Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

#2475541­_2 Forelesninger i selskapsrett, UMB vår 2012 Ved Andreas Wulff

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "#2475541­_2 Forelesninger i selskapsrett, UMB vår 2012 Ved Andreas Wulff"— Utskrift av presentasjonen:

1 #2475541­_2 Forelesninger i selskapsrett, UMB vår 2012 Ved Andreas Wulff (andwu@bahr.no)

2 #2475541­_2 Dagens tema Kort oppsummering av forrige forelesningStiftelse av aksjeselskapOrganisering av ANS og ASRepresentasjon i ANS og AS 2

3 #2475541­_2 Kort oppsummering av forrige forelesning Selskapsretten regulerer selskapenes egne anliggender, forholdet mellom selskapet og eierne, det innbyrdes forholdet mellom eierne, samt selskapets forhold til omverdenen Hva reguleres? De viktigste lovene er selskapsloven og aksjelovene De fleste spørsmål er lovregulert Inndelt etter ansvarsform, dvs. hvordan eierne hefter for selskapets forpliktelser ANS og DA – ubegrenset, direkte ansvar, sel. § 2-4, med regressrett, sel. § 2-5 AS og ASA – begrenset og indirekte ansvar, asl. § 1-2 Selskapsformene Ansvarlig selskap: Stor frihet, få organisatoriske krav, ingen innskuddsplikt og få utdelingsbegrensninger Aksjeselskap: Mindre frihet, flere organisatoriske krav, innskuddsplikt og relativt omfattende utdelingsbegrensninger Sentrale karakteristika – eller resultater av ansvarsformen om man vil Ikke en selskapsform som passer best i alle relasjoner. Man må vurdere i hvert enkelt tilfelle hva som passer best De viktigste kriterier er virksomhetens risiko, kapitalbehov, skatt og formål. Valg av selskapsform 3

4 #2475541­_2 Stiftelse av aksjeselskap Oversikt Man kan kjøpe et tomt selskap Man kan stifte på egenhånd Stiftelse i praksis Stiftelse skjer etter reglene i aksjeloven kapittel 2 Det er disse reglene vi skal konsentrere oss om Lovgrunnlag 4

5 #2475541­_2 Stiftelse av aksjeselskap Tre trinn man må gjennomføre Utarbeidelse av stiftelsesdokument Innbetaling av aksjeinnskudd Registrering i Foretaksregisteret 5

6 #2475541­_2 Stiftelse av aksjeselskap Trinn 1: Utarbeidelse av stiftelsesdokument - Utarbeides av stifterne (aksjonærene), asl. § 2-1 - Krav til innhold Opplysningene nevnt i asl. § 2-3 - stifternes navn eller foretaksnavn, adresse og fødselsnummer eller organisasjonsnummer - antallet aksjer som skal tegnes av hver av stifterne - det beløpet som skal betales for hver aksje (aksjeinnskudd) - tidspunktet for oppgjør av aksjeinnskudd, jf § 2-11 - hvem som skal være medlemmer av selskapets styre - hvem som skal være selskapets revisor dersom selskapets årsregnskap skal revideres, jf. § 7-6 fjerde ledd 6

7 #2475541­_2 Stiftelse av aksjeselskap Trinn 1: Utarbeidelse av stiftelsesdokument - Krav til innhold (forts.) Vedtekter, asl. § 2-2 - selskapets foretaksnavn - den kommune i riket hvor selskapet skal ha sitt forretningskontor - selskapets virksomhet - aksjekapitalens størrelse - aksjenes pålydende (nominelle beløp) - antallet eller laveste og høyeste antall styremedlemmer - om selskapet skal ha flere daglige ledere eller om styret eller bedriftsforsamlingen skal kunne bestemme at selskapet skal ha flere daglige ledere, samt i så fall om flere daglige ledere skal fungere som kollektivt organ - hvilke saker som skal behandles på den ordinære generalforsamlingen - om selskapets aksjer skal registreres i et verdipapirregister - Vedlegg til stiftelsesdokumentet Åpningsbalanse, asl. § 2-8 - Kan tidligst være datert fire uker før stiftelsen - Revisor må erklære at balansen er satt opp i tråd med gjeldende regnskapsregler 7

8 #2475541­_2 Stiftelse av aksjeselskap Trinn 1: Utarbeidelse av stiftelsesdokument - Selskapet er stiftet når stiftelsesdokumentet er datert og undertegnet av alle stifterne, asl. § 2-9 8

9 #2475541­_2 Stiftelse av aksjeselskap Trinn 2: Innbetaling av aksjeinnskudd - Betalingsmiddel Kontant In natura - Krav til dokumentasjon av ytelsens verdi, asl. 2-4 jf. § 2-6 - Eiendeler som ikke kan balanseføres etter regnskapsloven kan heller ikke benyttes som aksjeinnskudd, asl. § 2-7 - Innskuddets størrelse Minst aksjens pålydende, asl. 2-12 - Forfallstidspunkt, 2-11 Som fastsatt i stiftelsesdokumentet Senest når selskapet meldes til Foretaksregisteret 9

10 #2475541­_2 Stiftelse av aksjeselskap Trinn 3: Melding til Foretaksregisteret - Selskapet må meldes til Foretaksregisteret senest tre måneder etter stiftelsen, asl. § 2- 18 - Aksjeinnskuddet må være ytet fullt ut - Før selskapet er registrert kan det i alt det vesentlige ikke påta seg forpliktelser eller påberope seg rettigheter, asl. § 2-20 - Registrering i praksis www.brreg.no Samordnet registermelding i Altinn 10

