Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

29.03.2004 www.innherred-samkommune.no ØKONOMI- ISK Innherred samkommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "29.03.2004 www.innherred-samkommune.no ØKONOMI- ISK Innherred samkommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 29.03.2004 www.innherred-samkommune.no ØKONOMI- ISK Innherred samkommune

2 29.03.2004 www.innherred-samkommune.no ORGANISERING ØKONOMI-ISK ØKONOMI BUDSJETT REGNSKAP KOMMFAKTREGNSKAP

3 29.03.2004 www.innherred-samkommune.no ORGANISERING ØKONOMI-ISK ØKONOMI BUDSJETT REGNSKAP KOMMFAKT REGNSKAP ressurser primæroppgaver sekundæroppgaver

4 29.03.2004 www.innherred-samkommune.no Mål for totalprosjektet ISK Bedre tjenester innenfor eksisterende økonomiske rammer Opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer FLV skal være drivkraften i utvikling av samarbeid i Innherredsregionen FLV skal være tyngdepunkt for regional utvikling (kulturbasert forretningsutvikling) Det skal skapes et positivt bilde /image av regionen Reduserte driftsutgifter på sikt

5 29.03.2004 www.innherred-samkommune.no SWOT-ANALYSE S – Styrke (Nåtid) God kommunekunnskap Oversiktlighet Interkommunalt samarbeid Nærhet Trygghet Tydelig ansvar God kjennskap til Unique Sterk på regnskapstekniske ting, inkl. mva. Godt innblikk i innkjøp ”Frostating” Sammen har vi innblikk i alle kommunens arbeidsområder Personer både med formell-kompetanse og realkompetanse Løsningsorientert, intet problem/utfordring for stort God oppfølging av ubetalte krav, liten restanse – lite tapsføring Lang erfaring God kjennskap til publikum Rask til punching Glad i tall og avstemminger Nøyaktig God kjennskap til lover og regler om innfordring

6 29.03.2004 www.innherred-samkommune.no W – Svakhet (nåtid) Lite fagmiljø Sårbart Ikke flink til å bruke alle muligheter på som data’n gir, gjelder også Excel og Word Lite strukturert, vansker med å prioritere hva som er viktigst i travle tider. For liten datakunnskap ”Sovner” i gamle rutiner

7 29.03.2004 www.innherred-samkommune.no O – Muligheter (Framtid) Mindre sårbarhet Bedre overlappingsmuligheter Større fagmiljø Felles IT-verktøy Felles rutiner Lære andre (bedre) rutiner Lære mer data Økt fleksibilitet Mer rasjonell drift

8 29.03.2004 www.innherred-samkommune.no T – Trusler (framtid) Større geografisk avstand Redd for å miste arbeidsplasser Avstand til bruker Mindre oversikt Manglende informasjon For liten datakunnskap Kulturforskjeller Økt møteaktivitet Prioriteringsproblemer Manglende fleksibilitet

9 29.03.2004 www.innherred-samkommune.no Målsetting Brukerne av tjenestene innen økonomiområdet skal gis optimal tjenesteyting og service. Kvaliteten på arbeidet som enheten utfører skal være av høg kvalitet og bli profesjonelt utført Enheten skal ha en bemanning med høg kompetanse som gjør det mulig å følge opp kompliserte saker på en tilfredsstillende måte. Enheten må vise stor grad av fleksibilitet og det skal søkes etter kostnadseffektive metoder for produksjon. Samle kompetansen og utvikle denne i et tilstrekkelig stort fagmiljø til å være en attraktiv organisasjon som kan rekruttere nødvendig fagkompetanse. Hvert område innen enheten skal ha tilstrekkelig beredskap for å unngå at enkeltområder blir sårbare ved endring i bemanning, herunder ferie og sykdom. Gi muligheter for å kunne ta i bruk ny teknologi som kommer brukerne til gode og som skaper mer interessante arbeidsplasser.

10 29.03.2004 www.innherred-samkommune.no Suksesskriterier Et suksesskriterie for et prosjekt er kjennetegnet ved at det beskriver forhold i prosjektet eller omgivelsene som skal lykkes for at prosjektets formål kan realiseres eller er realisert. Eller med andre ord: de forhold, betingelser etc. som SKAL være oppfylt for at kommunene blir fornøyd.

11 29.03.2004 www.innherred-samkommune.no Suksesskriterier Økonomisk effektivitet. Samarbeid gir stordriftsfordeler. De økonomiske ressursene kan utnyttes bedre ved at det blir lavere enhetskostnader. Kvalitativt bedre tjenester. Dersom kompetansen innen tjenesteområdene økes, kan dette gi raskere og faglig sett bedre oppgaveløsning, og dermed et bedre tjenestetilbud til brukerne. Heving av kompetansen til de ansatte. Samarbeid gir muligheter for økt spesialisering i større enheter og dermed økt kompetanse innen det fagområdet som den enkelte spesialiserer seg i. Rekruttering. Det er lettere å rekruttere kvalifiserte medarbeidere til større miljøer som kan tilby spesialoppgaver og større fagmiljøer. Mindre sårbart. Større fagmiljøer er mindre sårbare ved at det er mer enn en person som kan ivareta oppgavene. Bedre ressursutnyttelse. Samarbeid kan resultere i at det gjøres fellesinvesteringer i stedet for anskaffelser i den enkelte kommune. Dette gir en direkte innsparing, samtidig som ressursene kan utnyttes større deler av tiden. Aktive og engasjerte medarbeidere.

12 29.03.2004 www.innherred-samkommune.no Evaluering Først når en ny økonomienhet har vært i drift en viss tid vil en se om de ønskede mål nås. Det er viktig at en stopper opp på bestemte tidspunkt og evaluerer om retning er korrekt for å oppnå målsettingene med prosjektet.

13 29.03.2004 www.innherred-samkommune.no Når det gjelder samlokalisering av en ny enhet trekker gruppene fram følgende som positivt: Redusert sårbarhet Bedre muligheter for å utvikle spisskompetanse Lettere å samordne oppgaver og å gi informasjon. Bedre og større faglig miljø Lik behandling av brukere Bedre kvalitet på tjenestene Effektivisering Bygging av kultur

14 29.03.2004 www.innherred-samkommune.no Ulemper ved å samlokalisere enheten Som ulemper ved å samlokalisere enheten er det spesielt følgende forhold som nevnes: Dårligere tilgjengelighet og service overfor brukere av tjenesten. Mange ansatte vil oppleve skifte av arbeidssted som negativt, dårlig motivasjon Praktiske tilpasninger på kort sikt Økte kostnader i en oppstartsperiode


Laste ned ppt "29.03.2004 www.innherred-samkommune.no ØKONOMI- ISK Innherred samkommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google