Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Kommunehelse-tjeneste v/ lege Sosialtjeneste 1.linjetjenete Henvisning administrativ saksbehandling Faglig vurdering av Innhold i henvisning Henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling spesialisthelsetjeneste Vurdering av rett til nødvendig helsehjelp Vurdere hvilke nivå, Metode og institusjon Behandling Rusbehandling Midt-Norge Versjonsdato

2 Krav til henvisning Adressert til vurderings-/utredningsinstans
Kommunehelse-tjeneste v/ lege Krav til henvisning Sosialtjeneste Personopplysninger; navn, adresse, fødselsnummer (11siffer), telefon / mobiltelefon Familieforhold, herunder barn og evt. samværsrett Boforhold Utdanning/arbeidsforhold/sysselsetting/trygdestatus Historikk rusproblematikk, inkludert tidligere behandling og beskrivelse av dagens situasjon Historikk og opplysninger om psykisk og somatisk helse Medisinering Behov for avrusning Utestående dommer / planlagt soning Mål for iverksatte tiltak og planlagte tiltak Involverte instanser, inkludert beskrivelse av samarbeidsrelasjoner Individuell plan (se eget punkt) Motivasjonsfaktorer Kontaktpersoner i primærkommunen 1.linjetjenete Henvisning Henvisning administrativ saksbehandling Faglig vurdering av Innhold i henvisning spesialisthelsetjeneste Vurdering av rett til nødvendig helsehjelp Vurdere hvilke nivå, Metode og institusjon EDB Henvisning Behandling Adressert til vurderings-/utredningsinstans Rusbehandling Midt-Norge

3 Administrativ saksbehandling
Kommunehelse-tjeneste v/ lege Administrativ saksbehandling Sosialtjeneste 1.linjetjenete Henvisning til henviser Melde tilbake til henviser administrativ saksbehandling Henvisning Åpne post Faglig vurdering av Innhold i henvisning spesialisthelsetjeneste Vurdering av rett til nødvendig helsehjelp Registrere i PAS Vurdere hvilke nivå, Metode og institusjon Forskrift om venteliste- registrering Åpne E-henvisning Sortere til leger EDB-Henvisning Vurdering av henvisning og rett til helsehjelp Behandling Rusbehandling Midt-Norge

4 Faglig vurdering av henvisning
Kommunehelse-tjeneste v/ lege Faglig vurdering av henvisning Sosialtjeneste 1.linjetjenete Henvisning Henvisning Evt innkalle pasient Brev nr xx (henviser og pasient) Pasientrettighetsloven Etterspørre tilleggsinfo trenger tilleggsinformasjon administrativ saksbehandling Faglig vurdering av Innhold i henvisning Vurdere om henvisningen gir grunnlag for beslutn. Tilstrekkelig grunnlag for vurdering Vurdering av rett til nødvendig helsehjelp spesialisthelsetjeneste Vurdering av rett til nødvendig helsehjelp Vurdere hvilke nivå, Metode og institusjon Henvisning indikerer ikke at pasienten trenger spesialist-helsetjeneste Avbestill Vent.dat Returner henvisning Utforme råd til henviser Brev nr xx Behandling Rusbehandling Midt-Norge

5 Vurdere rett til helsehjelp
Kommunehelse-tjeneste v/ lege Vurdere rett til helsehjelp Sosialtjeneste 1.linjetjenete Henvisning administrativ saksbehandling Faglig vurdering av Innhold i henvisning spesialisthelsetjeneste Vurdering av rett til nødvendig helsehjelp Vurdere ”rett til nødv. helsehjelp.” B Bestemme frist Pasientrettighetsloven Faller utenom kriteriene for ”Rett til nødvendig helsehjelp” men kan ha nytte av behandling Vurdere hvilke nivå, Metode og institusjon Prioritet etter A ”Rett til nødvendig helsehjelp” A Bestemme frist for beh. /utred. Vurdere nivå, metode og institusjon Prioriteringsforskriften Behandling Rusbehandling Midt-Norge

6 Behandling Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 1.linjetjenete spesialisthelsetjeneste
Kommunehelse-tjeneste v/ lege Behandling Sosialtjeneste KRITERIER KRITERIER Vurdere nivå/ metode / sted 1.linjetjenete Henvisning KRITERIER Poliklinikk Avrusing, Avgifting, abstinensbehandl Intensiv beh. med sterkt helse- faglig fokus Langtids- tverrfaglig spes. døgnbehandling administrativ saksbehandling Nivå 1 Lade BehandlingsSenter x Faglig vurdering av Innhold i henvisning Vestmo Behandlingssenter x spesialisthelsetjeneste Vurdering av rett til nødvendig helsehjelp Nivå 2 Lade BehandlingsSenter x Vestmo Behandlingssenter x Vurdere hvilke nivå, Metode og institusjon Nivå 3 Nidarosklinikken x Kvamsgrindkollektivet x Veksthuset Molde x Behandling Lade BehandlingsSenter Rusbehandling Midt-Norge x Vestmo Behandlingssenter x

