Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Kvalitet i den fylkeskommunale opplæringen Status – satsing.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Kvalitet i den fylkeskommunale opplæringen Status – satsing."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Kvalitet i den fylkeskommunale opplæringen Status – satsing – utfordringer Fylkestinget 22. – 23. april 2008

2 Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Dokumenter – utgangspunkt  VAF strategiplan for utdanningssektoren 2003-2012  KS – utdanningspolitiskplattform  Utdanningsdirektoratet/KS: Veileder om kravet til skoleiers forsvarlige system  VAF – Årsberetning 2007  VAF kvalitetsstandard for læringsmiljøet i videregående skoler  VAF utdanningsavdelingen: Statistikk - resultater

3 Kvalitet i Vest-Agder skolen  KS- modell for kvalitet: Innsatsområder og forventninger Resultatkvalitet = De verdiene/resultatene skolen skaper Prosesskvalitet = Skolens praksis, det arbeidet som gjøres Rammene for opplæringen, innsatsfaktorene Strukturkvalitet =

4 Det skapende spenningsfeltet Kilde: KS Omgivelsene Organisasjonen Folkevalgte Arena for samfunnsbygging

5 Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Et utvalg av utfordringer og dilemma  Opplæringstilbudet  Tilpasset opplæring  ”Fritt skolevalg”  ”Gratis-prinsippet”  Kompetente medarbeidere  Ledelse  Kvalitetsstandard i Vest-Agder skolen  Skolebygg – skolestørrelse

6 Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Regional utvikling – bredde i opplæringstilbudet Status  Vg1 i alle 3 regioner  Vg2 tilbudene er mer sentralisert Dilemma  Har vi råd til å opprettholde breddetilbudet på Vg1 og utvide tilbudet på Vg2 i alle regioner?

7 Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Offentlige og private skoler Status Ant elever i off. skole – 6316 elever Ant elever i private skoler – 414 elever Nasjonale føringer Friskoler med alternativ pedagogikk eller livssyn tillates Dilemma: Utvidelse av tilbudet på friskoler - konsekvenser for offentlige skoler  Ustabile, mindre forutsigbare tilbud  Smalere programtilbud i studiespesialisernede program  Reduksjon i rammene til off.skoler

8 Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Inntakskriterier – politisk dilemma  Inntak i Vest-Agder: kombinasjon karakterer - geografisk dirigering innenfor de 3 regionene  Alternativ: ”Fritt skolevalg” Fritt skolevalg = karakterbasert skolevalg Dilemma  Fritt valg for søkere med høye karakterer  Elever med lave karakterer får plassene som er igjen (takker nei? Dropper ut?)  Større søkerpress i Kristiansandsregionen (A-skoler?)  Færre søkere til skolene i distriktene (B-skoler?), ustabile tilbud  Konsekvenser for regionalutvikling – lokalt næringsliv  Konsekvenser for skyss (elevenes reisetid – økonomi)

9 Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Yrkesfag – studiespesialiserende program Status  Yrkesfag: 59 % av elevene  Studiespesialiserende: 41 % av elevene Utfordringer  Elever tas ikke inn på allmennfaglig påbygging når de har tatt fag/svennebrev  Flere bransjer ønsker økt antall lærlinger (konjunkturavhengig)  Vest-Agder er fylket med størst nedgang i søknad til universitetet og høyskoler i 2008 Dilemma  Skal dette være samfunnsstyrt eller elevstyrt?  Skal vi gi flere tilbud om påbygging? (Økte kostnader)  Balansen studiespesialisering – yrkesfag?

10 Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Tilpasset opplæring Økt mestring – forebygge bortvalg – fokus på læring Definisjon: Tilpasset opplæring er rett til å få utbytte av opplæringen utfra egne forutsetninger. Status nå  Mindre bortvalg enn landsgjennomsnittet – nedgang fra i fjor. 4,5% 3,2 %  Har tro på igangsatte prosjekter MMM – grunnkompetanse (lærekandidat) Karriereveiledning (Utvikling av individuell karriereplan for 8 trinn)  Vest-Agder elevene kommer dårlig ut i forhold til grunnleggende ferdigheter (lese, skrive og regne?)

