Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAMHANDLING Prosjektplan samhandlingsreformen Bjarne Nordlund Rådmann i RINDAL KOMMUNE (Torger Aarvaag Rådmann Hemne kommune)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAMHANDLING Prosjektplan samhandlingsreformen Bjarne Nordlund Rådmann i RINDAL KOMMUNE (Torger Aarvaag Rådmann Hemne kommune)"— Utskrift av presentasjonen:

1 SAMHANDLING Prosjektplan samhandlingsreformen Bjarne Nordlund Rådmann i RINDAL KOMMUNE (Torger Aarvaag Rådmann Hemne kommune)

2

3 Utfordringer skissert i St.meld.47 Pasientenes behov for koordinerte tjenester bevares ikke godt nok Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne.

4 Utfordringer som kommunene har i tillegg Rekruttere og opprettholde tilstrekkelig kompetanse innenfor smittevern, miljørettet helsevern og samfunnsmedisinsk arbeid Ressurskrevende unge brukere med behov for døgnbaserte sammenhengende tjenester innenfor psykiatri, psykisk utviklingshemming og fysisk funksjonshemming De ”gode grep” for å skape resultater gjennom primærforebygging. Stortingsmeldingen fokuserer mest på sekundærforebygging

5

6 Styringsgruppe Utredningsoppdrag gitt av Samarbeidskomiteen i Agdenes 20. februar i fjor Forslag på styringsgruppe og oppstart av forprosjekt i møte i Rennebu des. 2009: Torger Aarvaag, rådmann Hemne Birgitte Mørch, seksjonssjef hjemmetjenestene Orkdal kommune Per Gundersen, konst. Rådmann Frøya kommune Per Melien, kommunelege Meldal kommune Bjarne Nordlund, rådmann Rindal kommune Rolf Windspoll, samhandlingsdirektør St. Olavs Hospital HF Alf Petter Tenfjord, seniorkonsulent Fylkesmannen

7 Hovedmålsetting Utarbeide en prosjektrapport som skal tjene som et fullverdig beslutningsgrunnlag for deltakerkommunene når de skal ta stilling til om de vil delta i et fast forpliktende samarbeid: Seg imellom for samlet å ha den kompetanse, kapasitet og fagmiljø for å møte de utfordringer som kommunene ser innenfor helse- og omsorgssektoren og som trekkes opp i St.meld.nr. 47 (Samhandlingsreformen) Hvilket samarbeid som kan etableres med St. Olavs Hospital HF

8 Rammer og økonomi Prosjekt over 1,5 år – oppstart så snart som mulig Budsjett 3 mill. 50 % forutsettes finansiert ved skjønnstilskudd Kommunene utfordret på 100.000 i år og 50.000 neste år.

9 Prosjektets hovedaktiviteter 3 faser: Oppstart og forankring – innen juni 2010 Kartlegging og utredning – innen mai 2011 Avslutning – innen oktober 2011. Rapport klar til behandling høsten 2011.

10 Oppstart og forankring Revisjon prosjektplan Etablering av samarbeid med berørte parter Utarbeidelse av informasjonsplan og rapporteringsrutiner Identifisering og igangsetting av samarbeid om IKT og tilgrensende oppgaver Utarbeidelse av milepælplan – oppgavenivå Etablering av tverrfaglige prosjekt i kommunene. Kobling mot ”Omsorgsplan 2015” (St.meld.nr.25 2005-2006, Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer.)

11 Kartlegging og utredning Kartlegging av ressurser og organisering av helse og omsorgstjenestene i kommunene Analyse av kompetansekrevende funksjoner og administrasjons- og systemarbeid (innhold i reformen) opp mot mulighetene i kommunene Drøfting av avtaler med helseforetaket – både lovpålagte avtaler og evt lokale avtaler om lokaler, utstyr og fagressurser. Utredning av administrativ og faglig styring Utredning av politiske styringsmodeller Behandle evt. delrapporter i kommunestyrene under veis.

12 Avslutning Rapportskriving og kvalitetssikring Presentasjon av rapport i kommunene, felles saksframlegg? Avslutning og rapportering til Fylkesmannen Felles tilråding

13 Rindal kommune deltar i utredning av ”Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen” som beskrevet i saksframlegg og prosjektrapport. Rindal kommune deltar med inntil kr. 100.000 i 2010 og kr. 50.000 i 2011. Prosjektet forutsettes del-finansiert med skjønnstilskudd fra Fylkesmannen med 50 % av de totale prosjektkostnadene. Følgende styringsgruppe oppnevnes: Torger Aarvaag, Hemne kommune Birgitte Mørch, Orkdal kommune Per Gundersen, Frøya kommune Per Melien, Meldal kommune Bjarne Nordlund, Rindal kommune En repr. fra Fylkesmannen En repr. fra Helseforetaket Styringsgruppen konstituerer seg selv. Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen får fullmakt til å oppnevne nye medlemmer til styringsgruppa hvis medlemmer trer ut.

14 Styringsgruppa får følgende fullmakter: Fullmakt til å utrede det tjenestesamarbeidet som anses for nødvendig ut fra en målsetting om å få et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud for innbyggerne i kommunene. Fullmakt til å utrede både administrativ styring på generelt grunnlag for å sikre forsvarlig administrativ / faglig styring av et tjenestesamarbeid i regionen. Fullmakt til å utrede den politiske styringen av det interkommunale samarbeidet i Orkdalsregionen på generelt grunnlag. Fullmakt til å forhandle fram avtaleforslag mellom kommunene og mellom kommunene og Helseforetaket som grunnlag for oppstart av et eventuelt samarbeid. Fullmakt til å engasjere prosjektleder og til å opptre som arbeidsgiver for prosjektleder. Fullmakt til å revidere prosjektplan under veis for å sikre en helhetlig utredning og en forsvarlig framdrift

15 Rådmannen bes om å oppnevne lokale prosjektgrupper og lokal prosjektleder og rapportere dette til styringsgruppa for å sikre en lokal forankring og lokal framdrift. Styringsgruppa rapporterer til kommunestyrene under veis med del- rapporter og / eller tilrettelagt informasjon.


Laste ned ppt "SAMHANDLING Prosjektplan samhandlingsreformen Bjarne Nordlund Rådmann i RINDAL KOMMUNE (Torger Aarvaag Rådmann Hemne kommune)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google