7 2-1. Rett til nødvendig helsehjelp
Pasientrettighetsloven § 2 Rett til helsehjelp 2-1. Rett til nødvendig helsehjelp        Pasienten har rett til øyeblikkelig hjelp. Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunehelsetjenesten.        Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Helsetjenesten skal gi den som søker eller trenger helsehjelp, de helse- og behandlingsmessige opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett.        Retten til helsehjelp gjelder bare dersom pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt.        Retten til helsehjelp gjelder i offentlig finansiert spesialisthelsetjeneste i riket og andre tjenesteytere i den utstrekning regionale helseforetak eller helseforetak har inngått avtale med disse om tjenesteyting, og innen de grenser som kapasiteten setter.        Kongen kan gi forskrifter om hva som skal anses som helsehjelp pasienten kan ha rett på, og tidsfristen for gjennomføring av dette. § 2-2. Rett til vurdering        Pasient som henvises til offentlig sykehus eller spesialistpoliklinikk, har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 30 virkedager fra henvisningen er mottatt. Det skal vurderes om det er nødvendig med helsehjelp, og gis informasjon om når behandlingen forventes å bli gitt. Vurderingen skjer på grunnlag av henvisningen. Om nødvendig skal supplerende opplysninger innhentes eller pasienten innkalles til undersøkelse.        Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom, har pasienten rett til raskere vurdering. § 2-3. Rett til fornyet vurdering        Etter henvisning fra allmennlege har pasienten rett til fornyet vurdering av sin helsetilstand av spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder bare én gang for samme tilstand. Forrige bilde

8 2-1. Rett til nødvendig helsehjelp
Pasientrettighetsloven § 2 Rett til helsehjelp 2-1. Rett til nødvendig helsehjelp        Pasienten har rett til øyeblikkelig hjelp. Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunehelsetjenesten.        Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Helsetjenesten skal gi den som søker eller trenger helsehjelp, de helse- og behandlingsmessige opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett.        Retten til helsehjelp gjelder bare dersom pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt.        Retten til helsehjelp gjelder i offentlig finansiert spesialisthelsetjeneste i riket og andre tjenesteytere i den utstrekning regionale helseforetak eller helseforetak har inngått avtale med disse om tjenesteyting, og innen de grenser som kapasiteten setter.        Kongen kan gi forskrifter om hva som skal anses som helsehjelp pasienten kan ha rett på, og tidsfristen for gjennomføring av dette. § 2-2. Rett til vurdering        Pasient som henvises til offentlig sykehus eller spesialistpoliklinikk, har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 30 virkedager fra henvisningen er mottatt. Det skal vurderes om det er nødvendig med helsehjelp, og gis informasjon om når behandlingen forventes å bli gitt. Vurderingen skjer på grunnlag av henvisningen. Om nødvendig skal supplerende opplysninger innhentes eller pasienten innkalles til undersøkelse.        Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom, har pasienten rett til raskere vurdering. § 2-3. Rett til fornyet vurdering        Etter henvisning fra allmennlege har pasienten rett til fornyet vurdering av sin helsetilstand av spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder bare én gang for samme tilstand. Forrige bilde

9 Denne forskrift gjelder
Forskrift om ventelisteregistrering § 1. Virkeområde      Denne forskrift gjelder Somatiske og psykiatriske sykehus og poliklinikker og distriktspsykiatriske sentra som et regionalt helseforetak har inngått avtale om tjenesteyting med i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a tredje ledd. Somatiske og psykiatriske sykehus og poliklinikker og distriktspsykiatriske sentra som eies av et regionalt helseforetak.   § 2. Definisjon av venteliste        Med venteliste menes i denne forskrift EDB-basert register med ordnede opplysninger om pasienter som venter på undersøkelse eller behandling ved institusjon. § 3. Ventelisteregistrering        Institusjon som faller inn under § 1 skal føre venteliste over pasienter som er registrert for undersøkelse eller behandling. Det skal fremgå av ventelisten om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp etter pasientrettighetsloven § 2-1, og om det søkes om innleggelse, dagbehandling eller poliklinisk behandling. Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, jf. pasientrettighetsloven § 2-1 første ledd, skal ikke registreres på venteliste.        Henvisninger registreres på mottaksdato. Mottaksdato er den dag henvisningen er mottatt av institusjonen. § 4. Oppdatering av ventelistene        Institusjonen skal til enhver tid holde ventelistene oppdatert. Strykning av henvisning fra ventelisteregisteret skal skje den dato behandlingen påbegynner. Også pasienter som ikke lenger er aktuelle for den planlagte undersøkelse eller behandling, skal strykes fra ventelisten.        De pasienter som har vært registrert på venteliste i seks måneder skal kontaktes med forespørsel om henvisningen fortsatt er aktuell. § 5. Rapportering til departementet        De regionale helseforetakene skal sørge for elektronisk rapportering av ventelistedata til helsedepartementet hvert tertial Forrige bilde

