Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnespor i spesialisthelsetjenesten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnespor i spesialisthelsetjenesten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnespor i spesialisthelsetjenesten
Molde, 16.mars ”Pårørendes rettigheter og muligheter” Prosjektleder for BIRUS Mette Grytten, Kompetansesenter rus – Midt-Norge

2 Hvordan er situasjonen for barna i familier med rusvansker
Flere har helseproblem av både fysisk og psykisk karakter, flere har adferdsvansker, flere har skoleproblem, utsatt for flere ulykker, flere blir mobbet Flere får rusproblemer, blir kriminelle, har tilpasningsvansker Høy forekomst av psykiske overgrep, fysiske overgrep, seksuelle overgrep Ofte kaotiske familieforhold Mange lever i familier som ofte er preget av materiell og kulturell fattigdom, ensomme, marginaliserte og uten nettverk Enkelte lever skjult bak krystallysekroner og champagneglass Stress-situasjon selv når symptom er fraværende Har mange spørsmål og få svar Hvorfor kan ikke pappa bare slutte å drikke..? (jente 12 år)

3 Barn er pårørende – uansett alder!
barn i Norge lever med en voksen som misbruker alkohol Adferdsendringen ved rusbruk er skadelig for barna Barna opplever skyld, skam, redsel og tar mye ansvar Barna bærer ofte på tyngende hemmeligheter Den voksne kan bruke flere år på sin behandling, men barndommen er NÅ! (Frid Hansen, Borgestadklinikken) Antall: trolig store mørketall, BIRUS både rus og psykiatri: i januar hadde 3 enheter fra M & R registrert 20 foreldre og 34 barn. Vestmo ikke med her. Psyk.pol i Kr.sund i febr. 29 foreldre og 49 barn.

4 Forankring av barneperspektivet
Lov om pasientrettigheter. § 3-3. Lov om sosiale tenester § 6-1 Lov om barneverntenester § 6-4 Opptrappingsplanen for rusfeltet, 2008 Oppdragsbrev frå hdir for 2009 Regionalt rusprogram, handlingsplan fram til 2010 Rundskriv IS-5/2006 frå Sosial- og helsedirektoratet: Oppfølging av barn til psykisk syke/og eller rusavhengige foreldre Helsepersonelloven (ny) § 10 a, § 25-3., (ny) § 3-7a (endringer gjeldende fra )

5 Barn har egne rettigheter
Helsepersonelloven fra : Barn har krav på informasjon og nødvendig oppfølging Enhetene skal ha barneansvarlig personell Skje med samtykke og i samarbeid med foreldrene, evt informasjon på generelt grunnlag, Koordinatorer, behandlerne har ansvar for å spørre pasientene, få oversikt over barnets situasjon og handle, bidra til at barn får info og hjelpetiltak

6 BIRUS 2009 – 2011 Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vankser
Visjon: Barnespor i spesialisthelsetjenesten Barn (0-23 år) av psykisk syke og rusmisbrukere som kommer i kontakt med spesialisthelsetjenesten i Helse Midt-Norge, skal få nødvendig informasjon og oppfølging. Forprosjekt i 2006/2007, IW-rapport, midler fra Helsedir til 3årig satsing 20 enheter i Møre og Romsdal, og Sør-Trøndelag

7 Hva ønsker vi å oppnå i BiRus?
Behandlingsenhetene skal få kunnskap og rutiner for å ivareta barnas behov Foreldrene får økt innsikt og kunnskap om hvordan de kan Barna skal få informasjon og nødvendig oppfølging Utvikle BARNESPOR Konkrete eksempel skaper forståelse, rutiner og forankring Foreldre mener de skjermer barna, b fått med seg stressfakt/krangler om kvelden, antall øl i kjøleskapet, vindunk bak vaksemaskinen Info, styrke foreldrerollen/relasjon slik at de kan snakke med barna selv, henvise til, evt tilby samtale på enheten. Viktig med partners info om b. Foreldre ofte behov for å bearbeide egen oppvekst. Hvor gamle bør barna være? Når merker b om mor er lei/glad/sint? Endringer skremmer! Tilpass info, bruk hjelpemidler – jesperboka, 3mnd speiler mammas depresjon. Vise barnesporene

8 Gi enkle råd til foreldrene
Snakke med barna, unngå hemmelighold Unngå å gi barna for mye ansvar Unngå å la barna ta del i voksnes konflikter Hjelp barnet med venner og interesser utenfor hjemmet Gjøre hyggelige ting sammen med barna Enkle råd til foreldrene: Ta utg.pkt i konkret hendelse (…) bekrefte b. opplevelser. Snakk også om brutte løfter, eks nå skal vi flytte ut.. B klarer ikke bedømme dette selv, aldersbetinget, ikke gå ut over fritid og kontakt m venner. Lag rutiner og fordel oppgavene – forutsigbart. Skal ikke trøste, megle, hindre skader o.l. Tror b skjermes når krangel skjer etter leggetid, men b merker spenningen, hører stemmene, later som de sover, vokter Viktig faktor for mestring av livet, støtte i vennskap, utvikler sosiale ferdigheter.

9 Kommunale tilbud Spør i egen kommune om tilgjengelige tilbud!
BAPP – samtalegrupper for barn og ungdommer ICDP – program for foreldreveiledning VIT – veiledningstilgbud for familier med barn i alderen 8 – 16 år Spør i egen kommune om tilgjengelige tilbud! - Ellers rustelefoner, hjemmesider, selvhjelpsgrupper for voksne, pårør.org.


Laste ned ppt "Barnespor i spesialisthelsetjenesten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google