11 Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Tilpasset opplæring Økt mestring – forebygge bortvalg – fokus på læring Nasjonale føringer:  Alle elever har rett til å få tilpasset opplæring (Oppl.loven)  Alle elever har rett til karriereveiledning (forskriften)

12 Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Tilpasset opplæring Økt mestring – forebygge bortvalg – fokus på læring Dilemma  Skal elevene tilbys planlagte løp mot grunnkompetanse (ref. Vestfold, Lærekandidater)  Hvorvidt kan vi få bedriftene med på laget – uten at dette koster noe ekstra?  Karriereveiledning (Individuell plan – inntak?)  Tiltak i basisferdigheter?

13 Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Nasjonal politikk – fylkeskommunal utfordring ”Gratis-prinsippet” Velment, men kan ikke fungere innenfor dagens økonomiske rammer. Målsetning Brei aktivitet, ulike læringsarenaer, viktige miljøtiltak Eksempler  Internasjonalisering: studiereiser, utveksling  Ekskursjoner - læreplanbaserte  Kulturaktiviteter: teater, konserter  Sportsaktiviteter  Dilemma Foreldrebetaling ikke tillatt Sterk begrensning/bortfall av slik aktivitet fra skoleåret 2008/09

14 Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Skolebygg Status:  Høy byggeaktivitet (Kr.sand)  Høy gjeld  Fleksible bygg i Kr.sand :Mangfold og tilpasning, metoder, læringsarenaer) Dilemma  Økonomi: Balansen drift – investering  Byggenes betydning for skolestrukturen (plassering av tilbud  Søkermønster

15 Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Kvalitetsstandard i Vest-Agder skolen Status  Ny organisasjonsmodell (2-nivå) betyr økt selvstyring i skolene  Kvalitetsstandard for læringsmiljøet  Skolene har ulike kvaliteter i dag  Pågår: Arbeid med system og rutinebeskrivelser vedrørende spesialundervisning (etter tilsyn fra FM i 2007)  Pågår: Tilsyn vedrørende telling av timer (FM)  Utviklingsarbeid om vurdering i Kunnskapsløftet

16 Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Kvalitetsstandard i Vest-Agder skolen Sentrale føringer:  Kravet til skoleeiers ”forsvarlige system” i henhold til opplæringslovens § 13-10

17 Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Kvalitetsstandard i Vest-Agder skolen Dilemma:  I hvilken grad skal vi utvikle felles krav til standard og system for Vest-Agder skolen?  Hvilket innhold skal være felles?

18 Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Strategiplanen for utdanningssektoren To hovedstrategier  Organisasjonsutvikling  Kompetanseutvikling Spesiell utfordring: Systematisk, forutsigbar og forpliktende etter- og videreutdanning Øremerkede nasjonale midler – stopp fra 2009

19 Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse I lys av PISA – spesiell utfordring Helhet og sammenheng – tilrettelegge for møtet mellom lærer og elev  Skoleledelse Fra visjon til praksis: Tydelig ledelse, skolekultur  Klasseromsledelse Kompetanse – motivasjon – samarbeid

20 Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Skoleutvikling i spenningsfeltet forankring – forandring Resultatmåling – kvalitetsmåling : Hva – hvordan?

21 Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Eleven i sentrum Lærings – dannelsesperspektiv  Dilemma: Karakterer - Antall elever som gjennomfører? Men også:  Møte utfordringer, alene og sammen med andre  Stå andre bi  Utdanning som identitetsskaper – felles referanseramme  Fundament for livslang læring  Forankring - rotfeste


Laste ned ppt "Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Kvalitet i den fylkeskommunale opplæringen Status – satsing."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google