10 Denne forskrift gjelder
Forskrift om ventelisteregistrering § 1. Virkeområde      Denne forskrift gjelder Somatiske og psykiatriske sykehus og poliklinikker og distriktspsykiatriske sentra som et regionalt helseforetak har inngått avtale om tjenesteyting med i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a tredje ledd. Somatiske og psykiatriske sykehus og poliklinikker og distriktspsykiatriske sentra som eies av et regionalt helseforetak.   § 2. Definisjon av venteliste        Med venteliste menes i denne forskrift EDB-basert register med ordnede opplysninger om pasienter som venter på undersøkelse eller behandling ved institusjon. § 3. Ventelisteregistrering        Institusjon som faller inn under § 1 skal føre venteliste over pasienter som er registrert for undersøkelse eller behandling. Det skal fremgå av ventelisten om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp etter pasientrettighetsloven § 2-1, og om det søkes om innleggelse, dagbehandling eller poliklinisk behandling. Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, jf. pasientrettighetsloven § 2-1 første ledd, skal ikke registreres på venteliste.        Henvisninger registreres på mottaksdato. Mottaksdato er den dag henvisningen er mottatt av institusjonen. § 4. Oppdatering av ventelistene        Institusjonen skal til enhver tid holde ventelistene oppdatert. Strykning av henvisning fra ventelisteregisteret skal skje den dato behandlingen påbegynner. Også pasienter som ikke lenger er aktuelle for den planlagte undersøkelse eller behandling, skal strykes fra ventelisten.        De pasienter som har vært registrert på venteliste i seks måneder skal kontaktes med forespørsel om henvisningen fortsatt er aktuell. § 5. Rapportering til departementet        De regionale helseforetakene skal sørge for elektronisk rapportering av ventelistedata til helsedepartementet hvert tertial Forrige bilde

11 § 2 Rett til nødvendig helsehjelp
Forskrift om prioritering av helsetjenester og rett til helsehjelp § 2 Rett til nødvendig helsehjelp        Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten etter pasientrettighetsloven § 2-1 annet ledd, når: 1.pasienten har et visst prognosetap med hensyn til livslengde eller ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet dersom helsehjelpen utsettes og 2.pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen og 3.de forventede kostnadene står i et rimelig forhold til tiltakets effekt.        Med ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet menes at pasientens livskvalitet uten behandling merkbart reduseres som følge av smerte eller lidelse, problemer i forbindelse med vitale livsfunksjoner som for eksempel næringsinntak, eller nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsnivå.        Med forventet nytte av helsehjelpen menes at det foreligger god dokumentasjon for at aktiv medisinsk behandling kan bedre pasientens livslengde eller livskvalitet med en viss varighet, at tilstanden kan forverres uten behandling eller at behandlingsmuligheter forspilles ved utsettelse av behandlingen. § 3. Frist for nødvendig helsehjelp        Pasienter som oppfyller vilkårene i § 2 har rett til helsehjelp innen den tid medisinsk forsvarlighet krever.        Det regionale helseforetaket i pasientens bostedsregion skal sørge for at pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp etter § 2 i denne forskriften, får tilbud om helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten innen den tid som følger av første ledd. Dette gjelder bare innen offentlig finansiert institusjon i riket eller fra en annen tjenesteyter som det regionale helseforetaket har inngått avtale med om yting av slik helsehjelp. Forrige bilde

12 2-1. Rett til nødvendig helsehjelp
Pasientrettighetsloven § 2 Rett til helsehjelp 2-1. Rett til nødvendig helsehjelp        Pasienten har rett til øyeblikkelig hjelp. Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunehelsetjenesten.        Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Helsetjenesten skal gi den som søker eller trenger helsehjelp, de helse- og behandlingsmessige opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett.        Retten til helsehjelp gjelder bare dersom pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt.        Retten til helsehjelp gjelder i offentlig finansiert spesialisthelsetjeneste i riket og andre tjenesteytere i den utstrekning regionale helseforetak eller helseforetak har inngått avtale med disse om tjenesteyting, og innen de grenser som kapasiteten setter.        Kongen kan gi forskrifter om hva som skal anses som helsehjelp pasienten kan ha rett på, og tidsfristen for gjennomføring av dette. § 2-2. Rett til vurdering        Pasient som henvises til offentlig sykehus eller spesialistpoliklinikk, har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 30 virkedager fra henvisningen er mottatt. Det skal vurderes om det er nødvendig med helsehjelp, og gis informasjon om når behandlingen forventes å bli gitt. Vurderingen skjer på grunnlag av henvisningen. Om nødvendig skal supplerende opplysninger innhentes eller pasienten innkalles til undersøkelse.        Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom, har pasienten rett til raskere vurdering. § 2-3. Rett til fornyet vurdering        Etter henvisning fra allmennlege har pasienten rett til fornyet vurdering av sin helsetilstand av spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder bare én gang for samme tilstand. Forrige bilde


Laste ned ppt "Henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google