Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Alle skal beherske grunnleggende ferdigheter” Grunnleggende ferdigheter og lokalt læreplanarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Alle skal beherske grunnleggende ferdigheter” Grunnleggende ferdigheter og lokalt læreplanarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 ”Alle skal beherske grunnleggende ferdigheter” Grunnleggende ferdigheter og lokalt læreplanarbeid
Bente Heian Utdanningsdirektoratet

3 Mål for denne økten: Hva er grunnleggende ferdigheter og hvorfor ble de innført? Hvorfor er læreplanene revidert nå og hva har revisjonen å si for GRF? Hvordan kan vi arbeide videre med læreplaner og GRF på lokalt plan?

4 Hvorfor ble grunnleggende ferdigheter innført?
PISA-testen ble et sjokk for Norge Norge deltok i PISA for første gang i 2000, og ifølge Clemet visste vi lite om hvordan det stod til i skole-Norge før dette. Presterte dårlig I den første PISA-undersøkelsen, plasserte Norge seg akkurat på OECD-gjennomsnittet.

5 Hvordan møte denne utfordringen?
2003/ 2004: Stortinget vedtok å innføre fem grunnleggende ferdigheter å kunne uttrykke seg muntlig å kunne uttrykke seg skriftlig å kunne lese å kunne regne Å kunne bruke digitale ferdigheter

6 Hva er GRF i Kunnskapsløftet?
redskap for læring og utvikling på tvers av fag - integreres i alle læreplanene - på de enkelte fagenes premisser - med økende vanskegrad gjennom hele opplæringsløpet

7 Grunnleggende ferdigheter = literacy
De grunnleggende ferdighetene tilsvarer det engelske begrepet literacy, men favner bredere enn det å kunne lese. Vi kan ikke isolere kunnskap i faget . Det å lære et fag er å snakke, lese, skrive, regne og bruke digitale ferdigheter innenfor faget.

8 To ulike kunnskapssyn? L-97 Kunnskapsmål
I opplæringen skal elevene få kunnskap om: - jødenes historie i Norge - dialog mellom religioner og livssyn LK06 Kompetansemål Elevene skal kunne: - beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til jødedommen - drøfte utvalgte tekster fra jødisk skrifttradisjon Reformen innebærer et gjennomslag for at fagenes grunnleggende mål er at elevene settes i stand til å utøve fagrelevant skriving, lesing og muntlighet, sitat: Kjell Lars Berge

9 Hva er kompetanse? Definisjon:
Elevene viser kompetanse ved å bruke kunnskaper og ferdigheter til å løse oppgaver og mestre komplekse utfordringer Eksempel fra læreplanen i norsk 10.trinn: planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst

10 Hva viser evalueringen av Kunnskapsløftet?
Ulik forståelse av hva GRF er Arbeidet med GRF har ikke ført til praksisendring Ulik progresjon av GRF i fagene

11 I 2010 får Utdanningsdirektoratet i oppdrag
Å utvikle et rammeverk for grunnleggende ferdigheter som på et overordnet nivå beskriver utvikling av de grunnleggende ferdighetene Gjennomgå læreplanene i norsk, naturfag, samfunnsfag, matematikk og engelsk på bakgrunn av rammeverket, slik at det legges til rette for god progresjon i utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter

12 Rammeverk for grunnleggende ferdigheter
Hva er det? Grunnlagsdokument som definerer de fem grunnleggende ferdighetene og beskriver progresjon i hver av dem gjennom hele opplæringsløpet Hvordan skal det brukes? Læreplangrupper skal bruke dokumentet ved læreplanrevisjoner som et redskap for å integrere grunnleggende ferdigheter i læreplaner for fag Rammeverket ble ferdigstilt i 2012 Rammeverket kan også brukes som referanseramme rettet mot implementering av reviderte læreplaner - som et grunnlagsdokument som viser progresjonen i grunnleggende ferdigheter uavhengig av fag

13 Eksempel: Å kunne lese Hva er å kunne lese?
Å kunne lese vil si å … Hvilke delelementer består lesing av? Forberede, utføre og bearbeide innebærer å … Finne innebærer å … Tolke og sammenholde innebærer å … Reflektere og vurdere innebærer å … Hvordan utvikles ferdigheten? Utvikling av funksjonell leseferdighet …