11 #2475541­_2 Organisering av ANS og AS Generelt - Organisering sier noe om hvordan et selskap er bygget opp, dvs. hvilke organer det består av. - Alle selskaper må ha minst ett organ - Typiske organer Generalforsamling / Selskapsmøte Styre Daglig leder Revisor 11

12 #2475541­_2 Organisering av ANS og AS Ansvarlig selskap Selskapsmøte (Deltakerne / Styret) (Daglig leder) 12

13 #2475541­_2 Organisering av ANS og AS Ansvarlig selskap - Selskapsmøte Et forum for selskapets eiere, sel. § 2-8 (2) Eneste obligatoriske organ, sel. § 2-8 (1) forutsetningsvis Selskapets øverste myndighet sel. § 2-8 (1) - Kan fatte beslutning i alle typer saker Kort om saksbehandlingen - Overordnet: Stor grad av frihet for deltakerne - Hvordan gjennomføres møtet? - Når gjennomføres det? - Stemmerett - Krav om enstemmighet, sel § 2-12 - Styre og daglig leder Valgfritt i ansvarlige selskaper, sel. §§ 2-13 og 2-18 Må i så fall overlates myndighet av selskapsmøtet - Styret: Den alminnelige forvaltningen av selskapet - Daglig leder: Den daglige ledelsen av virksomheten - Revisor Plikt dersom driftsinntekter overstiger NOK 5m eller alle deltakerne er selskaper med begrenset ansvar, revisorloven § 2-1 13

14 #2475541­_2 Organisering av ANS og AS Aksjeselskap Generalforsamling Styre Daglig leder 14

15 #2475541­_2 Organisering av ANS og AS Aksjeselskap - Generalforsamlingen Øverste myndighet, asl. § 5-1 Aksjonærenes møterett, asl. § 5-2 - Personlig eller ved fullmektig Stemmerett, asl. § 5-3 Som regel et fysisk møte i selskapet forretningskommune asl. §§ 5-7 og 5-8 Innkallingsreglene, asl. §§ 5-9 og 5-10 Når holdes generalforsamling - En ordinær generalforsamling innen utløpet av juni hvert år, asl. § 5-5 - Ekstraordinær generalforsamling dersom styret, revisor eller 10%-minoritetseier(e) krever det, asl. § 5-6 Hva skal behandles på generalforsamlingen? - Bare det som står i innkallingen, asl. § 5-14 - Ordinær generalforsamling: ​ Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning ​ Beslutning om utdeling av utbytte ​ Andre saker som etter loven eller vedtektene skal behandles, f.eks. styre- og revisjonshonorar - Ekstraordinær generalforsamling ​ Ethvert bestemt emne angitt av den eller de som krever ekstraordinær generalforsamling 15

16 #2475541­_2 Organisering av ANS og AS Aksjeselskap - Generalforsamlingen (forts.) Beslutningsdyktighet: ingen krav Flertallskrav - Aksjeloven bygger på et majoritetsprinsipp, i motsetning til selskapsloven som bygger på et enstemmighetsprinsipp - Hovedregel: Flertallet av de avgitte stemmer, asl. § 5-17 (1) - Unntak ​ Personvalg, asl. § 5-17 (2) ​ Vedtektsendringer, asl. § 5-18 ​ Andre særlig viktige forhold, asl. §§ 5-19 og 5-20 16

17 #2475541­_2 Organisering av ANS og AS Aksjeselskap - Styret Obligatorisk for alle aksjeselskaper, asl. § 6-1 Styremedlemmene - Minst tre, men kan ha færre dersom aksjekapitalen er under NOK 3m, asl. § 6-1 - Velges av generalforsamlingen - Styrelederen velges av styret dersom ikke generalforsamlingen allerede har valgt - Styreleders rolle - Minst halvparten må bo i Norge eller innenfor EØS Styrets myndighet - Styret forvalter selskapet, asl. § 6-12 - Styrets kompetanse er svært vid – den store hovedregel er at styret kan bestemme over alt som vedrører driften av selskapet uten at generalforsamlingen må involveres, til og med saker som er av stor betydning (eks. slå selskapet konkurs) - Styrets forvaltningsansvar og tilsynsansvar Saksbehandling - Møteform, beslutningsdyktighet og flertallskrav 17

18 #2475541­_2 Organisering av ANS og AS Aksjeselskap - Daglig leder Som hovedregel obligatorisk for alle aksjeselskaper, asl. § 6-2 - Unntak: I selskaper med under NOK 3m i aksjekapital kan styret bestemme at selskapet ikke skal ha daglig leder. Velges av styret, asl. § 6-2 Må være bosatt i Norge eller innenfor EØS Daglig leders myndighet, asl. § 6-14 - Underlagt styret - Selvstendig kompetanse i saker som vedrører «den daglige ledelse av selskapets virksomhet» - Dette omfatter ikke saker som er av «uvanlig art eller stor betydning» 18

19 #2475541­_2 Organisering av ANS og AS Aksjeselskap - Revisor Som hovedregel obligatorisk for alle aksjeselskaper, asl. § 7-2 Unntak fra revisorkravet for mindre selskaper, asl. § 7-6 - Styret må ha besluttet fritak fra revisjonsplikten i henhold til fullmakt fra generalforsamlingen - Fullmakten til styret må være vedtatt på generalforsamling med min 2/3-flertall - Følgende vilkår må være oppfylt: ​ Driftsinntektene må være mindre enn NOK 5m ​ Balansesummen må være mindre enn NOK 20m ​ Gjennomsnittlig antall ansatte må ikke overstige ti årsverk Revisors oppgave omfatter som et minimum det å revidere selskapets årsregnskap og å avgi revisjonsberetning til generalforsamlingen 19


Laste ned ppt "#2475541­_2 Forelesninger i selskapsrett, UMB vår 2012 Ved Andreas Wulff"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google