerative leddlidelser

11 Hensikt med Prosjekt Rehabilitering i Midt-Norge
Brukerne i Midt-Norge skal få sammenhengende rehabiliteringstjenester av god kvalitet Kommunene skal ta et større ansvar Rollen til de private rehabiliteringsinstitusjonene skal klargjøres Rehabilitering som fagområde skal styrkes både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten Implementere intensjonene i samhandlingsreformen (supplement til tjenesteavtalene) Et prosjekt med likeverdige partnere

12 Styringsgruppen Svanhild Jenssen, Helse Midt-Norge
Ingeborg Laugsand, KS Nord-Trøndelag Stig Holmstrøm, KS Møre og Romsdal Karin Størseth, KS Sørtrøndelag Karl Arne Remvik, Helse M&R Gisle Meyer, St.Olav Tore Andersen, Helse NT Bjørn Bratvik, Regionalt brukerutvalg Eilin Reinaas, Regionalt brukerutvalg Ellen Wøhni, repr tillitsvalgte

13 Prosjekt ”Rehabilitering i Midt-Norge”
Hovedmål: Kommunene og spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge har en felles strategi for rehabiliteringsfeltet, slik at den enkelte bruker får dekket sitt behov for rehabilitering Strategi 2020

14 Prosjektet skal bidra til;
1. at kommunene og spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge avklarer ansvars- og oppgavedeling innen rehabiliteringsområdet 2. avklaring av hvilke oppgaver de private institusjonene bør ha på vegne av hhv kommunene og spesialisthelsetjenesten 3. utforming av anbefalinger til rehabiliteringsfaglig kompetanse i kommuner og spesialisthelsetjeneste

15 forts 4. avklaring av behov for døgn- og dagplasser og ambulerende virksomhet i spesialisthelsetjenesten 5. avklaring av behov for institusjonsbasert rehabilitering og ambulerende virksomhet i kommunene 6. identifisere brukergrupper med udekkede rehabiliteringsbehov og utarbeide forslag til tiltak 7. tiltak for å fremme optimal samhandling mellom kommuner, spesialisthelsetjeneste, private aktører og brukerorganisasjoner

16 Prosjektgruppen Magne Rø, St.Olav Oddrun Linge, kommunene i ST
Steinar Gjærde, Helse M&R Håvard Overå, kommunene i M&R Nancy Haugan, Helse NT Åshild Nymo, kommunene i NT Reidar Tessem, HMN Jan Emil Standal, Muritunet/Virke Siri Skumlien, LHL helse (Røros) Sigrun Antonsen, FFO Anne Berit Berge, NHF Dagfinn Thorsvik, prosjektleder

17 Sekretariat i Helse Midt-Norge
Dagfinn Thorsvik, prosjektleder Steinar Gjerde Nancy Haugan Ann-Harriet Dalen, sekretær Hanne Sterten, kommunikasjonsleder Stein Jonny Valstad, prosessveileder

18 Prosjektplan Prosjektgruppearbeid 4 regionale konferanser
Steinkjer 26.september Trondheim 10.oktober Kristiansund 17.oktober Ålesund 31.oktober Prosjektrapport med anbefalinger Prosjektavslutning: februar 2014

19 Forventninger til anbefalingene og konferansene
Ha faglig legitimitet Anbefalingene skal være mulig å gjennomføre Til beste for brukerne Anbefalingene skal ikke ha hovedfokus på detaljerte faglige anbefalinger Det er ønskelig og nødvendig at deltagerne på konferansen gir innspill og anbefalinger


Laste ned ppt "Prosjekt rehabilitering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google