14 Å kunne lese som grunnleggende ferdighet
Matrise - å kunne lese Å kunne lese som grunnleggende ferdighet Ferdighets­områder Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Forberede, utføre og bearbeide Bruker forkunnskaper. Skaffer seg overblikk over teksten før lesing. Leser enkle tekster på papir og skjerm. Bearbeider teksten med noe hjelp. Leser enkle tekster med flyt og utholdenhet. Finner og leser tekster på Internett. Stiller spørsmål til teksten. Kan samtale om innholdet. Varierer lesemåte etter teksten og formålet med lesingen i fag. Leser og navigerer hensikts­messig på Internett. Bruker oppklarende strategier. Bruker ulike metoder for å systematisere innhold. Bruker faglige og andre forkunnskaper aktivt. Er bevisst og kritisk til lesing på papir og Internett. Bearbeider teksten på selvstendig måte. Velger relevante strategier tilpasset teksten og formålet med lesingen. Er bevisst egen lesing og reflekterer over anvendte strategier. Finne og hente ut Finner eksplisitt uttrykt informasjon som er sentralt plassert i enkle tekster. Kjenner igjen sentrale tekster i faget. Finner eksplisitt uttrykt informasjon i tekster med konkurrerende informasjon. Refererer til kilder. Finner og kombinerer informasjon fra flere steder i tekster med konkurrerende informasjon. Vurderer kilders troverdighet. Finner implisitt informasjon i komplekse tekster. Bruker kilder på en kritisk og etterprøvbar måte. Finner detaljert og implisitt informasjon i tekster med ukjent form eller innhold. Tolke og sammenholde Bruker egne ord og trekker enkle slutninger ut fra informasjon i tekster. Identifiserer hovedtemaet og forstår sammenhenger som er tydelig uttrykt i en tekst. Forstår informasjon som er implisitt uttrykt i tekster. Forstår tvetydigheter. Oppfatter motstridende informasjon og informasjon som står i motsetning til det forventede. Viser helhetlig og detaljert forståelse av komplekse tekster. Kan systematisere og trekke slutninger på bakgrunn av implisitt informasjon. Reflektere og vurdere Kommenterer innhold i enkle tekster. Vurderer teksters innhold ut fra fagkunnskaper og egne erfaringer. Gir begrunnede vurderinger av form og faglig innhold i tekster. Analyserer og vurderer form og innhold på en kritisk måte. Sammenligner og systematiserer informasjon i ulike faglige tekster. Vurderer komplekse tekster om ukjente emner på en kritisk måte. Trekker inn faglige og samfunns­messige perspektiv.

15 Sammenheng rammeverk - læreplan
Rammeverket Lese Nivå 4 Læreplan i naturfag 10.trinn Analyserer og vurderer form og innhold kritisk. Sammenligner og systematiserer informasjon i ulike faglige tekster Identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk

16 Hvilke læreplaner er revidert?
Engelsk Matematikk Naturfag Norsk Samfunnsfag Læreplaner for hørselshemmede Læreplaner for elever med opplæring i samisk Læreplaner for elever i vgo med kort botid i Norge

17 Hvem har revidert planene?
Åpen prosess Læreplangrupper Responsgrupper Læreplanutkast publisert underveis Offentlig høring Udirs forslag til læreplaner KDs fastsatte planer

18

19 Hva er endret i læreplanene?
Formålet Hovedområder Tekstene om de grunnleggende ferdighetene Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter Faglige endringer Vurdering

20 Endringer i formålet Tydeliggjøring av helheten i læreplanen
grunnleggende ferdigheter Eksempel fra matematikk: Elevane må utfordrast til å kommunisere matematikk både skriftleg, munnleg og digitalt. fagspesifikke forhold Eksempel fra norsk: Formålet med opplæringen er å (…) gi et godt grunnlag for mestring av begge målformene i samfunns- og yrkesliv

21 Endringer i hovedområder
Noen hovedområder er nye eller delt Eksempel fra samfunnsfag: Hovedområdet utforskeren er nytt, men innholdet sees i sammenheng med andre hovedområder Enkelte hovedområder er slått sammen eller tatt ut Eksempel fra norsk: Hovedområdet sammensatte tekster er tatt ut, men innholdet er ivaretatt i andre hovedområder

