Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karriereveiledning Samhandling mellom NAV og Vest Agder Fylkeskommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karriereveiledning Samhandling mellom NAV og Vest Agder Fylkeskommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Karriereveiledning Samhandling mellom NAV og Vest Agder Fylkeskommune

2 NAV, 12.07.2014Side 2 Formelt samarbeid pr. idag  Samarbeidsavtale mellom NAV og VAF v/Oppfølgingstjenesten vedr. rettighetselever som enten dropper ut av v. g. skole eller ikke tar imot tilbud om skoleplass.  Avtale første gang inngått i 1994  Revidert siste gang 3.januar 2006

3 NAV, 12.07.2014Side 3 NAV,s tilbud for målgruppen  Veiledning og ordinær formidlingsbistand  Arbeidspraksis 3 – 6 måneder i ordinær virksomhet  Kan forlenges etter særskilt vurdering  Kombineres i noen tilfeller med undervisning 1 – 2 ganger i uken

4 NAV, 12.07.2014Side 4 Rettighetselever på arb.markedstiltak  Gjennomgang av arbeidspraksis 1. kvartal 2007 i Vest Agder  Ca.400 plasser i ordinær virksomhet  Av disse 117 deltakere som pr. i dag er rettighetselever  Relativt mange på kombinasjonen arbeidspraksis / skole

5 NAV, 12.07.2014Side 5 ”Gamle” rettighetselever i tiltak  I tillegg mange deltakere med lang tiltakshistorikk  Kom inn i NAV,s system som rettighets - elev og har tildels lang og varierende ”tiltaks –karriere”

6 NAV, 12.07.2014Side 6 Annet samarbeid  Kjøp av opplæringstjenester i v. g. skole  Yrkesrettede AMO – kurs  Utdanning for yrkeshemmede  Målgruppe: ledigmeldte arbeidssøkere eller personer under attføring

7 NAV, 12.07.2014Side 7 St.melding nr. 9 2006/07  Fokuserer på samhandling mellom NAV og utdanningsmyndighetene  Med bakgrunn i viktige grenseflater og overlappende målgrupper – personer med svak arbeidslivstilknytning og behov for utdanning og opplæring for å komme i jobb

8 NAV, 12.07.2014Side 8 Samarbeidsavtale inngått 2.5.07  Avtale mellom Arbeids – og inkluderingsdep. og KS  Formål: legge til rette for styrket og systematisert samarbeid mellom NAV, fylkeskommunen og kommuner for å nå arbeidsmarkedspolitiske og utdanningspolitiske mål

9 NAV, 12.07.2014Side 9 Målsetting  Flere i arbeid eller utdanning gjennom effektiv samordning av partenes samlede virkemidler.  Samarbeidet skal foregå innenfor gjeldende ansvarsdeling; jfr. Opplæringsloven og lov om arbeidsmarkedstjenester

10 NAV- veiledning for ungdom under 25 år NAV Kristiansand Ungetat

11 NAV, 12.07.2014Side 11 Innledende problemstilling  Mange snakker om inkluderende arbeidsliv, hvorfor er det langt færre som snakker om inkluderende skolegang ?  Attføring er en del av inkluderende arbeidsliv og defineres som tilbake til arbeid. – hvorfor er det ingen som bruker begrepet tilbake til skole ? – ved å bruke begrep som dropouts gir en signal om mislykkethet

12 NAV, 12.07.2014Side 12 Ungdom – viktig ressurs for samfunnet  arbeidsfilosofi – alle fortjener å få vist deres ressurser ovenfor andre – hvis ikke skolen (midlertidig eller langvarig) klarer å inspirere den enkelte vil ikke ressurser bli løst ut på beste måte – NAV ønsker derfor å gå inn i et samarbeid rundt ungdommen for å skape ny glød og innsats (kanskje for en periode på en annen arena enn skolen, selv om dette er det langsiktige perspektiv)  tidlig intervenering i tverrfaglige team  forebyggende og tiltaksrettet satsning  målgruppe – i hovedsak ungdom mellom 16 og 19 år – ungdom i sviktsonen  arbeidsmetodikk – trekantsamtaler – veiledning og motivering

13 NAV, 12.07.2014Side 13 Organisering av oppfølgingsarbeidet (OT)  Eget OT-team i kontoret med tverrfaglig kompetanse (arbeid/sosial)  Eget OT-team inngår i en utvidet arena hvor eksterne aktører som oppfølgingstjenesten, politi, EBT, Rupo, Risk, NAV ARK, habiliteringstjenesten for unge/voksne, botrening, oppfølgingsressurser av ulike slag, boligsosial oppfølging og fritid med bistand deltar – fast møte med oppfølgingstjenesten hver uke – fast kjernegruppedeltagelse (tverretatlig arena på v.g. skole hvor elev og foreldre blir innvolvert)  Deltagelse i ulike prosjekter – MMM-prosjekt – forebyggende prosjekt ungdom over 18 år (politiet og NAV), mye på grunn av at barnevernet trekker seg ut ved 18 år – oppfølgingsteam for unge lovbrytere  Handlingsplan som sentralt verktøy – handlingsplan som forplikter den enkelte bruker og aktører som bistår – skole vil være den langsiktige målsetting

14 NAV, 12.07.2014Side 14 Antall OT-tilfeller i Kristiansand kommune  Totalt om lag 400-500 som kommuniseres på egne lister mellom oppfølgingstjenesten og NAV – her er ikke alle aktuelle for veiledning og oppfølging fordi løsninger mot militæret, sosial behandling, privat skole, oppfølging NAV Arbeid og kommet i arbeid – for 2007 kan antall med handlingsplan i kommunen være om lag 120 personer

15 NAV, 12.07.2014Side 15 Utfordringer i det videre arbeid  Økt samspill med virksomhetene (private og offentlige) – fremskaffe praksismuligheter som på sikt kan over i lærekontrakter – gi de elever som ikke klarte skolen en ny mulighet  Få opp alternativ opplæring (praktisk basert opplæring) – flere plasser på opplæring i bedrift/spesiell opplæring  Klarer skolen å stille avklarende spørsmål rundt rus ?  Hvor motivert er de elever som ender opp med å bli tilbudt 3. valget, mye tyder på at det her er mye utstøtning ? – hvordan kan vi forbygge dette?


Laste ned ppt "Karriereveiledning Samhandling mellom NAV og Vest Agder Fylkeskommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google