22 Endringer i tekstene om de grunnleggende ferdighetene
Viser hva grunnleggende ferdigheter i det enkelte faget er Å kunne lese i samfunnsfag inneber å utforske, tolke og reflektere over faglege tekstar for å forstå eige og andre samfunn og andre tider, stader og menneske. Viser hvordan de enkelte ferdighetene utvikler seg i faget Utvikling av leseferdighet i naturfag går fra å finne og bruke informasjon i enkle tekster til å forstå tekster med stadig flere fagbegreper, symboler, figurer og implisitt informasjon

23 Endringer kompetansemål
Progresjonen i de grunnleggende ferdighetene er tydeliggjort Eksempel fra engelsk: Digitale ferdigheter etter 2. årstrinn etter 7. trinn etter Vg1/Vg2 bruke digitale ressurser i opplevelse av språket bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i egen språklæring vurdere ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler kritisk og selvstendig, og bruke dem i egen språklæring Digitale ferdigheter er tydeliggjort i alle fag. Før het det å kunne bruke digitale verktøy. Navnet er endret for å inkludere den kognitive delen, dvs betydningen av digitale ferdigheter for elevenes læring i fag.

24 Kompetansemål (forts.) Fagspesifikke endringer Ingen detaljerte sjangerlister
Engelsk Lese, forstå og vurdere ulike typer tekster av varierende omfang om forskjellige emner (Engelsk 10.trinn) Norsk Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium (Norsk, 10.trinn)

25 Konsekvenser for skriftlig eksamen i norsk og engelsk
Oppgaver formulert i tråd med begrepsbruken i revidert læreplan: Skriv en tekst om en superhelt på 70 år som opplever at superkreftene begynner å minke. Teksten skal ha som formål å underholde leseren. (Eksempeloppgave i norsk 10.trinn) (Tilleggsinformasjon på grunn av overgang til revidert læreplan: I tidligere oppgaver har du kanskje blitt spurt om å skrive fortellinger, noveller og eventyr. Men oppgaven åpner også for andre løsninger . Det er viktig at du svarer på det oppgaven spør om!) Eksempeloppgaver i norsk på Udir.no Eksamensveiledninger blir publisert i januar

26 Endringer i vurdering Sentrale retningslinjer for lokalt gitt muntlig eksamen Forsøksordning med en eller to karakterer i norsk på ungdomstrinnet fra og med neste skoleår

27 Hvordan arbeide med reviderte læreplaner og GRF på lokalt plan?
Statlig nivå Læreplaner, forskrift Veiledninger Lokalt nivå Lokale læreplaner Læreplanene er forskrifter som styrer innholdet i opplæringen. Læreplanene er utgangspunktet for lokalt læreplanarbeid. Til hjelp i det lokale læreplanarbeidet har vi utviklet veiledninger til de reviderte læreplanene.

28 Veiledning i lokalt arbeid med læreplaner
Målgruppe: Skoleeiere, skoleledere, (ressurs)lærere Revideres høst 2013 med fokus på Læreplanverket som helhet Roller og ansvar på ulike nivå Prosess - kontinuerlig og systematisk Vurdering og utvikling av kvalitet Funksjon: verktøy for diskusjon og utvikling lokalt

29 Veiledninger til læreplaner i fag
Målgruppe lærere viser praktiske eksempler på hvordan lærere kan arbeide med de reviderte læreplanene viser hvordan grunnleggende ferdigheter kan integreres i opplæringen Funksjon: kan bidra til refleksjon rundt det lokale arbeidet med læreplanen og det faglige innholdet i faget

30

31

32

33 Nasjonale kjennetegn Nasjonale – felles nasjonal retning for vurderingsarbeidet Veiledende – frivillige å bruke Kjennetegn på måloppnåelse - beskriver kvaliteten på den samlede kompetansen i fag på tvers av hovedområder Etter 10. årstrinn – støtte til standpunktvurdering etter endt grunnskoleopplæring Engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag

34 Kjennetegn samfunnsfag

35 Hva kan dette bety for dere
Hva kan dette bety for dere? Felles forståelse av prinsipper i Kunnskapsløftet gir et godt grunnlag for videre arbeid med lokale læreplaner


Laste ned ppt "”Alle skal beherske grunnleggende ferdigheter” Grunnleggende ferdigheter og lokalt læreplanarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google